Writing - trang 24 Unit 3 SBT Tiếng anh 11 mới

Read the advertisement for short training courses provided by the CGC (Centre for Global Citizens). Then complete the table below with the information you can get from it and any further information you need if you want to take one of the courses. The first one (1 ) has been done for you as an example.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Task 1. Read the advertisement for short training courses provided by the CGC (Centre for Global Citizens). Then complete the table below with the information you can get from it and any further information you need if you want to take one of the courses. The first one (1 ) has been done for you as an example. 

(Đọc quảng cáo về các khóa học ngắn do Trung tâm CGC (Citigens Global Citizens) cung cấp. Sau đó hoàn thành bảng dưới đây với các thông tin bạn có thể nhận được từ nó và bất kỳ thông tin thêm bạn cần nếu bạn muốn tham gia một trong các khóa học. Phần đầu tiên (1) đã được thực hiện cho bạn như một ví dụ.)

Information from the advertisement

Further information you need to know

- The purpose of the courses

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết:

Gợi ý đáp án: 

Information from the advertisement

(thông tin từ quảng cáo)

Further information you need to know

(thông tin sâu hơn mà bạn muốn biết)

- The purpose of the courses (mục đích của các khóa

học)

Giải thích: ' to help you live and work in today's highly

globalised world' (để giúp bạn sống trong thế giới toàn

cầu hóa cao độ ngày nay)

- Tuition fees / how to pay (Chi phí/ cách thanh toán)

- The names of the courses (Tên các khóa học)

Giải thích:

Foreign languages (ngoại ngữ)

Cultures around the world (các nền văn hóa trên thế giới)

Life skills: 12 steps to become independent: (Kĩ năng sống: 12 bước để trở nên tự lập)

Logical thinking skills (kĩ năng tư duy logic)

- The levels of the foreign language courses (Trình độ

của các khóa học ngoại ngữ)

- How long the courses are (các khóa học kéo dài bao

lâu)

Giải thích: 'a number of three-month courses' (một số

các khóa học ba tháng'

- When the courses start (Khi nào các khóa học bắt đầu)

- The location of the centre & contact person (địa chỉ

của trung tâm và người liên hệ)

Giải thích:

'123 Parkview Building, Thuy Khue St., Ba Dinh, Hanoi'

'Ms Jessica Greene, Registration Office' 

- Teachers'experience (Kinh nghiệm của giáo viên)

 

- Whether certificates are awarded upon course completion

(Chứng chỉ có được trao khi hoàn thành khóa học hay không)

Câu 2

Task 2. Lan Anh is interested in learning about different cultures around the world. Use the words given to make complete sentences in her letter to Ms Jessica Greene. Add more words, if necessary.

(Lan Anh rất quan tâm đến việc học hỏi những nền văn hoá khác nhau trên khắp thế giới. Sử dụng những từ được

đưa ra để hoàn thành các câu trong bức thư gửi cho cô Jessica Greene. Thêm từ, nếu cần thiết.)

June 1st, 20_

Dear Ms Greene,

(1) I/ 16 years old/and/I/finish/Grade 11/May/.

(2) I understand / time / acquire / life skills / prepare / the outside world / after /1 / leave / school /

(3) I would like / work / an international company / meet people / around the world.

(4) I read / your advertisement / that / you offer courses / world cultures /.

(5) Could you / advise / which / the culture courses /I should take / ?

(6) I / would also like / know / course starts, / how much / tuition fee / how / pay /

(7) I hope / your answers / my questions / help me to make / right decision / the course /.

(8) Thank / very much / your time. I look forward / to hearing / you /.

Lời giải chi tiết:

1. I  am 16 years old and I have just finished Grade 11 in May.

Giải thích:

- Giới thiệu bản thân động từ chia HTĐ

- Nhấn mạnh hoạt động 'finish' vừa mới kết thúc nên chia HTHT

- Đứng trước tháng dùng giới từ 'in'

2. I understand it is time for me to acquire some life skills and prepare for the outside world after I leave school

Giải thích:

- it is time for someone to do something: đã đến lúc cho ai làm gì

- prepare (v) for: chuẩn bị cho

- sau 'after' là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian cho một sự kiện trong tương lai nên chia HTĐ

3. I would like to work for an international company and meet people from around the world.

Giải thích: would like to do something: thích làm gì (có sự lựa chọn)

4. I  read in your advertisement that you offer courses on world cultures.

Giải thích:

offer (v): cung cấp

course in/on something: khóa học về cái gì

5. Could you advise me which of the culture courses I should take? 

6. I would also like to know when each course starts, how much the tuition fee is and how I should pay.

7. I hope that your answers to my questions will help me to make the right decision about the course.

Giải thích:

answer to something: trả lời, hồi đáp cái gì

make decision about something: ra quyết định về điều gì

8. Thank you very much for your time. I look forward to hearing from you.

Giải thích:

thank somebody for something: cảm ơn ai vì điều gì

look forwward to doing something: mong đợi làm gì

hear from somebody: nhận được thư, email, hoặc cuộc gọi từ ai hay người đó nói cho bạn điều gì


Gợi ý trả lời:

June 1st, 20_

Dear Ms Greene,

I  am 16 years old and I have just finished Grade 11 in May. I understand it is time for me to acquire some life skills and prepare for the outside world after I leave school. I would like to work for an international company and meet people from around the world.

I  read in your advertisement that you offer courses on world cultures. Could you advise me which of the culture courses I should take? I would also like to know when each course starts, how much the tuition fee is and how I should pay.

I hope that your answers to my questions will help me to make the right decision about the course.

Thank you very much for your time. I look forward to hearing from you.

Sincerely,

Lan Anh


Tạm dịch:

Ngày 1 tháng 6 năm 20_

Kính gửi cô Greene,

Cháu 16 tuổi và tôi vừa học xong lớp 11 vào tháng Năm. Cháu hiểu rằng đã đến lúc cháu đạt được một số kỹ năng sống và chuẩn bị cho thế giới bên ngoài sau khi cháu rời trường. Cháu muốn làm việc cho một công ty quốc tế và gặp gỡ mọi người từ khắp nơi trên thế giới.

Cháu đọc trong quảng cáo của cô rằng cô cung cấp các khóa học về văn hóa thế giới. Cô có thể tư vấn cho cháu những khóa học văn hóa nào cháu nên tham gia? Cháu cũng muốn biết khi mỗi khóa học bắt đầu, học phí là bao nhiêu và cháu nên thanh toán như thế nào.

Cháu hy vọng rằng câu trả lời của cô cho câu hỏi của cháu sẽ giúp cháu đưa ra quyết định đúng đắn về khóa học.

Cảm ơn vì thời gian của cô. Cháu mong muốn nhận được hồi đáp từ cô.

Trân trọng,

Lan Anh

Câu 3

Task 3. You are interested in one of the other courses. Write a letter to CGC to ask for further information about it, using the ideas in 1 and 2. Your letter should include the following parts:

(Bạn quan tâm đến một trong các khóa học khác. Viết một lá thư cho CGC để hỏi thêm thông tin về nó, sử dụng

các ý tưởng trong bài 1 và 2. Thư của bạn nên bao gồm các phần sau:)

Sender's address

Recipient's address

Date

Greeting

Stating the reason for writing the letter and / or giving reference Giving background information

Requesting advice based on the background information

Requesting further information

Expressing hope

Thank-you note

Signature

Tạm dịch:

Địa chỉ người gửi

Địa chỉ người nhận

Ngày tháng

Chào hỏi

Khẳng định lí do viết thư hoặc đưa ra những điều liên quan

Đưa thông tin nền 

Đề nghị, yêu cầu lời khuyên dựa vào thông tin nền

Yêu cầu thêm thông tin

Bày tỏ nguyện vọng

Cảm ơn

Ký tên

Lời giải chi tiết:

Đáp án gợi ý:

July 1st, 2019

Dear Ms Greene,

I am 16 years old and I just finished Grade 11 last May. I believe that it is time for me to learn several essential life skills and prepare for the real world after I graduate. I would like to work in the foreign office and talk to foreigners.

I read your advertisement and know that you offer courses in foreign languages. Could you give me advice on which of the foreign language courses I should take? I would also like to know when each course starts, how much the tuition fee is and how I can pay.

I hope that your answers to my questions will help me to make the right decision about the course.

Thank you very much for your time. I look forward to hearing from you.

Sincerely,

Hoai An.

Tạm dịch:

Ngày 1 tháng 7 năm 2019,

Gửi bà Greene,

Tôi năm nay 16 tuổi và vừa hoàn thành chương trình học lớp 11 vào tháng 5 vừa qua. Tôi tin rằng đây là khoảng thời gian thích hợp để học được những kĩ năng sống quan trọng để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp. Tôi thích làm việc cho những văn phòng của nước ngoài và nói chuyện với những người ngoại quốc.

Tôi đã đọc quảng cáo của bà và biết rằng bà đang có một vài khóa học ngoại ngữ. Bà có thể cho tôi lời khuyên về việc tôi nên đăng kí khóa học nào không? Tôi muốn biết mỗi khóa học bắt đầu khi nào và học phí mà tôi phải trả.

Tôi mong nhận được câu trả lời của bà để có thể chọn được khóa học thích hợp.

Cảm ơn bà và mong sớm nhận được tin của bà.

Hoài An.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close