Tiếng Anh 10 Unit 1 1.8 Speaking

1. Read and listen to the dialogue. between Nam and Lan. Decide if the statements are true (T) or false (F). 2. Look at the SPEAKING FOCUS. Tick (✔) the phrases that Nam and Lan use in the dialogue. 3. Which do you prefer? Use the structures in the SPEAKING FOCUS to help. 4. In group of four, interview your friends using the phrases in Exercise 3.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read and listen to the dialogue. between Nam and Lan. Decide if the statements are true (T) or false (F)

(Đọc và nghe đối thoại giữa Nam và Lan. Quyết định xem các tuyên bố là đúng (T) hay sai (F))

Nam: Can you help me clean these windows? I can't stand cleaning windows.

Lan: Maybe I can help you. What windows do you need to clean?

Nam: I need to clean the windows in front of the house. I've already done the ones in the back of the house.

Lan: Ok. Let's swap. I'll clean the windows and you do the ironing.

Nam: That sounds good. Don't you like to do the ironing?

Lan: I think ironing is OK, but I prefer washing things.

Nam: Maybe you can wash the dishes too.

Lan: Fine. I'll wash the dishes and you do the vacuuming and dusting. The bookshelves are really dusty. It's a deal. I think dusting is not bad.

Lan: Good. Who is going to do the shopping and do the laundry?

Nam: Let's ask Minh to help us.

Lan: I don't know. He doesn't like shopping very much.

Nam: Yes, you're right. I love shopping, so I'll do it.

Lan: Great.

Nam: And can you do the laundry?

Lan: I hate doing the laundry. I think we'll ask Minh to do it. He has to do something.

Nam: Sure. Anyway, he likes doing the laundry.

1. Lan doesn't mind cleaning the windows.

2. Minh can't stand shopping.

3. Minh likes doing the laundry.

4. Nam loves shopping.

5. Nam thinks ironing is OK, but he prefers washing things.

Phương pháp giải:

Dịch bài:

Nam: Bạn có thể giúp tôi lau những cửa sổ này được không? Tôi không  muốn lau cửa sổ.

Lan: Có lẽ tôi có thể giúp bạn. Bạn cần lau những cửa sổ nào?

Nam: Tôi cần lau cửa sổ trước nhà. Mấy cái ở phía sau nhà tôi đã lau xong rồi.

Lan: Ok. Thế đổi đi. Tôi sẽ lau cửa sổ còn bạn ủi quần áo.

Nam: Nghe hay đấy. Bạn không thích ủi quần áo à?

Lan: Tôi nghĩ là ủi cũng được, nhưng tôi thích giặt đồ hơn.

Nam: Có lẽ bạn cũng có thể rửa bát.

Lan: Được thôi. Tôi sẽ rửa bát và bạn hút bụi và quét bụi. Giá sách thật sự rất bụi. Đó là một thỏa thuận. Tôi nghĩ lau chùi bụi cũng không tệ.

Lan: Tốt thôi. Ai sẽ đi mua sắm và giặt giũ?

Nam: Nhờ Minh giúp nhé.

Lan: Tôi không biết. Anh ấy không thích mua sắm cho lắm.

Nam: Ừ, bạn nói đúng. Tôi thích mua sắm, vì vậy tôi sẽ làm điều đó.

Lan: Tuyệt vời.

Nam: Và bạn có thể giặt quần áo không?

Lan: Tôi ghét giặt quần áo. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ yêu cầu Minh làm điều đó. Anh ấy phải làm gì đó.

Nam: Chắc chắn rồi. Dù sao thì anh ấy cũng thích giặt giũ.

Lời giải chi tiết:

1. T 2. T 3. T 4. T 5. F

Bài 2

2. Look at the SPEAKING FOCUS. Tick () the phrases that Nam and Lan use in the dialogue.

(Nhìn vào phần nói trọng tâm. Đánh dấu () vào các cụm từ mà Nam và Lan sử dụng trong đoạn hội thoại.)

SPEAKING FOCUS

 • Do / Don't you like (ironing/vacuuming)?
 • What household chores do you like?

I like... I love...

I like... very much ...very

My favourite (chore) is...

I think (taking the dog for a walk) is fun/not bad/OK.

I don't like... (very much)

I hate / can't stand...

I think (doing the washing up) is awful/ terrible / rubbish.

I think (ironing) is OK, but I prefer ...

Bài 3

3. Which do you prefer? Use the structures in the SPEAKING FOCUS to help.

(Bạn thích cái nào hơn? Sử dụng các cấu trúc trong phần nói trọng tâm để làm gợi ý).

1. water the plants / take the rubbish out.

I think watering the plants is OK, but I prefer taking the rubbish out.

2. do the laundry/feed the dog.

3. sweep the floor/ do the shopping.

4. vacuum the floor / wash the dishes.

5. set the table / fix things in the house.

6. do the cooking / make the bed.

Lời giải chi tiết:

1. I think watering the plants is OK, but I prefer taking the rubbish out.

2. I think doing the laundry is OK, but I prefer feeding the dog.

3. I think sweeping the floor is not bad, but I prefer doing the shopping.

4. I think vacuuming the floor is fun, but I prefer washing the dishes.

5. I don’t like setting the table, I prefer fixing things in the house.

6. I hate doing the cooking, I prefer making the bed.

Bài 4

4. In group of four, interview your friends using the phrases in Exercise 3.

(Làm việc với nhóm bốn người, phỏng vấn bạn bè của bạn bằng cách sử dụng các cụm từ trong Bài tập 3.)

Lời giải chi tiết:

1. I think sweeping the floor is awful, hence, I prefer doing the shopping.

2. I think vacuuming the floor is terrible. I prefer washing the dishes.

3. I don’t like setting the table. I prefer cleaning  in the house.

4. I hate doing the cooking, I prefer making the bed.

 • Tiếng Anh 10 Unit 1 Focus Review 1

  1. Complete the sentences with the words in the box. 2. Complete the phrases with do, make, or wash. 3. Complete the sentences with the correct verb tense. 4. Complete the sentences with so or such. 5. Listen to two people talking about household chores. Choose the correct answer. 6. Write an email (120-150 words) to a foreign friend. You should:

 • Tiếng Anh 10 Unit 1 1.7 Writing

  1. Choose three household chores that you enjoy doing and three you don't. Tell your partner about them. 2. Read the email from Nam to Holly and answer the questions. 3. Complete the email with appropriate expressions from the WRITING FOCUS. 4. Answer the following questions about yourself. 5. Imagine you are Holly. Write an email (120-150 words) to Nam to describe your household chores.

 • Tiếng Anh 10 Unit 1 1.6 Use of English

  1 Read the text below. Then work in pairs and discuss the following questions. 2. Listen to the father's views. Which of your ideas in Exercise 1 does he mention? 3. Listen again and choose the correct option. 4 Read the LANGUAGE FOCUS. Complete the text below by the daughter. Use so or such. Then listen and check. USE OF ENGLISH Complete the text by the grandmother. Choose the correct answer. Then listen and check. 6. Which generation do you think benefits most from living in 'one home'? Discus

 • Tiếng Anh 10 Unit 1 1.5 Grammar

  1. Listen to the telephone conversation between Nam and his friend, Minh. Why can't Nam go to the beach with Minh? 2. Listen to the conversation again. Match the chores below to the members in Nam's family. 3. Underline the correct option. 4. Complete the text with the correct forms of the verbs in brackets. 5. GUESING GAME. Work in groups. Guess who the person is from what he / she is doing and his/her routine.

 • Tiếng Anh 10 Unit 1 1.4 Reading

  1. Look at the pictures and read the first paragraph of the text. Who are the people in the pictures? 2. Read the text. Who in Mai's family likes these things? 3. Read the text again. For questions 1-6, choose the correct answer. 4. Complete the phrases with the verbs in blue in the text. Then listen, check and repeat. 5. Work in pairs. Discuss your family's typical day. Use the words and phrases in Exercise 4.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close