Tiếng Anh 10 Unit 6 6.7 Writing

1 Read Mai's email of enquiry. Put the following ideas in the order they appear (1–3). 2 Read the WRITING FOCUS. Complete the examples with the purple phrases in the email in Exercise 1. 3 Read the advertisement about St John's School below. Then write an email to the school to ask for more details about the English course. In your email

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read Mai's email of enquiry. Put the following ideas in the order they appear (1–3). 

(Đọc email yêu cầu của Mai. Xếp các ý tưởng sau theo thứ tự xuất hiện (1–3).)

1. Polite questions about the information you need 

(Câu hỏi lịch sự về thông tin bạn cần)

2. What you would like the reader to do 

(Bạn muốn người đọc làm gì)

3. Information about yourself and why you are writing the email 

(Thông tin về bản thân bạn và lý do bạn viết email)

Dear Sir or Madam,

I am a sixteen-year-old Vietnamese student, and I am writing to enquire about an English course at your school next summer. I am particularly interested in doing the Cambridge First Certificate exam. I got good marks in my English exam this year, and I think I am at B2 level now. Could you tell me how long I will need to study and how much it will cost? 

I would also like to know if you can arrange accommodation for me. Could you tell me what kind of accommodation you provide, and how much it costs? 

Finally, I would be grateful if you could send me details of how to book a course and how to pay for it. 

I look forward to hearing from you. 

Yours faithfully, 

Mai Nguyễn

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Thưa ông hoặc bà,

Tôi là một học sinh Việt Nam mười sáu tuổi, và tôi viết thư này để hỏi về một khóa học tiếng Anh tại trường của ông vào mùa hè tới. Tôi đặc biệt quan tâm đến việc làm kỳ thi Chứng chỉ đầu tiên của Cambridge. Tôi đã đạt điểm cao trong kỳ thi tiếng Anh năm nay và tôi nghĩ bây giờ tôi đã đạt trình độ B2. Xin anh cho biết tôi sẽ cần học trong bao lâu và học phí bao nhiêu?

Tôi cũng muốn biết nếu bạn có thể sắp xếp chỗ ở cho tôi. Bạn có thể cho tôi biết bạn cung cấp loại chỗ ở nào và chi phí bao nhiêu không? 

Cuối cùng, tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể gửi cho tôi thông tin chi tiết về cách đặt một khóa học và cách thanh toán cho khóa học đó. 

Tôi mong muốn được nghe phản hồi từ bạn. 

Trân trọng, 

Mai Nguyễn

Lời giải chi tiết:

1 - c

2 - a

3 - b

Bài 2

2. Read the WRITING FOCUS. Complete the examples with the purple phrases in the email in Exercise 1.

(Đọc phần TRỌNG TÂM VIẾT. Hoàn thành các ví dụ với các cụm từ màu tím trong email trong Bài tập 1.) 

WRITING FOCUS 

An enquiry 

Start the email with Dear Mror Mrs and the person's surname. If you don't know the person's 

name, you can use (1) Dear Sir or Madam

Don't use abbreviations or contractions. Use full forms: I would (NOT I'd)/(2) ________ (NOT I'm) 

Use formal expressions to: 

 a) say why you are writing the email:(3) ________

b) ask for information: I would also like to know if... / (4) ________ 

c) ask somebody to do something for you: I would be grateful (5) ________

d) say that you expect a reply: I look forward to (6) ________

• Finish the email with Yours sincerely if you know the name of the person you're writing to, or…(7) ________  if you don't.

Lời giải chi tiết:

1. Dear Sir or Madam

2. I am

3. I am writing to enquiry about

4. Could you tell me

5. If you could

6. hearing from you

7. Yours faithfully

WRITING FOCUS 

An enquiry 

Start the email with Dear Mror Mrs and the person's surname. If you don't know the person's  name, you can use (1) Dear Sir or Madam

(Bắt đầu email với Dear Mr or Mrs và họ của người đó. Nếu bạn không biết người đó tên, bạn có thể sử dụng (1) Dear Sir hoặc Madam,

Don't use abbreviations or contractions. Use full forms: I would (NOT I'd)/(2) I am (NOT I'm) 

(Không sử dụng từ viết tắt hoặc dạng rút gọn của từ. Sử dụng các hình thức đầy đủ: “I would” (KHÔNG PHẢI “ I’d”) / (2) I am (KHÔNG PHẢI “I’m”).)

Use formal expressions to: 

(Sử dụng các cách diễn đạt lịch sự để)

a) say why you are writing the email:(3) I am writing to enquiry about

(nói lý do tại sao bạn viết email: Tôi viết thư này để hỏi về)

b) ask for information: I would also like to know if... / (4) Could you tell me

(hỏi thông tin: Tôi cũng muốn biết nếu ... / Ngài có thể cho tôi biết)

c) ask somebody to do something for you: I would be grateful (5) If you could

(yêu cầu ai đó làm điều gì đó cho bạn: Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể)

d) say that you expect a reply: I look forward to (6) hearing from you

(nói rằng bạn mong đợi một câu trả lời: Tôi mong đợi (6) nghe từ bạn)

• Finish the email with Yours sincerely if you know the name of the person you're writing to, or…(7) ________  if you don't.

(Hãy hoàn thành email với“ chân thành” nếu bạn biết tên của người bạn đang viết thư cho, hoặc (7) “Trân trọng” nếu bạn không biết.)

Bài 3

WRITING TIME

3. Read the advertisement about St John's School below. Then write an email to the school to ask for more details about the English course. In your email, 

(Đọc quảng cáo về Trường St John ở dưới đây. Sau đó viết email cho trường để hỏi thêm thông tin chi tiết về khóa học tiếng Anh. Trong email của bạn.)

 • introduce yourself and explain why you are writing 

  (giới thiệu bản thân và giải thích lý do tại sao bạn viết)

 • ask for the information about the exams, the nearest city and public transport 

  (hỏi thông tin về các kỳ thi, thành phố gần nhất và phương tiện giao thông công cộng)

 • ask about the accommodation and say that you are expecting a reply 

  (hỏi về chỗ ở và nói rằng bạn đang mong đợi một câu trả lời)

Use the WRITING FOCUS to help you. 

(Sử dụng phần TẬP TRUNG VIẾT để giúp bạn.)

ST JOHN'S SCHOOL 

Study English in the beautiful, peaceful village of Amberley. Small groups, experienced staff, excellent host-family accommodation. For information about exams, fees and availability, please call 00 44 543 43 32 21 or write to Mary Johnson at mary@stjohn.edu 

Dear Sir or Madam, I'm a sixteen-year-old Vietnamese student and I am writing ... 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

TRƯỜNG CỦA ST JOHN

Học tiếng Anh tại ngôi làng Amberley xinh đẹp và yên bình. Các nhóm nhỏ, nhân viên giàu kinh nghiệm, chỗ ở gia đình chủ nhà tuyệt vời. 

Để biết thông tin về kỳ thi, lệ phí và tình trạng sẵn có, vui lòng gọi 00 44 543 43 32 21 hoặc viết thư cho Mary Johnson theo địa chỉ mary@stjohn.edu

Thưa ông hoặc bà, tôi là một học sinh Việt Nam mười sáu tuổi và tôi đang viết ...

Lời giải chi tiết:

 Dear Sir or Madam,

  I am a sixteen-year-old Vietnamese student and I am writing to enquiry about the English course at ST John’s School next summer.  Now, I don’t know about my English level. Moreover, I have to take the Cambridge  First Certificate exam at B2 level. Could you tell me about the entrance exam to test my ability? And how long will I need to study? 

And when I come to Amberley, I really want to visit some other cities but I do not have any transportation? I would be grateful if you could  tell me the nearest city as well as the public transport to go there? 

Finally, I would also like to know if you can arrange accommodation for me. Could you tell me what kind of accommodation you provide, and how much it costs? 

I look forward to hearing from you. 

Yours faithfully, 

Mai Nguyễn 

Tạm dịch:

Thưa ông hoặc bà,

Tôi là một học sinh Việt Nam mười sáu tuổi và tôi viết thư này để hỏi về khóa học tiếng Anh tại ST John’s School vào mùa hè tới. Bây giờ, tôi không biết về trình độ tiếng Anh của mình. Hơn nữa, tôi phải tham gia kỳ thi lấy Chứng chỉ đầu tiên của Cambridge ở trình độ B2. Xin ông cho biết về kỳ thi đầu vào để kiểm tra năng lực của mình? Và tôi sẽ cần học trong bao lâu?

Và khi đến Amberley, tôi rất muốn tham quan một số thành phố khác nhưng lại không có phương tiện đi lại? Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể cho tôi biết thành phố gần nhất cũng như phương tiện công cộng để đến đó?

Cuối cùng, tôi cũng muốn biết nếu bạn có thể sắp xếp chỗ ở cho tôi. Bạn có thể cho tôi biết bạn cung cấp loại chỗ ở nào và chi phí bao nhiêu không?

Tôi mong muốn được nghe từ bạn.

Trân trọng,

Mai Nguyễn

 • Tiếng Anh 10 Unit 6 6.8 Speaking

  1 Work in pairs. Is it early for some students to choose a career for themselves when they are at school? Listen to a dialogue between Tú and Thu. Do they agree (A) or disagree (D) with the statements below? Write (A) or (D). Listen again and number the expressions in the order you hear them. 4 Choose the correct options. 5 In pairs, discuss the topics below.

 • Tiếng Anh 10 Unit 6 Focus Review 6

  1 Choose the correct words. 2 Use the correct forms of the verbs in brackets to complete the sentences. 3 Choose the correct answers. 4 Choose the answer which has the same meaning as the underlined phrase in each sentence. 5 In pairs, give your opinions on the following topics.

 • Tiếng Anh 10 Unit 6 6.6 Use of English

  1 Look at the list of team sports below. Discuss the questions. 2. Listen to Isabel and Monica discussing their hockey team and answer the questions. 3. Complete the sentences from the conversation with the correct form of the verbs in brackets. Then listen again and check. Read the LANGUAGE FOCUS and choose the most appropriate conjunction in sentences 1–5 below. 5 Complete the sentences with your own ideas. Then compare your sentences with a partner.

 • Tiếng Anh 10 Unit 6 6.5 Grammar

  1. Read an extract from The Students' Manifestos. How is this school similar and different to your school? Discuss with a partner. 2. Read the GRAMMAR FOCUS. Complete the rules. Use the relative pronouns who / that / which / where. 3. Read The Students' Manifestos. Underline the nouns that relative pronouns 1-5 refer to. Choose the correct option for each relative pronoun. 4. Complete these sentences with an appropriate relative pronoun. 5. Work in groups. Prepare a manifesto about your ideal sc

 • Tiếng Anh 10 Unit 6 6.4 Reading

  1 Look at the photos and the title of the article. Discuss the questions. 2 Read the text and check your ideas in Exercise 1. 3 Read the text again. Match questions 1-5 with the people described in the text. Write MK for Michael Phelps, TG for Temple Grandin, and KK for Keira Knightley. 4 Fill in the gaps with blue words from the reading text. Then work with a partner to complete the sentences with your own ideas.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close