Tiếng Anh 10 Unit 8 8.7 Writing

1 Read the holiday brochure and say if you would like to visit this place and why. 2 Read the brochure and answer the questions. 3 Match parts of the brochure (1-6) with their functions below. 4. Fill in the blanks with information from the brochure.5 Work in groups. Choose an eco-friendly tourist attraction in Việt Nam. Write a travel brochure (120–150 words) to introduce the place to tourists. You can include pictures of the place.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read the holiday brochure and say if you would like to visit this place and why. 

(Đọc ấn phẩm quảng cáo về kỳ nghỉ và nói xem bạn có muốn đến thăm địa điểm này không và tại sao.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Chuyển tham quan sinh thái Vườn quốc gia Cát Tiên

Trải nghiệm tuyệt vời tại Vườn quốc gia Cát Tiên

Vườn quốc gia này chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 150 km. Du khách có thể nhìn thấy nhiều loại chim nhiệt đới, động vật hoang dã và cây đại thụ. Có hơn 100 loại phong lan và 1.610 loại thực vật khác nhau trong công viên. Công viên rộng 719 km², bao gồm ba tỉnh khác nhau. 

Du khách tận hưởng cuộc sống hoang dã của công viên . Vượn đôi đôi khi kêu to, nhưng bạn có thể may mắn để nhìn thấy voi hoang dã, tê giác hoặc gấu chó.

Du khách thường qua đêm trong những túp lều tranh đơn sơ bằng tre nứa, tiện nghi hiện đại. Các bữa ăn được cung cấp.

Thông tin chi tiết

Thời lượng: 2 ngày đầy đủ

Chỗ ở: phòng đôi cho 1 đêm

Bữa ăn: tổng cộng 5 bữa

Các chuyến tham quan: hai chuyến tham quan kéo dài 3 giờ

Chi phí: 3.000.000 VND / người bao gồm vận chuyển từ / đến thành phố Hồ Chí Minh. 

Lời giải chi tiết:

I would like to visit this place because I can learn about plants and wildlife. In addition, I can experience sleeping in simple bamboo huts.

(Tôi muốn đến thăm nơi này vì tôi có thể tìm hiểu về thực vật và động vật hoang dã. Ngoài ra, tôi có thể trải nghiệm ngủ trong những chòi tre đơn sơ.)

Bài 2

2. Read the brochure and answer the questions. 

(Đọc tài liệu và trả lời các câu hỏi.)

1. How far is it from Hồ Chí Minh City to Cát Tiên National Park? 

(Từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Vườn Quốc gia Cát Tiên bao xa?)

2. How many types of orchids does the park have? 

(Công viên có bao nhiêu loại lan?)

3. How big is the park? 

(Công viên rộng bao nhiêu?)

4. How long is the trip? 

(Chuyến đi trong bao lâu?)

5. How much is the trip?

(Giá chuyến đi là bao nhiêu?)

Lời giải chi tiết:

1. 150km

Thông tin: This national park is only 150km from Hồ Chí Minh city

(Vườn quốc gia này chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 150 km)

2. over 100

Thông tin: There are over 100 different types of orchids

(Có hơn 100 loại phong lan khác nhau)

3. 719 km2

Thông tin: The park itself is 719 km2

(Công viên rộng 719 km2)

4. 2 days

Thông tin: Duration: 2 full days

(Thời lượng: 2 ngày đầy đủ)

5. 3,000,000 VND

Thông tin: Cost: 3,000,000 VND per person

(Chi phí: 3.000.000 VND một người)

Bài 3

3. Match parts of the brochure (1-6) with their functions below. 

(Nối các phần của ấn phẩm quảng cáo (1-6) với các chức năng của chúng bên dưới.)

__________contact information 

__________details

__________ heading 

__________image 

__________program / company name 

__________text 

Lời giải chi tiết:

2. contact information (thông tin liên lạc)

5. details (thông tin chi tiết)

3. heading (phần mở đầu)

6. image (hình ảnh)

1. program / company name (chương trình / tên công ty)

4. text (văn bản)

Bài 4

4. Fill in the blanks with information from the brochure.

(Điền thông tin từ tài liệu vào chỗ trống.)

This (1)__________ is 150 km from (2) __________.Visitors see (3) __________. There are (4) __________in / at the park. The Park is 719 square kilometers. Visitors enjoy (5)__________. 

Lời giải chi tiết:

This (1) national park is 150 km from (2) Ho Chi Minh city.Visitors see (3) many types of tropical birds, wildlife and giant trees. There are (4) over 100 different types of orchids in / at the park. The Park is 719 square kilometers. Visitors enjoy (5) the park's wildlife

(Vườn quốc gia này cách thành phố Hồ Chí Minh 150 km, du khách có thể chiêm ngưỡng nhiều loại chim nhiệt đới, động vật hoang dã và cây đại thụ. Có hơn 100 loại phong lan khác nhau trong công viên. Công viên rộng 719 km vuông. Du khách thích thú với động vật hoang dã của công viên.)

Bài 5

WRITING TIME

5. Work in groups. Choose an eco-friendly tourist attraction in Việt Nam. Write a travel brochure (120–150 words) to introduce the place to tourists. You can include pictures of the place. 

(Làm việc theo nhóm. Chọn một điểm du lịch thân thiện với môi trường ở Việt Nam. Viết một ấn phẩm giới thiệu du lịch (120–150 từ) để giới thiệu địa điểm với khách du lịch. Bạn có thể bao gồm hình ảnh của địa điểm.)

Lời giải chi tiết:

Cuc Phuong Nation Park eco-tours

(44) 02073828271

www.cucphuongnationpark.com

Great Experience at Cuc Phuong Nation Park

This nation park is located 160 km south west of Ha Noi spanning Ninh Binh, Hoa Binh and Thanh Hoa provinces. The 200 square kilometer park. According to scientists, there are about 2,000 different species of flora and 450 species of fauna in the park.

Cuc Phuong National Park has many caves. In particular, there are some caves that still keep traces of prehistoric people, living from 7,500 years to 12,000 years ago.

Cuc Phuong is also home to the Muong ethnic minority, who live mainly on beekeeping and farming.

Visitors spend the night at homestay. Meals are provided.  

Details

Duration: 2 full days

Accommodation: a double room for 1 night

Meals: 5 meals in total

Tours: two 3-hour tours

Cost: 2,500,000 VND per person including transportation to/ from Ha Noi

Tạm dịch:

Tour du lịch sinh thái Vườn quốc gia Cúc Phương

(44) 02073828271

www.cucphuongnationpark.com

Trải nghiệm tuyệt vời tại Vườn quốc gia Cúc Phương

Vườn quốc gia này nằm cách Hà Nội 160 km về phía Tây Nam, trải dài các tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa. Công viên rộng 200 km vuông. Theo các nhà khoa học, có khoảng 2.000 loài thực vật khác nhau và 450 loài động vật trong công viên.

Vườn quốc gia Cúc Phương có nhiều hang động. Đặc biệt, có một số hang động vẫn còn lưu giữ dấu vết của người tiền sử, sinh sống từ 7.500 năm đến 12.000 năm trước.

Cúc Phương cũng là nơi sinh sống của người dân tộc Mường, sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi ong và làm ruộng.

Du khách nghỉ đêm tại homestay. Các bữa ăn được cung cấp.

Thông tin chi tiết

Thời lượng: 2 ngày đầy đủ

Chỗ ở: phòng đôi cho 1 đêm

Bữa ăn: tổng cộng 5 bữa

Các chuyến tham quan: hai chuyến tham quan 3 giờ

Chi phí: 2.500.000 VND một người bao gồm vận chuyển đến / từ Hà Nội

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 8.8 Speaking

  1 Match descriptions 1-5 with places A-E on the map. 2. Listen to a conversation between Mai and a foreign tourist. Choose the correct answers to the questions. 3. Read the SPEAKING FOCUS and listen to the conversation. Underline the phrases you hear. 4. Look at the map and complete the directions. Then listen and check. 5 Look at the map. Decide where you are and where you want to go to. Ask for and give directions with a partner.

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 Focus Review 8

  1 Match the definitions below with the correct words from the glossary on page 111. 2 Change the following sentences from direct to indirect speech. 3 Choose the correct option to complete the sentences. 4. Listen to the ecotour descriptions and match them with the pictures. Write A, B, C, or D. 5 Work in pairs. Make a conversation using the following information.

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 8.6 Use of English

  1 Listen to a woman talking about his recent ecotour. Tick (v) the activities she did during the tour. 2. Listen again and decide whether the following statements are true (T) or false (F). Write T or F. 3 Complete the sentences. Choose the verbs from the LANGUAGE FOCUS. 4 Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first. 5 Write your own sentences. Use the phrasal verbs in LANGUAGE FOCUS.vv

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 8.5 Grammar

  1 Read the text. Work in pairs and underline the questions the writer mentioned in the text. 2 Read the GRAMMAR FOCUS. Complete the examples. Use the correct verb form. 3 The following sentences are changed from indirect speech into direct speech. Circle the correct option in brackets. 4 Rewrite the questions in indirect speech. The first one has been done for you. 5 Work in pairs. Ask and answer about your favourite destination holiday. Then report the questions and answers to the class.

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 8.4 Reading

  1 Look at these pictures of a popular place and discuss what you know about this place. 2 Read the text and complete the fact file about Sapa. 3 Read the text again. Which attractions or activities in Sapa should each tourist visit? 4 Complete the sentences with the highlighted words from the text. 5 In groups, decide on one eco-holiday destination you would like to visit most in Việt Nam. Make a mind-map of what you can see and do there. Then report to the whole class.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close