Tiếng Anh 10 Unit 2 2.8 Speaking

1 Work in pairs. Discuss the questions. 2 2.11 Read and listen to a presentation from Mai, a tenth-grader, about the advantages of a smartphone. Tick (✔) the benefits of a smartphone she mentions. 3 Read the SPEAKING FOCUS. Complete the examples with the underlined phrases in Exercise 2. 4 Complete each gap in the talk below with NO MORE THAN THREE words. 5 Work in groups of four. Make a poster about an invention and its advantages or disadvantages in our lives. Then give a short presentation ab

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Work in pairs. Discuss the questions:

(Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi)

1. How popular are smartphones in your country?

(Điện thoại thông minh phổ biến ở nước bạn như thế nào?)

2. What do people use smartphones for?

(Mọi người sử dụng điện thoại thông minh để làm gì?)

Lời giải chi tiết:

1. Nowadays smartphones are more and more popular. Most people use their phones whenever they have free time, especially young people. The first thing they do when they wake up is to use the smartphone, and before going to bed is also to use the smartphone.

2. Most people use their phones for entertainment. Some people watch movies, some people watch tiktok, reels and some people read document.

Bài 2

2. Read and listen to a presentation from Mai, a tenth-grader, about the advantages of a smartphone. Tick () the benefits of a smartphone she mentions.

(Đọc và nghe phần trình bày của Mai, học sinh lớp 10, về những ưu điểm của điện thoại thông minh. Đánh dấu (✔) lợi ích của điện thoại thông minh mà cô ấy đề cập.)

Over the last few decades, our world has been lucky enough to see many important inventions, which have brought many positive changes to our lives. However, I would like to talk about one of those inventions today, the smartphone. To start with, I'll tell you about how it benefits our lives. The best thing about smartphones is that they are lightweight and easy to carry. We cannot take old land phones with us. And most importantly, today, a smartphone is not just a mobile phone; it has become a tool that helps us do a variety of tasks. We can use them to make both audio and video calls, send messages, read emails, edit photos, and work on various types of documents. Additionally, they can be very helpful in times of need. Imagine travelling on an unknown road and your motorbike breaks down, you can use your smartphone to call a mechanic or a family member. It's also ideal if you are sick or injured and need a doctor. As you can see, there are many benefits of smartphones. Now, let me move on to some disadvantages of this invention.

1. Help in emergency situations 

2. Ensure people's safety

3. Connect with relatives

4. Promote business 

5. Complete a variety of tasks

6. Be portable

Phương pháp giải:

Dịch bài:

Trong vài thập kỷ qua, thế giới của chúng ta đã may mắn được chứng kiến nhiều phát minh quan trọng, mang lại nhiều thay đổi tích cực cho cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, hôm nay tôi muốn nói về một trong những phát minh đó, điện thoại thông minh. Để bắt đầu, tôi sẽ cho bạn biết về cách nó mang lại lợi ích cho cuộc sống của chúng ta. Điều tốt nhất về điện thoại thông minh là chúng nhẹ và dễ mang theo. Chúng tôi không thể mang theo điện thoại đất cũ bên mình. Và quan trọng nhất, ngày nay, một chiếc điện thoại thông minh không chỉ là một chiếc điện thoại di động; nó đã trở thành một công cụ giúp chúng tôi thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Chúng tôi có thể sử dụng chúng để thực hiện cả cuộc gọi âm thanh và video, gửi tin nhắn, đọc email, chỉnh sửa ảnh và làm việc trên nhiều loại tài liệu khác nhau. Ngoài ra, chúng có thể rất hữu ích trong những lúc cần thiết. Hãy tưởng tượng bạn đang đi trên một con đường không xác định và xe máy của bạn bị hỏng, bạn có thể sử dụng điện thoại thông minh của mình để gọi thợ hoặc người nhà. Nó cũng lý tưởng nếu bạn bị ốm hoặc bị thương và cần bác sĩ. Như bạn thấy, có rất nhiều lợi ích của điện thoại thông minh. Bây giờ, hãy để tôi chuyển sang một số nhược điểm của phát minh này.

Lời giải chi tiết:

✓ 1. Help in emergency situations 

2. Ensure people's safety

✓ 3. Connect with relatives

4. Promote business

✓ 5. Complete a variety of tasks

✓ 6. Be portable

Bài 3

3. Read the SPEAKING FOCUS. Complete the examples with the underlined phrases in Exercise 2.

(Đọc Speaking Focus. Hoàn thành các ví dụ với các cụm từ được gạch chân trong Bài tập 2.)

SPEAKING FOCUS

Use the right tense

Present perfect for the background 

Over the last few centuries, our world 1__________ lucky enough to see many important inventions. 

Future tense for the aim of the talk

I'll tell you about how it benefits our life.

Present simple to talk about benefits of the invention 

They 2__________lightweight and easy to carryeverywhere.

Organize the talk

Beginning: First / To 3______

Middle: Secondly / Besides / In 4_______

Moving to the next point: Now let me 5__________

Lời giải chi tiết:

1. has been

2. are

3. start with

4. addition

5. move on to

Bài 4

4. Complete each gap in the talk below with NO MORE THAN THREE words.

(Hoàn thành từng khoảng trống trong bài nói dưới đây với KHÔNG QUÁ BA từ.)

There are many benefits of a fully-automatic washing machine that you all know. Today, however, I 1_______ tell you about its disadvantages as compared to the semi-automatic washing machine. 2__________one of the cons is that it consumes more water. This type of washing machine requires a continuous supply of water. Hence, it often uses more water to wash clothes. 3_________, a fully automatic washing machine uses more electricity to wash clothes. Your electricity bill can go slightly higher with these washing machines. 4_______a fully-automatic washing machine 5_________ high repair or maintenance cost in case of damage. Last but not least, it is more expensive than semi-automatic washing machines. You know, the price of a fully-automatic washing machine can range from 1,000 to 2,000 USD.

Lời giải chi tiết:

There are many benefits of a fully-automatic washing machine that you all know. Today, however, I will tell you about its disadvantages as compared to the semi-automatic washing machine. First of all, one of the cons is that it consumes more water. This type of washing machine requires a continuous supply of water. Hence, it often uses more water to wash clothes. Second, a fully automatic washing machine uses more electricity to wash clothes. Your electricity bill can go slightly higher with these washing machines. Besides, a fully-automatic washing machine has a high repair or maintenance cost in case of damage. Last but not least, it is more expensive than semi-automatic washing machines. You know, the price of a fully-automatic washing machine can range from 1,000 to 2,000 USD.

Dịch bài:

Có rất nhiều lợi ích của máy giặt hoàn toàn tự động mà bạn đã biết. Tuy nhiên, hôm nay tôi sẽ cho bạn biết những nhược điểm của nó so với máy giặt bán tự động. Trước hết, một trong những nhược điểm là nó tiêu tốn nhiều nước hơn. Loại máy giặt này yêu cầu cung cấp nước liên tục. Do đó, nó thường sử dụng nhiều nước hơn để giặt quần áo. Thứ hai, máy giặt hoàn toàn tự động sử dụng nhiều điện hơn để giặt quần áo. Hóa đơn tiền điện của bạn có thể cao hơn một chút với những chiếc máy giặt này. Bên cạnh đó, máy giặt hoàn toàn tự động có chi phí sửa chữa hoặc bảo trì cao trong trường hợp hư hỏng. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nó đắt hơn so với máy giặt bán tự động. Bạn biết đấy, giá của một chiếc máy giặt hoàn toàn tự động có thể dao động từ 1.000 - 2.000 USD.

Bài 5

5. Work in groups of four. Make a poster about an invention and its advantages or disadvantages in our lives. Then give a short presentation about this invention to the class.

(Làm việc trong nhóm bốn. Làm một áp phích về một phát minh và những ưu điểm hoặc nhược điểm của nó trong cuộc sống của chúng ta. Sau đó, thuyết trình ngắn về phát minh này trước lớp.)

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Focus Review 2

  1 Match the word on the left (1-8) with the second word on the right (a-h) to make a compound word. 2 Choose the correct word to complete the sentences. 3 Use the prompts to write sentences. 4 Choose the correct words. 5 Choose the answer that has the closest meaning to the underlined words.

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 2.7 Writing

  1 Look at the photos. In pairs, discuss the following question: What are the differences between Product A and B? 2 Read the paragraph and tick (✔) the advantages of the robotic vacuum mentioned. 3 Read the WRITING FOCUS. Complete the examples with the words in purple in the paragraph. 4 Match the sentences in the paragraph with their functions. 5 Write a paragraph (120-150 words) to describe the advantages of a technological device you use at home.

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 2.6 Use of English

  1 Look at the photos. When were these products invented? 2 Read the sentences below and choose the best option. 3 Choose the correct option. Then change the information to make the 4 402.10 USE OF ENGLISH Read the text. Choose the correct answer. Then listen and check. 5 Complete the sentences. Write five true sentences and one false.

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 2.5 Grammar

  1 Look at the photo about a living room in the 1980s in Việt Nam. In what ways are these things different today? 2 2.09 Listen to a dialogue between Chris and his granddad. Are the statements about Chris's granddad true (T) or false (F)? 3 Read the GRAMMAR FOCUS. Complete the examples using the past forms of the verbs in bracket. 4 Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. Use used to + verb or the Present Simple. 5 Replace the Past Simple verbs with used to or did

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 2.4 Reading

  What do you think is the most important invention? Why? 2 Listen to the words and phrases in the box and repeat them. Then locate these words in the text. 3 Read the text. Match the headings with the paragraphs. There is one extra heading. 4. Read the text again. For questions 1-5, decide if the following statements are true (T), false (F) or not given (NG). 5. Match the words in blue in the text with the definitions.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close