Tiếng Anh 10 CLIL 2 Arts

1. Work in pairs. Look at the photos. Do you know the names of these cultural activities? What do you know about them? 2. Check if you understand the following words from the text. 3. Read the text. Answer the following questions. 4. PROJECT Work in groups of four. Use the Internet to find more about the Vietnam Museum of Ethnology. Make notes about: ● Where it is located ● How it is organised ● What special things it offers to tourists ● What you would introduce to a foreign Make a PowerPoint p

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Work in pairs. Look at the photos. Do you know the names of these cultural activities? What do you know about them?

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào những bức ảnh. Bạn có biết tên của những nền văn hóa này không? Bạn biết gì về chúng.)

Lời giải chi tiết:

Names of these cultural activities

(Tên các hoạt động văn hóa này)

Picture 1. Water puppet show

(Ảnh 1. Múa rối nước)

Picture 2. QUAN HỌ BẮC NINH

(Ảnh 2. QUAN HỌ BẮC NINH)

Picture 3 + 4: Vietnamese folk games :

(Ảnh 3 + 4: Trò chơi dân gian Việt Nam)

What I know about them

(Những điều tôi biết về chúng)

- Water puppetry has been a unique form of art in Vietnamese culture.

(Múa rối nước đã là một loại hình nghệ thuật đặc sắc trong văn hóa Việt Nam.)

- Quan Họ Bắc Ninh Folk Songs are traditional forms of art performed by couples of men and women.

(Dân ca Quan họ Bắc Ninh là loại hình nghệ thuật truyền thống do các đôi nam nữ biểu diễn.)

- Many folk games of ethnic groups in Việt Nam are on display at the museum.

(Nhiều trò chơi dân gian của các dân tộc Việt Nam được trưng bày tại bảo tàng.)

Bài 2

2. Check if you understand the following words from the text. 

(Kiểm tra xem bạn có hiểu những từ sau trong văn bản hay không.)

                   puppetry                              puppets                            puppeteers

 

Lời giải chi tiết:

puppetry: nghệ thuật múa rối

puppets: những con rối

puppeteers: Những người điều khiển con rối

Bài 3

3. Read the text. Answer the following questions.

(Đọc văn bản. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What topics are water puppet shows often about? 

(Múa rối nước thường nói về những chủ đề gì?)

2. Where are the puppeteers while the water puppet show is on? 

(Những người múa rối ở đâu trong khi chương trình múa rối nước đang diễn ra?)

3. What is the main theme of Quan Họ Bắc Ninh Folk Songs? 

(Chủ đề chính của Dân ca Quan họ Bắc Ninh là gì?)

4. What can you learn about if you see the folk games at the museum? 

(Bạn có thể học được gì nếu xem các trò chơi dân gian ở bảo tàng?)

The Vietnam Museum of Ethnology

If you visit the Vietnam Museum of Ethnology in Cầu Giấy District, Hà Nội, Việt Nam,here are the top three things you should do:

1. Watch a water pupet show

Water puppetry has been a unique form of art in Vietnamese culture. Puppets forms of art performed by couples of men are made of wood and controlled by and women. The main theme is about love or puppeteers. At the Vietnam Museum friendship. At the Vietnam Museum of Ethnology, water puppet shows are held regularly to serve the visitors of the museum. The content of the shows often reflect the daily activities and spiritual life of Vietnamese people. Whether you are local or foreign tourists, you will definitely feel amazed at the skills of the puppeteers standing in the pool behind the scene. You will also love the meaningful folktale stories told by the puppets.

2. Listen to Quan họ Bắc Ninh

Quan Họ Bắc Ninh Folk Songs are traditional forms of art performed by couples of men and women. The main theme is about love or friendship. At the Vietnam Museum of Ethnology, there are singing sessions for visitors who want to have a taste in Vietnamese traditional music. You can interact with the singers in the show too!

3. Learn about Vietnamese folk games

Many folk games of ethnic groups in Việt Nam are on display at the museum. You can see games such as throwing cotton ball game (ném còn) and swaying back and forth game (đánh du) and learn more about how ethnic people in Việt Nam entertain on special  occasions. If you love Vietnamese culture and visit the museum, you cannot miss this  opportunity!

Taking part in these activities, you will find the Vietnam Museum of Ethnology really worth the visit.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bảo tàng dân tộc học Việt Nam

 Nếu bạn đến thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tại Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, đây là ba điều hàng đầu bạn nên làm:

1. Xem chương trình biểu diễn múa rối nước

Múa rối nước đã là một loại hình nghệ thuật đặc sắc trong văn hóa Việt Nam. Các loại hình nghệ thuật múa rối do các cặp nam biểu diễn được làm bằng gỗ và do phụ nữ điều khiển. Chủ đề chính là về tình yêu hoặc những người múa rối. Tại Bảo tàng Việt Nam hữu nghị. Tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn múa rối nước để phục vụ khách tham quan bảo tàng. Nội dung của các vở diễn thường phản ánh sinh hoạt đời thường và đời sống tinh thần của người Việt Nam. Cho dù bạn là khách du lịch trong nước hay nước ngoài, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy kinh ngạc trước kỹ năng của những người múa rối đứng trong hồ bơi ở hậu trường. Bạn cũng sẽ yêu thích những câu chuyện dân gian ý nghĩa do các chú rối kể lại

2. Nghe quan họ Bắc Ninh

Dân ca Quan họ Bắc Ninh là loại hình nghệ thuật truyền thống do các đôi nam nữ biểu diễn. Chủ đề chính là về tình yêu hoặc tình bạn. Tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, có các buổi hát dành cho những du khách muốn thưởng thức âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Bạn cũng có thể giao lưu với các ca sĩ trong chương trình!

3. Tìm hiểu về trò chơi dân gian Việt Nam

Nhiều trò chơi dân gian của các dân tộc Việt Nam được trưng bày tại bảo tàng. Bạn có thể thấy các trò chơi như ném bông gòn (ném còn) và trò chơi lắc lư qua lại (đánh du) và tìm hiểu thêm về cách giải trí của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong chương trình dịp đặc biệt. Nếu yêu thích văn hóa Việt Nam và đến thăm bảo tàng, bạn không thể bỏ lỡ cơ hội này!

Tham gia các hoạt động này, bạn sẽ thấy Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam thực sự đáng để tham quan.

Lời giải chi tiết:

1. Water Puppet shows often about love or puppeteers.

(Múa rối nước thường về chủ đề tình yêu hoặc những người múa rối nước.)

2. The puppeteers are standing in the pool behind the scene while the water puppet is show on.

(Những người múa rối đứng ở hồ bơi trong hậu trường khi chương trình múa rối nuiwcs đang diễn ra.)

3. The main theme of Quan Họ Bắc Ninh folk songs is about love or friendship.

(Chủ đề chính của Dân ca Quan họ Bắc Ninh là về tình yêu hoặc tình bạn.)

4. You can see games such as throwing cotton ball game (ném còn) and swaying back and forth game. (đánh du) and learn more about how ethnic people in Việt Nam entertain on special occasions.

(Bạn có thể thấy các trò chơi như ném bông gòn (ném còn) và trò chơi lắc lư qua lại (đánh du) và tìm hiểu thêm về cách giải trí của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong chương trình dịp đặc biệt.)

Bài 4

4. PROJECT (DỰ ÁN)

Work in groups of four. Use the Internet to find more about the Vietnam Museum of Ethnology. Make notes about:

 

(Làm việc theo nhóm bốn người. Sử dụng Internet để tìm thêm về Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ghi chú về)

- Where it is located

(Nó nằm ở đâu)

- How it is organised

(Nó được tổ chức như thế nào)

- What special things it offers to tourists

(Những điều đặc biệt mà nó mang lại cho khách du lịch)

- What you would introduce to a foreign

(Những gì bạn muốn giới thiệu với một người nước ngoài)

Make a PowerPoint presentation using the above information and present it to the class.

(Tạo một bản trình bày PowerPoint bằng cách sử dụng thông tin trên và trình bày trước lớp.)

 • Tiếng Anh 10 CLIL 3 Geography

  1. Work in pairs. Tell two things you know about Hà Giang Province to your partner. 2. Work in pairs. Label the pictures (A, B) with the given words. 3. Read the text and answer the following questions. 4. Work in groups of four. Use the Internet to find more pictures of Pao's House. What do you like most about the house? 5. PROJECT Work in groups of four. Use the Internet to find out about one of the tourist attractions in Hà Giang Province. Make notes about Make a PowerPoint presentation using

 • Tiếng Anh 10 CLIL 4 Literature

  1. Read about three famous British authors. What kind of books did they write? 2. Complete the sentences with the words from the box. 3. Read the texts again and complete the information for each author. 4. Answer the questions. 5. PROJECT Work in groups of four. Use the Internet to find out about one of the famous Vietnamese authors that you like. Make notes about:

 • Tiếng Anh 10 CLIL 5 Maths

  1. Listen and repeat. Match the symbols with words in the box. 2. Label the money. 3. Read the text and check your answers in Exercise 2. 4. Read the text again. Choose true (T) or false (F). 5. Answer the following questions in pairs.

 • Tiếng Anh 10 CLIL 1 History

  1. What flying machines are they? Label the photos with words from the box. 2. Read the text. Match the dates to the flying machines. 3. Read the text again. Choose true (T) or false (F). 4. Answer the questions. 5. PROJECT Use the Internet to search information about the history of one of the following inventions: train, car, or motorbike. . Find out important milestones in the development of the invention. Add pictures. Present your research to the class.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close