Writing - trang 9 Unit 6 SBT Tiếng anh 11 mới

Write sentences, using the words and phrases given. Change the word forms or add some words, if necessary.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1: Write sentences, using the words and phrases given. Change the word forms or add some words, if necessary.

Viết câu, sử dụng các từ và cụm từ được đưa ra. Thay đổi các mẫu từ hoặc thêm một số từ, nếu cần.

1. global warming / increase / earth's average surface temperature / due to / warming effects / greenhouse gases /.

2. main cause / global warming / burning of fossi fuels natural gas, oil, and coal /.

3. even slight increases / levels / carbon dioxide atmosphere / can / cause significant / rise / temperature /.

4. there / connection / between / recent droughts and / climate change /.

5. farming / contribute / more than 30 percent / total greenhouse gas emissions /.

6. overuse / chemical fertilisers serious threat / environment /.

7. warming / earth's atmosphere cause ' sea-level rise /.

8. many animal species / in / danger of extinction / due to / loss / habitat / and / inability / adapt / climate change/.

9. global warming / may lead extreme weather events /, / include / heat waves / floods / powerful storms / which / affect / people's lives /.

10. every one / us / can / help / protect and sustain / our environment / changing / consumption habits /.

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

1. Global warming is the increase in the earth's average surface temperature due to the warming effects of greenhouse gases.

Tạm dịch: Nóng lên toàn cầu là sự gia tăng nhiệt độ bề mặt trung bình của trái đất do tác động của khí nhà kính.

2. The main cause of global warming is the burning of fossil fuels, such as natural gas, oil, and coal.

Tạm dịch: Nguyên nhân chính của sự nóng lên toàn cầu là việc đốt các nhiên liệu hóa thạch, chẳng hạn như khí tự nhiên, dầu và than đá.

3. Even slight increases in the levels of carbon dioxide in the atmosphere can cause a significant rise in temperature.

Tạm dịch: Ngay cả mức tăng nhẹ mức độ khí carbon dioxide trong khí quyển cũng có thể gây ra sự gia tăng nhiệt độ đáng kể.

4. There is a connection between the recent droughts and climate change.

Tạm dịch: Có mối liên hệ giữa hạn hán và biến đổi khí hậu gần đây.

5. Farming contributes more than 30 percent of the total greenhouse gas emissions.

Tạm dịch: Nông nghiệp đóng góp hơn 30% tổng lượng phát thải khí nhà kính.

6. The overuse of chemical fertilizers is a serious threat to the environment.

Tạm dịch: Việc lạm dụng phân bón hóa học là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với môi trường.

7. The warming of the earth's atmosphere causes a sea-level rise.

Tạm dịch: Sự nóng lên của bầu khí quyển của trái đất khiến mực nước biển dâng cao. 

8. Many animal species are in danger of extinction due to the loss of their habitat and inability to adapt to climate change.

Tạm dịch: Nhiều loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng do mất môi trường sống và không có khả năng thích nghi với biến đổi khí hậu. 

9. Global warming may lead to extreme weather events, including heatwaves, floods, and powerful storms, which could affect people's lives.

Tạm dịch:  Sự nóng lên toàn cầu có thể dẫn đến các sự kiện thời tiết khắc nghiệt, bao gồm sóng nhiệt, lũ lụt và bão mạnh, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

10. Every one of us can help to protect and sustain our environment by changing our consumption habits.

Tạm dịch: Mỗi người trong chúng ta có thể giúp bảo vệ và duy trì môi trường của chúng ta bằng cách thay đổi thói quen tiêu dùng của chúng ta.

Bài 2

Task 2:  Write an essay of between 160-180 words on global warming, using the outline below.

Viết một bài luận có từ 160-180 từ về sự ấm lên toàn cầu, sử dụng dàn ý dưới đây.

A.  Introduction: introduce the topic and the main content of the essay

B. Body:

Explain what global warming is Explain the main cause of global warming

Discuss three of the main impacts on humans and the natural world

C. Conclusion: summarise the main points and state your opinion 

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

One of the biggest problems facing humans nowadays is global warming. The Earth is heating up: warmer temperatures are causing changes in climate around the world. Human demand for natural resources has increased rapidly, especially in developing countries. Human activities have led to the pollution of the environment, threatening living conditions for millions of species, including people themselves. If we do not take action to reduce the risks now, the impacts of global warming on us will become more and more severe. The essay will discuss the problem of global warming, its causes and effects and suggest some solutions for it.

Global warming is the rise in the average temperature of the earth due to the increase of greenhouse gases like carbon dioxide, carbon monoxide, methane and others in the atmosphere. People pollute the environment by burning fossil fuels; cutting down trees for farmland, wood, and paper; increasing the use of chemical fertilizers on croplands... Human activities have serious consequences on life on Earth. We have so far witnessed more severe storms, heatwaves, droughts, floods, and high tides. Under extreme weather conditions, people have to suffer heat-related illnesses and infectious diseases.

Global warming is seriously affecting our life on Earth in many ways, so every one of us should do something to reduce it. Begin at home by reducing energy use: unplug all electronic devices when they are not used, avoid lighting at day time, use solar energy instead; saving clean water; planting trees or growing our own foods. Walking and biking to work are green methods of transport, also they are good for health.

In conclusion, global warming is threatening human beings and millions of species Earth. The Earth is the common home for all of us and because of this great attention should be paid to environmental problems. Taking small but effective actions such reducing energy use, saving natural resources, planting trees or using green means of transportation can make the Earth a better place to live.

Tạm dịch: 

Một trong những vấn đề lớn nhất đối với con người ngày nay là sự nóng lên toàn cầu. Trái đất đang nóng lên: nhiệt độ ấm hơn đang gây ra những thay đổi trong khí hậu trên toàn thế giới. Nhu cầu về tài nguyên thiên nhiên của con người đã tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Các hoạt động của con người đã dẫn đến sự ô nhiễm môi trường, đe dọa điều kiện sống cho hàng triệu loài, kể cả con người. Nếu chúng ta không có hành động để giảm thiểu rủi ro hiện nay, thì tác động của sự nóng lên toàn cầu đối với chúng ta sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Bài luận sẽ thảo luận về vấn đề nóng lên toàn cầu, nguyên nhân và tác động của nó và đề xuất một số giải pháp cho nó.

Sự nóng lên toàn cầu là sự gia tăng nhiệt độ trung bình của trái đất do sự gia tăng của các khí nhà kính như carbon dioxide, carbon monoxide, mêtan và những khí khác trong khí quyển. Mọi người làm ô nhiễm môi trường bằng cách đốt các nhiên liệu hóa thạch; chặt cây lấy đất cho nông nghiệp, lấy gỗ và giấy; tăng cường sử dụng phân bón hóa học trên đất trồng trọt ... Các hoạt động của con người có những hậu quả nghiêm trọng đối với sự sống trên trái đất. Cho đến nay chúng ta đã chứng kiến những cơn bão dữ dội hơn, sóng nhiệt, hạn hán, lũ lụt và thủy triều. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, người dân phải chịu các bệnh liên quan đến nhiệt và các bệnh truyền nhiễm.

Nóng lên toàn cầu đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của chúng ta trên Trái Đất theo nhiều cách, vì vậy tất cả mọi người trong chúng ta nên làm điều gì đó để giảm bớt nó. Bắt đầu từ ở nhà bằng cách giảm sử dụng năng lượng: rút tất cả các thiết bị điện tử khi chúng không được sử dụng, tránh việc thắp sáng vào ban ngày, sử dụng năng lượng mặt trời để thay thế; tiết kiệm nước sạch; trồng cây hoặc trồng thực phẩm của chính chúng ta. Đi bộ và đi xe đạp để làm việc là phương pháp vận chuyển thân thiện với môi trường, chúng cũng tốt cho sức khỏe.

Tóm lại, sự nóng lên toàn cầu đang phá hoại con người và hàng triệu loài sinh vật trên trái đất. Trái đất là ngôi nhà chung cho tất cả chúng ta và vì điều này mà sự quan tâm lớn nên được hướng đến cho các vấn đề môi trường. Thực hiện các hành động nhỏ nhưng hiệu quả như giảm sử dụng năng lượng, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, trồng cây hoặc sử dụng phương tiện xanh để vận chuyển có thể làm cho Trái Đất trở thành một nơi tốt hơn để sinh sống. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close