Tiếng Anh 10 Unit 7 7.4 Reading

1 Look at the photos. Discuss the following questions in pairs. Which of these gifts would you bring to a house-warming party? Why? 2 Read the text. Which text contains the following information? Put a tick (✓). 3 Decide if the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). 4 Fill in the blanks. Use the words and phrases below. 5 Work in groups of four. Do research about the house-warming ritual in another country. Then share with the class.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the photos. Discuss the following questions in pairs. Which of these gifts would you bring to a house-warming party? Why?

(Nhìn vào những bức ảnh. Thảo luận các câu hỏi sau theo cặp. Bạn sẽ mang món quà nào trong số những món quà này đến bữa tiệc tân gia? Tại sao?)

Lời giải chi tiết:

Houseplant: Houseplants help transform a new house into a home. Moreover, it makes the air of the house become more fresh and warm.

(Cây trồng trong nhà: Cây nhà giúp biến một ngôi nhà mới thành một ngôi nhà. Hơn nữa, nó làm cho không khí của ngôi nhà trở nên trong lành và ấm áp hơn.)

Wine: They want to congratulate the owner by drinking a few glasses of wine.

(Rượu: Họ muốn chúc mừng gia chủ bằng cách uống 1 vài ly rượu.)

Gift basket: It’s useful for a new homeowner who needs a little relaxation after their big move.

(Giỏ quà: Nó rất hữu ích cho một chủ nhà mới, những người cần một chút thư giãn sau khi chuyển nhà.)

Scented candle: It is a home décor that adds a touch to any furniture – may it be a centre or study table. When lighted, scented candles give off a relaxing aroma that is pleasant to the senses.

(Nến thơm: Đây là một phong cách trang trí gia đình tạo thêm điểm nhấn cho bất kỳ đồ nội thất nào có thể là trung tâm nhà hoặc bàn học. Khi thắp sáng, nến thơm tỏa ra mùi thơm thư thái dễ chịu cho các giác quan.)

Bài 2

2. Read the text. Which text contains the following information? Put a tick (✓). 

VIỆT NAM

 The house-warming ritual is very important to the Vietnamese. According to tradition, the homeowner invites people to celebrate a new house. Traditionally, the Vietnamese believe new houses are cold and need to be warmed up with occupants. The purpose of the ritual is to bring warmth and good luck. Guests generally bring useful gifts and offer good wishes. The host introduces the guests to the rooms, functions of each room, materials, and the design of the new house. After that, they enjoy a feast together.

THE US

In the US, new homeowners often throw a house-warming party. They invite family, friends, and new neighbours to come. The parties are held 2-3 weeks after the new owner moves in. The house should be ready and look like a nice place to live. Generally, the homeowners send out invitations which should include the date and time of the event. However, they are careful not to invite too many guests, so people have a place to gather.  

 

Text 1

Text 2

1. Guests bring gifts.

   

2. Guests offer good wishes. 

   

3. Owners move in the new house. 

   

4. Owners consider the number of guests. 

   

5. Owners send out invitations. 

   

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

VIỆT NAM 

Lễ tân gia rất quan trọng đối với người Việt Nam. Theo truyền thống, gia chủ mời mọi người đến mừng nhà mới. Theo truyền thống, người Việt Nam tin rằng nhà mới sẽ lạnh và nên được làm cho ấm cúng hơn cho người ở. Mục đích của nghi lễ là mang lại sự ấm áp và may mắn. Khách thường mang đến những món quà hữu ích và gửi lời chúc tốt đẹp. Chủ nhà giới thiệu với khách về các phòng, chức năng của từng phòng, vật liệu và thiết kế của ngôi nhà mới. Sau đó, họ cùng nhau thưởng thức bữa tiệc linh đình.

MỸ

 Ở Mỹ, chủ nhà mới thường tổ chức tiệc mừng tân gia. Họ mời gia đình, bạn bè và những người hàng xóm mới đến. Các bữa tiệc được tổ chức sau khi chủ nhân mới chuyển đến 2-3 tuần . Ngôi nhà phải sẵn sàng và trông giống như một nơi tốt đẹp để ở. Nói chung, chủ nhà gửi thư mời bao gồm ngày và thời gian của sự kiện. Tuy nhiên, họ cẩn thận không mời quá nhiều khách, để mọi người có chỗ tụ tập.

Lời giải chi tiết:

 

Text 1

(Đoạn văn 1)

Text 2

(Đoạn văn 2)

1. Guests bring gifts.

(Khách mời mang quà.)

 

2. Guests offer good wishes. 

(Khách mời tặng gia chủ những lời chúc tốt đẹp.)

 

3. Owners move in the new house. 

(Chủ nhà dọn vào nhà mới.)

 

4. Owners consider the number of guests. 

(Chủ nhà cân nhắc số lượng khách.)

 

5. Owners send out invitations. 

(Chủ nhà  gửi lời mời.)

 

Bài 3

3. Decide if the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). 

(Quyết định xem các câu sau là đúng (T), sai (F) hay không đề cập (NG).)

1. In Việt Nam, the house-warming party is held to bring happiness and health to the owner. ____

(Ở Việt Nam, tiệc tân gia được tổ chức nhằm mang lại hạnh phúc và sức khỏe cho gia chủ.)

2. The feast is often celebrated in two days. ___

(Lễ thường được cử hành trong hai ngày.)

3. The house-warming party in the US is held a few months after the owner moves. ____ 

(Tiệc tân gia ở Mỹ được tổ chức vài tháng sau khi chủ nhân chuyển đi.)

Lời giải chi tiết:

1. F

2. NG

3. F

Bài 4

4. Fill in the blanks. Use the words and phrases below. 

(Điền vào chỗ trống. Sử dụng các từ và cụm từ bên dưới.)

give out

good luck

good wishes 

invite 

offer prayer 

 

1. We will _______ many people to our house-warming party next month. 

2. I wish you _______ with your studies. 

3. My grandmother went to the temple to _______.

4. They offered us _______ at the party. 

5. She will _______ presents to the children.

Phương pháp giải:

- give out (v): tặng

- good luck (n): vận may

- invite (v): mời

- offer prayer (v): cầu nguyện

- good wishes (n): những lời chúc tốt đẹp

Lời giải chi tiết:

1. We will invite many people to our house-warming party next month. 

(Chúng tôi sẽ mời nhiều người đến dự bữa tiệc tân gia vào tháng tới.)

2. I wish you good luck with your studies. 

(Tôi chúc bạn may mắn với việc học của bạn.)

3. My grandmother went to the temple to offer prayer.

(Bà tôi đến ngôi đền để cầu nguyện.)

4. They offered us good wishes at the party. 

(Họ đã dành cho chúng tôi những lời chúc tốt đẹp tại bữa tiệc.)

5. She will give out presents to the children. 

(Cô ấy sẽ phát quà cho bọn trẻ.)

Bài 5

5. Work in groups of four. Do research about the house-warming ritual in another country. Then share with the class. 

(Làm việc trong nhóm bốn. Nghiên cứu về tiệc tân gia ở một quốc gia khác. Sau đó chia sẻ với cả lớp.)


Lời giải chi tiết:

Korean Housewarming Party is a party commonly held by a person or family who moved to a new house. The new house owner would usually invite their family, acquaintance, or neighbour to their new house. During a housewarming party, most of the time the house owner will prepare a variety of food depending on the taste of the homeowner and guests such as onion rings, sausage and veggie skewers, and fish pancakes. When you are invited to a Korean housewarming party, there are a few gifts that are common to bring. Most of the products would be hygiene products such as roll tissues and detergent.

Tạm dịch:

Tiệc tân gia Hàn Quốc là một bữa tiệc thường được tổ chức bởi một người hoặc gia đình chuyển đến một ngôi nhà mới. Chủ nhà mới thường mời người thân trong  gia đình, người quen hoặc hàng xóm đến nhà mới của họ. Trong bữa tiệc tân gia, hầu hết thời gian gia chủ sẽ chuẩn bị nhiều loại thức ăn tùy theo khẩu vị của gia chủ và khách như hành tây, xúc xích và xiên que chay, bánh xèo cá. Khi bạn được mời đến một bữa tiệc tân gia của người Hàn Quốc, có một số món quà thường mang theo. Hầu hết các sản phẩm sẽ là các sản phẩm vệ sinh như khăn giấy cuộn và chất tẩy rửa. 

 • Tiếng Anh 10 Unit 7 7.5 Grammar

  1 Choose the best title for the following dialogue. 2 Read the GRAMMAR FOCUS. Choose the correct words in brackets to complete the sentences. 3 Combine sentences. Use the appropriate conjunctions. The first one has been done for you. 4 Complete the following sentences, so they are true about you. Then share with your partner.

 • Tiếng Anh 10 Unit 7 7.6 Use of English

  1 Work in pairs and answer the following questions: Look at the photo. What are these people doing? Do your family practise the same tradition? Read or listen to a talk about the celebration of Tet holidays in Việt Nam. Tick (✓) the information mentioned in the text. 3 Read the LANGUAGE FOCUS. Put a, an, the in the appropriate place. Some sentences require two articles. 4 Read the dialogue and circle the correct choice (0 means there is no article). 5 In pairs, make a dialogue about one of the f

 • Tiếng Anh 10 Unit 7 7.7 Writing

  1 Work in pairs. Guess if the following statements are true (T) or false (F) about the Japanese diet. 2 Read the following text about Japanese eating habits. Check your guesses in Exercise 1. 3 Read the text again. Choose the correct option. 4 Read the text below. Label each sentence as the topic sentence (TS), supporting sentence (SS), and concluding sentence (CS). 5 Work in groups. Answer the following questions about Vietnamese eating habits. 6 Use your notes in Exercise 5 to write a 120–150

 • Tiếng Anh 10 Unit 7 7.8 Speaking

  1 Match the food to the country of origin. 2. Listen to a talk about Phở, a famous dish in Việt Nam. Then read aloud. Pay attention to the underlined words or phrases. 3 Work in groups. Prepare a talk about a traditional food in Nam or a country that you know well. Think about:

 • Tiếng Anh 10 Unit 7 Focus Review 7

  1 Complete the definitions below with the missing words from the glossary on page 110. 2 Put the verbs in the correct forms to make second conditional sentences. 3 Fill in each blank with a correct conjunction. 4 Read the text about Tết Festival and write a, an, the, or 0. 5 Listen to people describing festivals. Choose the correct picture. 6 Use the Internet to do research on the eating habits of an ethnic minority group in Việt Nam. Then write a paragraph (120-150 words) to describe their eati

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close