Tiếng Anh 10 CLIL 3 Geography

1. Work in pairs. Tell two things you know about Hà Giang Province to your partner. 2. Work in pairs. Label the pictures (A, B) with the given words. 3. Read the text and answer the following questions. 4. Work in groups of four. Use the Internet to find more pictures of Pao's House. What do you like most about the house? 5. PROJECT Work in groups of four. Use the Internet to find out about one of the tourist attractions in Hà Giang Province. Make notes about Make a PowerPoint presentation using

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Work in pairs. Tell two things you know about Hà Giang Province to your partner.

(Làm việc theo cặp. Hãy kể hai điều bạn biết về tỉnh Hà Giang cho đối tác của bạn.)

Lời giải chi tiết:

- Hà Giang is a province in the northeast region of Việt Nam. It is famous for its breath-taking views of rocky mountains and impressive limestone.

(Hà Giang là một tỉnh thuộc vùng đông bắc Việt Nam. Nó nổi tiếng với khung cảnh ngoạn mục của những ngọn núi đá và đá vôi ấn tượng.)

- Ha Giang has many majestic mountains, in addition to two high peaks. Ha Giang province's climate is characterized by a tropical monsoon climate combined with a subtropical high mountain climate with long cold winters.

(Hà Giang có nhiều núi non hùng vĩ, ngoài ra còn có hai đỉnh núi cao. Khí hậu tỉnh Hà Giang mang tính chất nhiệt đới gió mùa kết hợp với á nhiệt đới núi cao, có mùa đông lạnh kéo dài.)

Bài 2

2. Work in pairs. Label the pictures (A, B) with the given words. 

(Làm việc theo cặp. Dán nhãn các hình (A, B) với các từ cho sẵn.)

        limestone                rocky mountains                         tiled roofs                      soil walls

   

Phương pháp giải:

- limestone: đá vôi                 

- rocky mountains: núi đá

- tiled roofs: mái ngói                       

- soil walls: tường đất

Lời giải chi tiết:

Picture A: rocky mountain

(Ảnh A: núi đá)

Picture B: tiled roofs 

(Ảnh B: mái ngói)

Bài 3

3. Read the text and answer the following questions.

(Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is Hà Giang Province famous for?

(Tỉnh Hà Giang có gì nổi tiếng?)

2. How's the weather in Hà Giang Province?

(Thời tiết ở tỉnh Hà Giang thế nào?)

3. Where is Pao's House located?

(Nhà của Pao nằm ở đâu?)

4. Why is the house given the name "Pao's House"?

(Vì sao ngôi nhà được đặt tên là "Nhà của Pao"?)

5. What are the walls of the house made of?

(Những bức tường của ngôi nhà được làm bằng gì?)

6.  How do tourists feel when they visit the house? 

(Khách du lịch cảm thấy thế nào khi họ đến thăm ngôi nhà?)

Lời giải chi tiết:

1. It is famous for its breath-taking views of rocky mountains and impressive limestone.

(Nó nổi tiếng với khung cảnh ngoạn mục của những ngọn núi đá và đá vôi ấn tượng.)

2. The weather is pleasant and warm from April to June, but it can be very hot with regular monsoons in July and August.

(Thời tiết dễ chịu và ấm áp từ tháng 4 đến tháng 6, nhưng có thể rất nóng với các đợt gió mùa thường xuyên vào tháng 7 và tháng 8.)

3. It is located in Lũng Cầm Village.

(It is located in Lũng Cầm Village.)

4. Because it was chosen for the background of the film “The Story of Pao” in 2006.

(Vì nó được chọn làm bối cảnh cho bộ phim Chuyện của Pao năm 2006.)

5. The walls of the house made of soil.

(Các bức tường của ngôi nhà làm bằng đất.)

6. Tourists feel at home.

(Khách du lịch cảm thấy như ở nhà.)

Bài 4

4. Work in groups of four. Use the Internet to find more pictures of Pao's House. What do you like most about the house? 

(Làm việc trong nhóm bốn. Sử dụng Internet để tìm thêm hình ảnh về Ngôi nhà của Pao. Bạn thích điều gì nhất về ngôi nhà?)

Lời giải chi tiết:

Pao's house, which was once the filming location of a famous Vietnamese movie, has now become a must-see destination of Ha Giang province. The house is a place to preserve typical highland architecture, simple lifestyle of ethnic minorities and humble locals. I like the house’s materials most, all the materials for constructing the house are carefully selected, according to Nhan Dan. The entire frame is made of fine wood, which can withstand rain and sun for decades.

Tạm dịch:

Nhà của Pao, nơi từng là địa điểm quay một bộ phim nổi tiếng của Việt Nam, nay đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua của tỉnh Hà Giang. Ngôi nhà là nơi lưu giữ những nét kiến trúc đặc trưng vùng cao, nếp sống giản dị của đồng bào dân tộc thiểu số và người dân địa phương khiêm nhường. Tôi thích vật liệu của ngôi nhà nhất, tất cả các vật liệu để xây dựng ngôi nhà đều được lựa chọn cẩn thận, theo báo Nhân dân. Toàn bộ khung được làm bằng gỗ tốt chịu mưa nắng hàng chục năm.

Bài 5

5. PROJECT Work in groups of four. Use the Internet to find out about one of the tourist attractions in Hà Giang Province. Make notes about: 

(DỰ ÁN Làm việc theo nhóm bốn người. Sử dụng Internet để tìm hiểu về một trong những điểm du lịch hấp dẫn ở Tỉnh Hà Giang. Ghi chú về)

• Where it is in Hà Giang Province

(Những địa điểm ấy ở đâu tại Hà Giang)

• Why it has become a tourist attraction

(Tại sao nó trở nên thu hút du khách)

• What you like about this place

(Bạn thích gì ở nơi đây)

Make a PowerPoint presentation using the above information and present it to the class.

(Sử dụng những thông tin trên và tạo powerpoint để trình bày trước lớp.)

 • Tiếng Anh 10 CLIL 4 Literature

  1. Read about three famous British authors. What kind of books did they write? 2. Complete the sentences with the words from the box. 3. Read the texts again and complete the information for each author. 4. Answer the questions. 5. PROJECT Work in groups of four. Use the Internet to find out about one of the famous Vietnamese authors that you like. Make notes about:

 • Tiếng Anh 10 CLIL 5 Maths

  1. Listen and repeat. Match the symbols with words in the box. 2. Label the money. 3. Read the text and check your answers in Exercise 2. 4. Read the text again. Choose true (T) or false (F). 5. Answer the following questions in pairs.

 • Tiếng Anh 10 CLIL 2 Arts

  1. Work in pairs. Look at the photos. Do you know the names of these cultural activities? What do you know about them? 2. Check if you understand the following words from the text. 3. Read the text. Answer the following questions. 4. PROJECT Work in groups of four. Use the Internet to find more about the Vietnam Museum of Ethnology. Make notes about: ● Where it is located ● How it is organised ● What special things it offers to tourists ● What you would introduce to a foreign Make a PowerPoint p

 • Tiếng Anh 10 CLIL 1 History

  1. What flying machines are they? Label the photos with words from the box. 2. Read the text. Match the dates to the flying machines. 3. Read the text again. Choose true (T) or false (F). 4. Answer the questions. 5. PROJECT Use the Internet to search information about the history of one of the following inventions: train, car, or motorbike. . Find out important milestones in the development of the invention. Add pictures. Present your research to the class.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close