Tiếng Anh 10 Unit 2 Focus Review 2

1 Match the word on the left (1-8) with the second word on the right (a-h) to make a compound word. 2 Choose the correct word to complete the sentences. 3 Use the prompts to write sentences. 4 Choose the correct words. 5 Choose the answer that has the closest meaning to the underlined words.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

VOCABULARY AND GRAMMAR

1. Match the word on the left (1-8) with the second word on the right (a-h) to make a compound word.

(Ghép từ ở bên trái (1-8) với từ thứ hai ở bên phải (a-h) để tạo thành từ ghép.)

1. web

2. search

3. laser

4. smart

5. key

6. text 

7. user 

8. lap

a. top

b. board

c. name

d. message

e. browser

f. engine

g. printer

h. phone

Lời giải chi tiết:

1 - e: Webbrowser: trình duyệt web

2 - f: Search engine: công cụ tìm kiếm

3 - g: laser printer: máy in laser

4 - h: smart phone: điện thoại thông minh

5 - b: keyboard: bàn phím

6 - d: text message: tin nhắn văn bản

7 - c: user name: tên người dùng

8 - a: laptop: máy tính xách tay

Bài 2

2. Choose the correct word to complete the sentences.

(Chọn từ đúng để hoàn thành các câu.)

1. The website that I often visit/go in a day is a news website

2. What do you often do when you go/get online?

3. What kinds of music do you often download/follow in this website?

4. Please think twice before you post/send a comment on Facebook.

Lời giải chi tiết:

1. The website that I often visitin a day is a news website.

(Trang web mà tôi thường truy cập trong một ngày là trang web tin tức.)

2. What do you often do when you go online?

(Bạn thường làm gì khi lên mạng?)

3. What kinds of music do you often download in this website?

(Bạn thường tải những loại nhạc nào trong trang web này?)

4. Please think twice before you post a comment on Facebook.

(Hãy suy nghĩ kỹ trước khi bạn đăng bình luận trên Facebook.)

Bài 3

3. Use the prompts to write sentences.

(Sử dụng gợi ý để viết câu.)

1. My computer/crash/while/I/download/a song.

2. Tom/lose/his smartphone/when/he/run/in the park

3. The first international Internet chat/take place/in February 1989.

4. It/be/so hot yesterday./ The temperature/rise/to 38 degrees Celsius.

5. What/you/do/ this time last year?

6. I /wait/for the photos from Sandra/last night/but/she/net/send/ me any.

Lời giải chi tiết:

1. My computer crashed while I was downloading a song.

(Máy tính của tôi bị lỗi khi tôi đang tải một bài hát.)

2. Tom lost his smartphone when he was running in the park.

(Tom bị mất điện thoại thông minh khi anh ấy đang chạy trong công viên.)

3. The first international internet chat took place in February 1989.

(Cuộc trò chuyện internet quốc tế đầu tiên diễn ra vào tháng 2 năm 1989.)

4. It was so hot yesterday. The temperature rose to 38 degrees.

(Hôm qua trời nóng quá. Nhiệt độ đã tăng lên 38 độ.)

5. What did you do this time last year?

(Bạn đã làm gì vào thời điểm này năm ngoái?)

6. I was waiting for the photos from Sandra last night but she didn’t send me any.

(Tôi đã đợi những bức ảnh từ Sandra đêm qua nhưng cô ấy không gửi cho tôi.)

Bài 4

4. Choose the correct words.

(Chọn từ đúng.)

1. Broadband Internet didn't use to be/ weren't so popular in the 1980s.

2. Did your grandparents use to buy / buy a black and white television in the 1960s? 

3. We did/used to do a lot of exercises last weekend. 

4. My brother used to spend / was spending a few hours a day online.

5. Last winter, the temperature used to fall/ fell to minus 28 degrees Celsius

6. Did they use to use/Did they use GPS when they were climbing in the Alps?

Lời giải chi tiết:

1. Broadband Internet didn't use to be so popular in the 1980s.

(Internet băng thông rộng không được sử dụng để quá phổ biến vào những năm 1980.)

2. Did your grandparents buy a black and white television in the 1960s? 

(Ông bà của bạn có mua một chiếc tivi đen trắng vào những năm 1960 không?)

3. We did a lot of exercises last weekend. 

(Chúng tôi đã làm rất nhiều bài tập vào cuối tuần trước.)

4. My brother used to spend a few hours a day online.

(Anh trai tôi thường dành vài giờ mỗi ngày để online.)

5. Last winter, the temperature used to fell to minus 28 degrees Celsius.

(Mùa đông năm ngoái, nhiệt độ từng xuống tới âm 28 độ C.)

6. Did they use GPS when they were climbing in the Alps?

(Họ có sử dụng GPS khi họ đang leo núi ở Alps không?)

Bài 5

USE OF ENGLISH

5. Choose the answer that has the closest meaning to the underlined words.

(Chọn câu trả lời có nghĩa gần nhất với các từ được gạch chân.)

1. I learnt a lot about Vietnamese people and their culture during the film

A. while I was watching

B. after I watched

C. is planning 

2. When Anton was a student, he applied for his first job.

A. Studied

B. Was studying

C. used to study

3. To start with, I'd like to talk about the advantages of the smartphone.

A. To begin with

B. Last but not least

C. In addition

4. J.K. Rowling is an accomplished writer. She has written some best-selling books in the world.

A. Experienced

B. Excellent

C. Inexperienced

5. Robotic vacuum cleaners are cost-efficient. They can save a lot of money compared to hiring housekeepers.

A. Costly

B. Time-saving

C. economical

6. We analysed the data while we were talking online.

A. Before the online talk

B. After the online talk

C. During the online talk

Lời giải chi tiết:

1. A 2. A 3. A
5. B 6. A 7. C

Bài 6

SPEAKING

6. Work in pairs. Choose one of the following inventions and make notes. Then take turns to give a talk about its advantages and disadvantages.

(Làm việc theo cặp. Chọn một trong những phát minh sau và ghi chú. Sau đó lần lượt trình bày về ưu và nhược điểm của nó.)


Lời giải chi tiết:

D. SMARTPHONE

* Advantages: 

- First, it helps us communicate with others. For instance, smart phone make it possible for parents and kids to communicate. A youngster can use their mobile phone to call their parents and inform them that they need a transport home if they need to stay after school.

- Second, it has a high level of portability. We can bring it anywhere we want because of its light weight and small size. 

- Finally, we can use our smart phone to access the Internet and obtain information. A youngster may get answers to queries extremely quickly and simply via the Internet, which is accessible on many smart phone 

* Disadvantages:

- First, it contributes to cheating, a significant problem in schools. Since many of these gadgets can access the internet, students may occasionally use a search engine on their phones to look up the answers during exams. 

- Second, using a smart phone while a youngster is trying to study, complete schoolwork, or simply cross the street may be highly distracting. 

- Lastly, using a smart phone while driving is a severe accident risk. A person's risk of a car accident might significantly rise if they are able to drive but are tempted to make a call or send a text while driving.

Tạm dịch:

D. ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH

*Ưu điểm:

- Đầu tiên, nó giúp chúng ta giao tiếp với người khác. Ví dụ, điện thoại thông minh giúp cha mẹ và con cái có thể giao tiếp. Một trẻ có thể sử dụng điện thoại di động của mình để gọi cho cha mẹ của chúng và thông báo rằng chúng cần một phương tiện đưa đón về nhà nếu chúng cần ở lại sau giờ học.

- Thứ hai, nó có tính di động cao. Chúng ta có thể mang nó đến bất cứ đâu chúng ta muốn vì trọng lượng nhẹ và kích thước nhỏ.

- Cuối cùng, chúng ta có thể sử dụng điện thoại thông minh của mình để truy cập Internet và lấy thông tin. Một thanh niên có thể nhận được câu trả lời cho các truy vấn cực kỳ nhanh chóng và đơn giản thông qua Internet, có thể truy cập được trên nhiều điện thoại thông minh

* Nhược điểm:

- Thứ nhất, nó góp phần vào việc gian lận, một vấn nạn đáng kể trong trường học. Vì nhiều tiện ích trong số này có thể truy cập internet, nên thỉnh thoảng học sinh có thể sử dụng công cụ tìm kiếm trên điện thoại để tra cứu câu trả lời trong các kỳ thi.

- Thứ hai, sử dụng điện thoại thông minh trong khi trẻ đang cố gắng học tập, hoàn thành bài tập ở trường hoặc đơn giản là băng qua đường có thể gây mất tập trung cao.

- Cuối cùng, sử dụng điện thoại thông minh trong khi lái xe là một rủi ro tai nạn nghiêm trọng. Nguy cơ tai nạn xe hơi của một người có thể tăng lên đáng kể nếu họ có thể lái xe nhưng lại bị dụ gọi điện hoặc gửi tin nhắn khi đang lái xe.

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 2.8 Speaking

  1 Work in pairs. Discuss the questions. 2 2.11 Read and listen to a presentation from Mai, a tenth-grader, about the advantages of a smartphone. Tick (✔) the benefits of a smartphone she mentions. 3 Read the SPEAKING FOCUS. Complete the examples with the underlined phrases in Exercise 2. 4 Complete each gap in the talk below with NO MORE THAN THREE words. 5 Work in groups of four. Make a poster about an invention and its advantages or disadvantages in our lives. Then give a short presentation ab

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 2.7 Writing

  1 Look at the photos. In pairs, discuss the following question: What are the differences between Product A and B? 2 Read the paragraph and tick (✔) the advantages of the robotic vacuum mentioned. 3 Read the WRITING FOCUS. Complete the examples with the words in purple in the paragraph. 4 Match the sentences in the paragraph with their functions. 5 Write a paragraph (120-150 words) to describe the advantages of a technological device you use at home.

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 2.6 Use of English

  1 Look at the photos. When were these products invented? 2 Read the sentences below and choose the best option. 3 Choose the correct option. Then change the information to make the 4 402.10 USE OF ENGLISH Read the text. Choose the correct answer. Then listen and check. 5 Complete the sentences. Write five true sentences and one false.

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 2.5 Grammar

  1 Look at the photo about a living room in the 1980s in Việt Nam. In what ways are these things different today? 2 2.09 Listen to a dialogue between Chris and his granddad. Are the statements about Chris's granddad true (T) or false (F)? 3 Read the GRAMMAR FOCUS. Complete the examples using the past forms of the verbs in bracket. 4 Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. Use used to + verb or the Present Simple. 5 Replace the Past Simple verbs with used to or did

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 2.4 Reading

  What do you think is the most important invention? Why? 2 Listen to the words and phrases in the box and repeat them. Then locate these words in the text. 3 Read the text. Match the headings with the paragraphs. There is one extra heading. 4. Read the text again. For questions 1-5, decide if the following statements are true (T), false (F) or not given (NG). 5. Match the words in blue in the text with the definitions.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close