Pronunciation - trang 33 Unit 10 SBT Tiếng Anh 11 mới

Practice reading aloud the following questions with fall-rise intonation.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Practise reading aloud the following questions with fall-rise intonation.

Thực hành đọc to những câu sau với ngữ điệu tăng-giảm 

1. Some more brown rice?

2. She's been practicing t'ai chi?

3. Would you like to join our meditation group?

4. I doubt if traditional medicine works.

5. Are these the principles of staying healthy?

Lời giải chi tiết:

1. Some more brown rice? ↗

2. She's been practicing t'ai chi? ↗

3. Would you like to join our meditation group? ↗

4. I doubt if traditional medicine works. ↗

5. Are these the principles of staying healthy? ↗

Bài 2

Task 2: Mark (fall-rise intonation) at the end of the statements or questions where appropriate. Then practice with a partner.

Đánh dấu (ngữ điệu tăng giảm) vào cuối nhận định hoặc câu hỏi khi phù hợp. Sau đó, thực hành với một người bạn.

1.  A: Would you like more coffee?

B: No, thanks. Can I have a glass of water, please?

2. A: Should I practice yoga?

B: Sure. It can help you to relieve your stress.

3. A: What is the first principle of a healthy lifestyle?

B: I'm not sure about it.

4. A: How about trying some natural remedies?

B: Well, they may be good for some minor illnesses.

5. A: Excuse me, are you waiting to see the doctor?

B: Yes. And I've been waiting for 15 minutes.

Lời giải chi tiết:

1.  A: Would you like more coffee? ↗

B: No, thanks. Can I have a glass of water, please? ↗

2. A: Should I practice yoga? ↗

B: Sure. It can help you to relieve your stress.

3. A: What is the first principle of a healthy lifestyle?

B: I'm not sure about it. ↗

4. A: How about trying some natural remedies? ↗

B: Well, they may be good for some minor illnesses. ↗

5. A: Excuse me, are you waiting to see the doctor? ↗

B: Yes. And I've been waiting for 15 minutes.

Tạm dịch: 

1. A: Bạn có muốn nhiều cafe hơn không?

B: Không, cảm ơn. Tôi có thể uống một ly nước được không?

2. A: Tôi có nên tập yoga không?

B: Chắc chắn rồi. Nó có thể giúp bạn giải tỏa căng thẳng.

3. A: Nguyên tắc đầu tiên của lối sống lành mạnh là gì?

B: Tôi không rõ về nó lắm.

4. A: Tại sao không thử một số biện pháp tự nhiên nhỉ?

B: Đúng, chúng có thể tốt cho một số bệnh nhẹ.

5. A: Xin lỗi, có phải bạn đang đợi bác sĩ không?

B: Vâng. Và tôi đã chờ 15 phút rồi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close