Tiếng Anh 10 Unit 6 6.6 Use of English

1 Look at the list of team sports below. Discuss the questions. 2. Listen to Isabel and Monica discussing their hockey team and answer the questions. 3. Complete the sentences from the conversation with the correct form of the verbs in brackets. Then listen again and check. Read the LANGUAGE FOCUS and choose the most appropriate conjunction in sentences 1–5 below. 5 Complete the sentences with your own ideas. Then compare your sentences with a partner.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the list of team sports below. Discuss the questions. 

(Nhìn danh sách các môn thể thao đồng đội ở dưới và thảo luận các câu hỏi sau.)

1. Which of these sports do you play / have you played?

(Bạn đã/đang chơi môn thể thao nào trong các môn này?)

2. What other sports do you want to try? 

(Bạn muốn thử chơi môn thể thao nào?)

Lời giải chi tiết:

 1. I have played football and basketball.

(Tôi chơi bóng đá và bóng rổ.)

 2. I want to try volleyball.

(Tôi muốn thử bóng chuyền.)

Bài 2

2. Listen to Isabel and Monica discussing their hockey team and answer the questions. 

(Nghe Isabel và Monica thảo luận về đội khúc côn cầu của họ và trả lời các câu hỏi.)


1. How much of her free time does Isabel spend playing hockey?

(Isabel dành bao nhiêu thời gian rảnh để chơi khúc côn cầu?)

2. How does she feel about it?

(Cô ấy cảm thấy thế nào về nó?)

3. What does she agree to do? 

(Cô ấy đồng ý làm gì?)

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

Monica: See you later.

Isabel: I'm not coming. I don't want to be on the hockey team any more. I'm leaving.

Monica: But if you leave the team, we won't win our next match. Is this about losing last weekend?

Isabel: No. Of course not. I want to do other things at the weekend. And I won't have time to do anything else unless I give up hockey.

Monica: But you love hockey. What other things do you want to do?

Isabel: I don't know-have some fun. I never have any free time. As soon as I get home tonight, I'll change into my hockey kit and go to practice. I'm bored with it.

Monica: It's not every night.

Isabel: Three times a week and every weekend!

Monica: What does Miss Temple think?

Isabel: I haven't told her yet. I'll call her when I have a minute.

Monica: This is a mistake! You'll regret it if you stop now. Please talk to Miss Temple and the rest of the team first.

Isabel: Okay, I promise. Before I decide, I'll discuss it with the rest of the team.

Tạm dịch: 

Monica: Hẹn gặp lại sau nha.

Isabel: Mình sẽ không đến đâu. Mình không muốn ở trong đội khúc côn cầu nữa. Mình sẽ rời đội.

Monica: Nhưng nếu cậu rời đội, chúng ta sẽ không thắng trận tiếp theo đâu đấy. Có phải là do trận thua cuối tuần trước không?

Isabel: Không. Tất nhiên là không. Mình muốn làm những việc khác vào cuối tuần. Và mình chẳng có thời gian để làm bất cứ điều gì khác trừ khi mình từ bỏ khúc côn cầu.

Monica: Nhưng cậu thích khúc côn cầu mà. Cậu muốn làm gì khác?

Isabel: Mình không biết nữa – chắc là tìm niềm vui nào đó. Mình chẳng hề có chút thời gian rảnh nào. Ngay khi về đến nhà tối nay, mình sẽ thay bộ đồ chơi khúc côn cầu và đi tập. Mình phát chán với nó rồi.

Monica: Không phải mỗi tối mà.

Isabel: Ba lần một tuần và mỗi cuối tuần!

Monica: Cô Temple nghĩ sao?

Isabel: Mình chưa nói với cô ấy. Mình sẽ gọi cho cô ấy khi tôi có thời gian.

Monica: Đây là một sai lầm! Cậu sẽ hối hận nếu dừng lại ngay bây giờ đấy. Hãy nói chuyện với cô Temple và những người còn lại trong đội trước đã nhé.

Isabel: Được rồi, mình hứa. Trước khi mìnhi quyết định, mình sẽ thảo luận với những người còn lại trong nhóm.

Lời giải chi tiết:

1. All her freetime, three times a week and every weekend. 

(Tất cả thời gian rảnh của cô ấy, 3 lần mỗi tuần và mỗi cuối tuần.) 

2. She's bored with it. 

(Cô ấy thấy chán với nó.) 

3. To talk to the team, Mis Temple before she decides to resign. 

(Nói chuyện với mọi người trong đội và cô Temple trước khi đưa ra quyết định rời đội.) 

Bài 3

3. Complete the sentences from the conversation with the correct form of the verbs in brackets. Then listen again and check.

(Hoàn thành các câu trong cuộc hội thoại với dạng đúng của các động từ trong ngoặc. Sau đó nghe lại và kiểm tra.)


1. If you _______ (leave) the team, we _______ (not win) our next match.

2. I _______ (not have) time to do anything else unless I _______ (give up) hockey.

3. As soon as l _______ (get) home tonight, I _______ (change) into my hockey kit.

4. I _______ (call) her when I _______ (have) a minute.

5. Before I _______ (decide), I _______ (discuss) it with the rest of the team. 

Lời giải chi tiết:

1. leave/ will not win

(Nếu bạn rời đội, chúng tôi sẽ không thắng trận đấu tiếp theo của chúng tôi.)

2. won’t have/ give up

(Tôi sẽ không có thời gian để làm bất cứ điều gì khác trừ khi tôi từ bỏ khúc côn cầu.)

3. get/will change

(Ngay khi tôi về nhà tối nay, tôi sẽ thay bộ đồ chơi khúc côn cầu của mình.)

4. will call/ have

(Tôi sẽ gọi cho cô ấy khi tôi rảnh.)

5. decide/will discuss

(Trước khi tôi đưa ra quyết định, tôi sẽ thảo luận nó với những người còn lại trong nhóm.)

Bài 4

4. Read the LANGUAGE FOCUS and choose the most appropriate conjunction in sentences 1–5 below. 

(Đọc phần TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ và chọn liên từ thích hợp nhất trong các câu 1–5 dưới đây.)

LANGUAGE FOCUS 

Future time and conditional clauses  (Thì tương lai và mệnh đề điều kiện)

+ When you are talking about the future, you use the present tense after the conjunctions if, when, as soon as, unless (= if not), before, and after. 

(Khi bạn nói về tương lai, bạn sử dụng thì hiện tại sau các liên từ nếu, khi, ngay khi, trừ khi (= nếu không), trước khi, và sau khi.)

- After you get your own place, you'll need money to live. 

(Sau khi bạn có được chỗ ở của riêng mình, bạn sẽ cần tiền để sống.)

- You won't pass your exams unless you do some work.

(Bạn sẽ không vượt qua bài kiểm tra của mình trừ khi bạn ôn tập.)

+ The clause with the conjunction can come before or after the main clause. When it comes before, you need a comma to separate the two clauses. 

(Mệnh đề kết hợp có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính. Khi nó đứng trước, bạn cần có dấu phẩy để ngăn cách hai mệnh đề.)

1. When / If you want to become a mentor, you need to be an expert in the field you choose.

2. As soon as / Until the students published their manifesto, the whole school was delighted. 

3. I won't get into the school team if/ unless I train hard.

4. Before / If he became a scientist, he used to struggle with a learning disorder.

5. After / Before the exam, you need to plan a detailed revision schedule. 

Lời giải chi tiết:

1. If

If you want to become a mentor, you need to be an expert in the field you choose.

(Nếu bạn muốn trở thành một người cố vấn, bạn cần phải là một chuyên gia trong lĩnh vực bạn chọn.)

2. As soon as

As soon as the students published their manifesto, the whole school was delighted 

(Ngay sau khi học sinh công bố bản tuyên ngôn của mình, toàn trường đã rất vui mừng.)

3. Unless

I won't get into the school team unless I train hard.

(Tôi sẽ không được vào đội của trường trừ khi tôi luyện tập chăm chỉ.)

4. Before

Before he became a scientist, he used to struggle with a learning disorder.

(Trước khi anh ấy trở thành một nhà khoa học, anh ấy đã từng phải vật lộn với chứng rối loạn học tập.)

5. Before 

Before the exam, you need to plan a detailed revision schedule. 

(Trước kỳ thi, bạn cần lên kế hoạch ôn tập chi tiết.)

Bài 5

5. Complete the sentences with your own ideas. Then compare your sentences with a partner.

(Hoàn thành các câu với ý tưởng của riêng bạn. Sau đó, so sánh các câu của bạn với các bạn khác.)

1. When this term ends, __________.

-> When this term ends, I'll be very happy!

(Khi học kỳ này kết thúc, tôi sẽ rất hạnh phúc!)

2. I'll stop studying English as soon as __________.

3. If I fail any of my end-of-school exams, __________.

4. Unless I keep up with my schoolwork,__________.

5. My parents will go mad unless __________.

Lời giải chi tiết:

1. When this term ends, I’ll have a vacation with my family.

(Khi học kỳ này kết thúc, tôi sẽ có một kỳ nghỉ với gia đình.)

2. I’ll stop studying English as soon as I start my job.

(Tôi sẽ ngừng học tiếng Anh ngay sau khi tôi bắt đầu công việc của mình.)

3. If I fail any of my end-of-school exams, I won’t move to higher class.

(Nếu tôi trượt bất kỳ bài kiểm tra cuối năm học nào, tôi sẽ không được lên lớp.)

4. Unless I keep up with my schoolwork, I will not be able to understand the next lesson.

(Trừ khi tôi theo kịp bài vở ở trường, tôi sẽ không thể hiểu được bài học tiếp theo.)

5. My parents will go mad unless I obey them.

(Bố mẹ tôi sẽ phát điên trừ khi tôi nghe lời họ.)

 • Tiếng Anh 10 Unit 6 6.7 Writing

  1 Read Mai's email of enquiry. Put the following ideas in the order they appear (1–3). 2 Read the WRITING FOCUS. Complete the examples with the purple phrases in the email in Exercise 1. 3 Read the advertisement about St John's School below. Then write an email to the school to ask for more details about the English course. In your email

 • Tiếng Anh 10 Unit 6 6.8 Speaking

  1 Work in pairs. Is it early for some students to choose a career for themselves when they are at school? Listen to a dialogue between Tú and Thu. Do they agree (A) or disagree (D) with the statements below? Write (A) or (D). Listen again and number the expressions in the order you hear them. 4 Choose the correct options. 5 In pairs, discuss the topics below.

 • Tiếng Anh 10 Unit 6 Focus Review 6

  1 Choose the correct words. 2 Use the correct forms of the verbs in brackets to complete the sentences. 3 Choose the correct answers. 4 Choose the answer which has the same meaning as the underlined phrase in each sentence. 5 In pairs, give your opinions on the following topics.

 • Tiếng Anh 10 Unit 6 6.5 Grammar

  1. Read an extract from The Students' Manifestos. How is this school similar and different to your school? Discuss with a partner. 2. Read the GRAMMAR FOCUS. Complete the rules. Use the relative pronouns who / that / which / where. 3. Read The Students' Manifestos. Underline the nouns that relative pronouns 1-5 refer to. Choose the correct option for each relative pronoun. 4. Complete these sentences with an appropriate relative pronoun. 5. Work in groups. Prepare a manifesto about your ideal sc

 • Tiếng Anh 10 Unit 6 6.4 Reading

  1 Look at the photos and the title of the article. Discuss the questions. 2 Read the text and check your ideas in Exercise 1. 3 Read the text again. Match questions 1-5 with the people described in the text. Write MK for Michael Phelps, TG for Temple Grandin, and KK for Keira Knightley. 4 Fill in the gaps with blue words from the reading text. Then work with a partner to complete the sentences with your own ideas.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close