Tiếng Anh 10 Unit 8 8.8 Speaking

1 Match descriptions 1-5 with places A-E on the map. 2. Listen to a conversation between Mai and a foreign tourist. Choose the correct answers to the questions. 3. Read the SPEAKING FOCUS and listen to the conversation. Underline the phrases you hear. 4. Look at the map and complete the directions. Then listen and check. 5 Look at the map. Decide where you are and where you want to go to. Ask for and give directions with a partner.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Match descriptions 1-5 with places A-E on the map. 

(Ghép các mô tả 1-5 với các địa điểm A-E trên bản đồ.)

1. The swimming pool is in the park. 

(Hồ bơi trong công viên.)

2. The Jolly Café is next to the gym on Mountain Road. 

(Quán cà phê Jolly nằm cạnh phòng tập thể dục trên Đường Mountain.)

3. The stadium is between High Street and St. Peter's Road. It is next to the chemist. 

(Sân vận động nằm giữa Đường Cao tốc và Đường St. Peter. Nó ở bên cạnh nhà hóa học.)

4. The book shop is on the corner of Princess St. and King's Road. 

(Cửa hàng sách ở góc đường Princess St. và King's Road.)

5. The post office is opposite the book shop.

(Bưu điện đối diện cửa hàng sách.)

6. The shoe shop is on Green Street at the intersection of Green Street and St. Peter's Road. 

(Cửa hàng giày ở phố Green, nơi giao nhau giữa phố Green và đường St. Peter.)

7. The supermarket is across the street from the gym and the Jolly Café. 

(Siêu thị nằm đối diện với phòng tập thể dục và Quán cà phê Jolly.)

Lời giải chi tiết:

1. G

2. B

3. D

4. E

5. F

6. A

7. C

Bài 2

2. Listen to a conversation between Mai and a foreign tourist. Choose the correct answers to the questions. 

(Nghe đoạn hội thoại giữa Mai và một du khách nước ngoài. Chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi.)

1. Where is the tourist? 

(Khách du lịch ở đâu?)

A. He is in front of the shoe shop. 

(Anh ấy đang ở trước cửa hàng giày.)

B. He is at the travel agent. 

(Anh ấy đang ở đại lý du lịch.)

2. What should the tourist pass when going down St. Peter's Road? 

(Du khách nên đi qua đâu khi đi xuống Đường St. Peter?)

A. Park Street 

B. The railway tracks (Đường ray xe lửa)

3. Where is the gym? 

(Phòng tập thể dục ở đâu?)

A. It is on Mountain Road. 

(Nó nằm trên đường Mountain.)

B. It is on Park Street. 

(Nó ở trên Phố Park.)

4. Where should the tourist turn on Mountain Road? 

(Khách du lịch nên rẽ ở đâu trên đường Mountain?)

A. Turn at Green Street. 

(Rẽ tại đường Green.)

B. Turn at Park Street. 

(Rẽ tại đường Park.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Tourist: Excuse me, could you tell me how to get to the travel agent form here?

Mai: Do you mean the one near the train station?

Tourist: Yes, that's is. But I don't know where the train station is.

Mai: We're on Green Street now and in front of the shoe shop. So you need to go down this road. It's called St.Peter's Road.

Tourist: Right, St.Peter's Road.

Mai: Yes, you go all the way down pass the railway tracks then turn right at the gym.

Tourist: So, that's walk down this road, pass the railway tracks and turn right at the gym. Do you remember the name of the road the gym is on?

Mai: Ah, it's Mountain Road. Go up Mountain Road a little bit then turn right at Park Street.

Tourist: Then turn right again at Park Street.

Mai: Yes, and the travel agent is on Park Street. It's opposite the sport centre.

Tourist: Great. That's very kind of you. Thanks

Tạm dịch:

Du khách: Xin lỗi, bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để đến đại lý du lịch từ đây không?

Mai: Ý bạn là đại lý du lịch ở gần ga xe lửa?

Du khách: Vâng, đúng. Nhưng tôi không biết ga xe lửa ở đâu.

Mai: Bây giờ chúng ta đang ở Phố Street và ở phía trước cửa hàng giày. Vì vậy, bạn cần phải đi xuống con đường này. Nó được gọi là Đường St.Peter.

Du khách: Đúng, Đường St.Peter.

Mai: Vâng, bạn đi xuống hết con đường, vượt qua đường ray xe lửa rồi rẽ phải ở phòng tập thể dục.

Du khách: Vậy, đi bộ xuống con đường này, băng qua đường ray xe lửa và rẽ phải tại phòng tập thể dục. Bạn có nhớ tên con đường có phòng tập thể dục không?

Mai: À, đó là Đường Mountain. Đi lên Đường Mountain một chút rồi rẽ phải tại Đường Park.

Du khách: Sau đó rẽ phải một lần nữa tại Park Street.

Mai: Vâng, và đại lý du lịch ở phố Park. Nó đối diện với trung tâm thể thao.

Du khách: Tuyệt vời. Bạn thật tốt bụng. Cảm ơn.

Lời giải chi tiết:

1. A

2. B

3. A

4.B

1. A

Thông tin: We're on Green Street now and in front of the shoe shop.

(Bây giờ chúng ta đang ở Phố Street và ở phía trước cửa hàng giày.)

2. B

Thông tin:  you go all the way down pass the railway tracks

(...bạn đi xuống hết con đường, vượt qua đường ray xe lửa)

3. A

Thông tin:

Tourist: Do you remember the name of the road the gym is on?

(Bạn có nhớ tên con đường có phòng tập thể dục không?)

Mai: Ah, it's Mountain Road.

(À, đó là Đường Mountain.)

4. B

Thông tin: Go up Mountain Road a little bit then turn right at Park Street.

(Đi lên Đường Mountain một chút rồi rẽ phải tại Đường Park.)

Bài 3

3. Read the SPEAKING FOCUS and listen to the conversation. Underline the phrases you hear. 

(Đọc NÓI TRỌNG TÂM và nghe cuộc hội thoại. Gạch chân những cụm từ bạn nghe được.)

SPEAKING FOCUS 

Asking for directions 

Excuse me, can you tell me where the (post office) is? 

Could you show me the way to ... 

Giving directions 

Go down / up ... and (turn left/right). 

Turn right / left (at the gym). 

Walk / Go pass the (railway tracks). 

The (travel agent) is on (Park Street). 

It's next to / opposite the (sport centre). 

It's between the (station) and the (hotel). 

The (station) is on your left/right ... 

Phương pháp giải:

NÓI TRỌNG TÂM

Hỏi đường

Xin lỗi, bạn có thể cho tôi biết (bưu điện) ở đâu không?

Bạn có thể chỉ cho tôi cách để ...

Chỉ đường

Đi xuống / lên ... và (rẽ trái / phải).

Quay phải / trái (tại phòng tập thể dục).

Đi bộ / Đi qua (đường ray xe lửa).

(Đại lý du lịch) đang ở trên (Park Street).

Nó bên cạnh / đối diện với (trung tâm thể thao).

Nó nằm giữa (nhà ga) và (khách sạn).

(Trạm) ở bên trái / bên phải của bạn ...

Bài 4

4. Look at the map and complete the directions. Then listen and check. 

(Nhìn vào bản đồ và hoàn thành chỉ đường. Sau đó lắng nghe và kiểm tra.)

Tourist: Can you tell me (1) _____the shoe shop is? 

Tourguide: Sure. It's at the (2) ______ of Green Street and St. Peter's Road. Go (3) _______here then turn right. Walk pass the gym, then (4) _______ left at the intersection of Mountain Road and St. Peter's Road. Walk all the way up St. Peter's Road, (5)______ the stadium and the police station. St. Peter's Road intersects with Green Street. It's right (6) ______at the intersection. 

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Tourist: Can you tell me where the shoe shop is?

Minh: Sure. It's at the intersection of Green Street and St.Peter's Road. Go out here then turn right. Walk past the gym, then turn left at the intersection of Mountain Road and St.Peter's Road. Walk all the way up St.Peter's Road, past the stadium and the police station. St.Peter's Road intersects with Green Street. It's right there at the intersection.

Tạm dịch:

Du khách: Bạn có thể cho tôi biết hiệu giày ở đâu không?

Minh: Chắc chắn rồi. Nó ở giao lộ của Green Street và St.Peter Road. Đi ra đây rồi rẽ phải. Đi bộ qua phòng tập thể dục, sau đó rẽ trái tại giao lộ của Đường Mountain và Đường St.Peter. Đi bộ lên đường St.Peter, băng qua sân vận động và đồn cảnh sát. Đường St.Peter giao nhau với Đường Green. Nó ở ngay giao lộ.

Lời giải chi tiết:

Tourist: Can you tell me (1) where the shoe shop is? 

(Bạn có thể cho tôi biết hiệu giày ở đâu không?)

Tourguide: Sure. It's at the (2) intersection of Green Street and St. Peter's Road. Go (3) out here then turn right. Walk pass the gym, then (4) turn left at the intersection of Mountain Road and St. Peter's Road. Walk all the way up St. Peter's Road, (5) past the stadium and the police station. St. Peter's Road intersects with Green Street. It's right (6) there at the intersection. 

(Chắc chắn rồi. Nó ở giao lộ của Green Street và St.Peter Road. Đi ra đây rồi rẽ phải. Đi bộ qua phòng tập thể dục, sau đó rẽ trái tại giao lộ của Đường Mountain và Đường St.Peter. Đi bộ lên đường St.Peter, băng qua sân vận động và đồn cảnh sát. Đường St.Peter giao nhau với Đường Green. Nó ở ngay giao lộ.)

Bài 5

5. Look at the map. Decide where you are and where you want to go to. Ask for and give directions with a partner. 

(Nhìn vào bản đồ. Quyết định bạn đang ở đâu và nơi bạn muốn đến. Yêu cầu và chỉ đường với bạn.)

Lời giải chi tiết:

At the library (Ở thư viện)

A: Excuse me, can you tell me where the stadium is? 

(Xin lỗi, bạn có thể cho tôi biết sân vận động ở đâu không?)

B: Sure. It’s at the St. Peter's Road. Go straight through train station, then turn left at St. Peter's Road. Stadium is on the right. 

(Chắc chắn. Nó ở đường St. Peter's. Đi thẳng qua ga xe lửa, sau đó rẽ trái tại Đường St. Peter. Sân vận động ở bên phải.)

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 Focus Review 8

  1 Match the definitions below with the correct words from the glossary on page 111. 2 Change the following sentences from direct to indirect speech. 3 Choose the correct option to complete the sentences. 4. Listen to the ecotour descriptions and match them with the pictures. Write A, B, C, or D. 5 Work in pairs. Make a conversation using the following information.

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 8.7 Writing

  1 Read the holiday brochure and say if you would like to visit this place and why. 2 Read the brochure and answer the questions. 3 Match parts of the brochure (1-6) with their functions below. 4. Fill in the blanks with information from the brochure.5 Work in groups. Choose an eco-friendly tourist attraction in Việt Nam. Write a travel brochure (120–150 words) to introduce the place to tourists. You can include pictures of the place.

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 8.6 Use of English

  1 Listen to a woman talking about his recent ecotour. Tick (v) the activities she did during the tour. 2. Listen again and decide whether the following statements are true (T) or false (F). Write T or F. 3 Complete the sentences. Choose the verbs from the LANGUAGE FOCUS. 4 Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first. 5 Write your own sentences. Use the phrasal verbs in LANGUAGE FOCUS.vv

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 8.5 Grammar

  1 Read the text. Work in pairs and underline the questions the writer mentioned in the text. 2 Read the GRAMMAR FOCUS. Complete the examples. Use the correct verb form. 3 The following sentences are changed from indirect speech into direct speech. Circle the correct option in brackets. 4 Rewrite the questions in indirect speech. The first one has been done for you. 5 Work in pairs. Ask and answer about your favourite destination holiday. Then report the questions and answers to the class.

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 8.4 Reading

  1 Look at these pictures of a popular place and discuss what you know about this place. 2 Read the text and complete the fact file about Sapa. 3 Read the text again. Which attractions or activities in Sapa should each tourist visit? 4 Complete the sentences with the highlighted words from the text. 5 In groups, decide on one eco-holiday destination you would like to visit most in Việt Nam. Make a mind-map of what you can see and do there. Then report to the whole class.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close