Speaking - trang 8 Unit 6 SBT Tiếng Anh 11 mới

A group of students is discussing what they should do to help to reduce their community's carbon footprint. Put the lines in their conversation in the correct order.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. A group of students is discussing what they should do to help to reduce their community's carbon footprint. Put the lines in their conversation in the correct order.

(Một nhóm sinh viên đang thảo luận về những gì họ nên làm để giúp giảm lượng carbon thải ra khỏi cộng đồng. Đặt các dòng trong cuộc trò chuyện của họ theo thứ tự đúng.)

(a)  Lan Well, what do you think we should do to help to reduce our community's carbon footprint?

(b)  Mai I agree. And I think we should also try to use less paper.

(c)  Minh In my opinion, we should start cutting down our energy use. If we use LED light bulbs or turi

off electronic devices when they are not in use, we can save a large amount of electricity.

(d)  Lan Uh-huh. These things are very easy to do. What do you think, Mai?

(e)  Mai This can help to save trees and forests since most paper products are made from wood. Do

you agree with me, Lan?

(f)   Minh Use less paper? What makes you think so?

(g)  Lan Well, I don't think that will help much. I believe that we should start a reuse-and-recycle

campaign. Then we can help to reduce waste and pollution, and conserve natural resources

1. a                  2. ...........  3. ...........     4. ........... 

5......... 6. ...........    7. ...........            

In a group of three, practice the conversation.

Trong một nhóm ba người, thực hành cuộc trò chuyện.

 

Mai: Điều này có thể giúp cứu cây cối và rừng vì hầu hết các sản phẩm giấy được làm từ gỗ. Bạn có đồng ý với tớ không, Lan?

Lan: Tớ không nghĩ điều đó sẽ giúp ích nhiều. Tớ tin rằng chúng ta nên bắt đầu một chiến dịch tái sử dụng và tái chế. Sau đó chúng ta có thể giúp giảm thiểu chất thải và ô nhiễm, và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

1. a                2. c               3. d                  4. b

5. f                 6.e                 7.g

Tạm dịch:

Lan: Bạn nghĩ chúng ta nên làm gì để giúp giảm lượng khí thải carbon của cộng đồng?

Minh: Theo tớ, chúng ta nên bắt đầu cắt giảm việc sử dụng năng lượng của mình. Nếu chúng ta sử dụng bóng đèn LED hoặc tắt các thiết bị điện tử khi chúng không được sử dụng, chúng ta có thể tiết kiệm một lượng điện lớn.

Lan: Uh-huh. Những thứ này rất dễ làm. Bạn nghĩ sao Mai?

Mai: Tớ đồng ý. Và tớ nghĩ chúng ta cũng nên cố gắng sử dụng ít giấy hơn.

Minh: Dùng ít giấy hơn? Điều gì khiến bạn nghĩ như vậy?

Bài 2

Task 2: Work in groups of three. Make a similar conversation about how you can contribute to reducing global warming. Use the model in 1, the cues below and your own ideas.

(Làm việc theo nhóm ba người. Thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự về cách bạn có thể góp phần làm giảm sự ấm lên toàn cầu. Sử dụng mô hình trong 1, các gợi ý bên dưới và ý tưởng của riêng bạn.) 

1. Raising money to protect wildlife

2. Cleaning up the school and community every month

3. Planting trees in the school garden and the community

4. Using a bicycle or just walking instead of driving, taking a taxi or using a motorbike

5. Recycling paper products

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch: 

1. Gây quỹ để bảo vệ động vật hoang dã. 

2. Vệ sinh trường học và cộng đồng mỗi tháng.

3. Trồng cây trong vườn trường và cộng đồng.

4. Sử dụng xe đạp hoặc đi bộ thay vì lái xe, đi taxi hoặc sử dụng xe máy.

5. Tái chế sản phẩm làm bằng giấy.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close