Reading - trang 7 Unit 6 SBT Tiếng anh 11 mới

Read the following text and answer the questions.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1: Read the following text and answer the questions.

Đọc bài dưới đây và trả lời các câu hỏi. 

It is a common belief that adults are responsible for ‘big issues’ such as environmental protection and conservation, and youths can do nothing but focus on their studies or have fun. However, the stories of the young people in the Young Voices for the Planet show that even at a young age, people are able to do something for their communities and can really contribute to the care and preservation of the environment. Kids can also do things to make a difference, given the chance. And though their skills and talents may vary, they can use their unique gifts to help to preserve the environment and save the world. One of the children in the stories, Olivia, says:

‘Every one of us has a great gift we can use to help the earth. Everyone, at any age, can do something, whether it is picking up rubbish along the side of the road, filling a bird feeder, or bringing reusable bags to the grocery store. For me, I used my artwork. Find your cause and use your talents. The quality of our world is counting on you.’

It is remarkable that someone as young as Olivia can understand so well the connection between society, the environment, and the problems we are facing today. It has been proved that every small act of kindness we show can make a great impact on the world around us.

For some people, environmental protection and conservation mean stopping the growth and development of technology and society. But this is a popular belief that is not true. Protecting the environment isn't about stopping progress. It's about changing our consumption habits and taking care of the environment. Just by doing simple things, every one of us including the youths can do their share in making this world a better place to live.

Tạm dịch: 

Đó là một quan niệm phổ biến rằng người lớn phải chịu trách nhiệm về 'các vấn đề lớn' như bảo vệ và bảo tồn môi trường, và giới trẻ có thể không phải làm gì ngoài việc tập trung vào việc học hoặc vui chơi. Tuy nhiên, những câu chuyện của những người trẻ trong chương trình “Những giọng hát trẻ cho hành tinh” cho thấy rằng ngay cả ở độ tuổi trẻ, mọi người có thể làm điều gì đó cho cộng đồng của họ và thực sự có thể đóng góp vào việc chăm sóc và bảo tồn môi trường. Trẻ em cũng có thể làm những thứ để tạo nên sự khác biệt nếu có cơ hội. Và mặc dù các kỹ năng và tài năng của họ có thể khác nhau, họ có thể sử dụng những món quà độc đáo của họ để giúp bảo vệ môi trường và cứu thế giới. Một trong những đứa trẻ trong truyện, Olivia, nói rằng:

“Mỗi người trong chúng ta đều có một món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể sử dụng để giúp đỡ trái đất. Mọi người, ở mọi lứa tuổi, có thể làm điều gì đó, cho dù đó là nhặt rác dọc theo dọc đường, làm đầy khay đựng thức ăn cho chim, hoặc mang túi có thể tái sử dụng đến cửa hàng tạp hóa. Đối với tôi, tôi đã sử dụng tác phẩm nghệ thuật của mình. Tìm lí do của bạn và sử dụng tài năng của bạn. Chất lượng của thế giới chúng ta đang phụ thuộc vào các bạn.”

Điều đáng chú ý là một người trẻ tuổi như Olivia có thể hiểu rất rõ mối liên hệ giữa xã hội, môi trường và những vấn đề chúng ta đang phải đối mặt ngày nay. Nó đã được chứng minh rằng mỗi hành động nhỏ của lòng tốt, chúng ta thể hiện ra có thể tạo ra một tác động lớn đến thế giới xung quanh chúng ta.

Đối với một số người, bảo vệ và bảo tồn môi trường có nghĩa là ngăn chặn sự tăng trưởng và phát triển của công nghệ và xã hội. Nhưng đây là một quan niệm phổ biến mà không phải là sự thật. Bảo vệ môi trường không có nghĩa là dừng tiến bộ. Đó là về việc thay đổi thói quen tiêu dùng của chúng ta và chăm sóc môi trường. Chỉ bằng cách làm những việc đơn giản, mỗi người trong chúng ta kể cả các bạn trẻ có thể làm phần việc của mình trong việc biến thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn để sinh sống.

1. What do most people believe?

Lời giải chi tiết:

Đáp án: Most people believe that adults are responsible for 'big issues’ such as environmental protection and conservation.

Tạm dịch: Hầu hết mọi người tin vào điều gì?

Hầu hết mọi người tin rằng người lớn phải chịu trách nhiệm cho 'những vấn đề lớn' như bảo tồn và bảo vệ môi trường.

2. What do the stories of the young people in the Young Voices for the Planet show?

Đáp án: Even at a young age, people can do something for their communities and can really contribute to the care and preservation of the environment.

Tạm dịch: Những câu chuyện của những người trẻ tuổi trong show Giọng hát trẻ cho hành tinh thể hiện điều gì?

Ngay cả khi còn trẻ, mọi người có thể làm một cái gì đó cho cộng đồng của họ và thực sự có thể đóng góp cho việc bảo vệ môi trường.

3. According to Olivia, what are the things that people can do to help the earth?

Đáp án: Picking up rubbish along the side of the road, filling a bird feeder, or bringing reusable bags to the grocery store.

Tạm dịch: Theo Olivia, những điều mà con người có thể làm để giúp trái đất là gì?

Nhặt rác dọc bên đường, đổ đầy máng chim hoặc mang túi tái sử dụng đến cửa hàng tạp hóa.

4. What talent did Olivia use to help the environment?

Đáp án:  Her artistic talent / her talent for artwork.

Tạm dịch: Olivia đã sử dụng tài năng gì để giúp môi trường?

Tài năng nghệ thuật / tài năng nghệ thuật của cô ấy.

5. What does the writer find extraordinary and unusual about Olivia?

Đáp án: Her understanding of the connection between society, the environment, and the problems we are facing today.

Tạm dịch: 

Điều mà nhà văn nhận thấy sự phi thường ở Olivia là gì?

Câu hỏi: Sự hiểu biết của cô ấy về sự kết nối giữa xã hội, môi trường và những vấn đề chúng ta đang phải đối mặt ngày nay.

Bài 2

Task 2: Based on the information in the text, decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the boxes.

Dựa trên thông tin trong văn bản, hãy quyết định xem các câu sau đây là đúng (T), sai (F) hay không có thông tin (NG). Đánh dấu các ô.

1. According to Olivia, only young people can use their talents to help the earth.

2. If you don't have talents, you can't help to preserve the environment and save our world.

3. Even a small act of kindness can make a great impact on the world around us.

4. If we want to preserve the environment, we should stop the growth and development of technology and society.

5. The future of our world depends on young people only.

6. People should change their consumption habits to preserve the environment.

 

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

1. F              2. NG             3. T

4. F              5. NG              6. T

Tạm dịch: 

1. Theo Olivia, chỉ những người trẻ mới có thể sử dụng tài năng của họ để giúp trái đất.

2. Nếu bạn không có tài năng, bạn không thể giúp gìn giữ môi trường và cứu thế giới của chúng ta.

3. Ngay cả một hành động nhỏ của lòng tốt có thể tạo ra một tác động lớn đến thế giới xung quanh chúng ta.

4. Nếu chúng ta muốn bảo vệ môi trường, chúng ta nên ngăn chặn sự gia tăng và phát triển của công nghệ và xã hội.

5. Tương lai của thế giới chúng ta chỉ phụ thuộc vào những người trẻ tuổi.

6. Mọi người nên thay đổi thói quen tiêu dùng của họ để bảo vệ môi trường.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close