Pronunciation - trang 18 Unit 3 SBT Tiếng anh 11 mới

Listen and mark (͜ )the consonant sounds that link with the vowel sounds. Then practise readin the sentences. The first linking has been done for you as an example.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Task 1. Listen and mark (͜  )the consonant sounds that link with the vowel sounds. Then practise

reading the sentences. The first linking has been done for you as an example.

(Nghe và đánh dấu phụ âm liên kết với nguyên âm. Sau đó thực hành đọc các câu. Liên kết đầu tiên đã được làm cho bạn như một ví dụ)

1. An͜ applea day keeps the doctoraway.

2. Independent people believein themselvesand trust theirownabilities.

3. She spendsanhoura day practising herEnglish. (hour /aʊr/: chữ 'h' là âm câm, không được phát âm nên âm đầu là nguyên âm)

4. He liveson hisownina smallapartment.

5. I tookon family responsibilities fromanearly age.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Task 2. Read the paragraph below and mark (͜   ) the linked final consonants and initial vowels.

(Đọc đoạn văn và đánh dấu phụ âm cuối liên kết với nguyên âm đầu)

Learning to liveindependently soundseasy, butin reality, itisn't. You'll have to learn to deal with your probleminsteadof waiting for someoneelse to tellyou what to do. Keepasking yourself questions like, ‘How couldI handle sucha situation?’ Lookat differentoptionsand try to solve your problemson yourown. Don't lose heart if you failonceina while. You need to know what failure feels likeand how to deal withit.

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Học cách sống độc lập nghe có vẻ dễ dàng, nhưng trên thực tế, nó không phải vậy. Bạn sẽ phải học cách giải quyết vấn đề của mình thay vì đợi người khác nói cho bạn biết phải làm gì. Hãy tự hỏi mình những câu hỏi như, ‘Làm thế nào tôi có thể xử lý một tình huống như vậy?’ Xem xét các lựa chọn khác nhau và cố gắng giải quyết các vấn đề của riêng bạn. Đừng nản chí nếu bạn thất bại một lần. Bạn cần phải biết thất bại cảm thấy như thế nào và làm thế nào để đối mặt với nó.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close