Speaking - trang 31 Unit 9 SBT Tiếng Anh 11 mới

Mai and John are talking about the cities of the future. Choose the correct sentences (a-e) to complete the conversation. Then practice it with a partner.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Mai and John are talking about the cities of the future. Choose the correct sentences (a-e) to complete the conversation. Then practice it with a partner. 

(Mai và John đang nói về những thành phố tương lai. Chọn câu đúng (a-e) để hoàn thành cuộc trò chuyện. Sau đó thực hành nó với một người bạn.)

a. More people will move to the city. More people means more energy consumption and more carbon dioxide emissions.

b.Exactly. For example, global warming will become worse.

c.I'm writing an essay on cities in 2050.

d.Yes. But in my essay conclusion, I'll express my hope that some things could get better in 2050.

e.I'm afraid the pessimistic. Big cities nowadays face too many insoluble problems.

Mai: What are you doing, John? You look so thoughtful.

John: (1)___________________

Mai: Interesting topic, isn't it? Are you taking an optimistic or pessimistic viewpoint?

John: (2)___________________

Mai: You mean these problems can't be solved, can they?

John: (3)___________________

Mai: Why do you think so?

John: (4)___________________

Mai: I see ... It seems that you've got enough ideas for your essay, haven't you?

John: (5) ___________________

Lời giải chi tiết:

Mai: What are you doing, John? You look so thoughtful.

John: (1) I'm writing an essay on cities in 2050.

Mai: Interesting topic, isn't it? Are you taking an optimistic or pessimistic viewpoint?

John: (2) I'm afraid the pessimistic. Big cities nowadays face too many insoluble problems.

Mai: You mean these problems can't be solved, can they?

John: (3) Exactly. For example, global warming will become worse.

Mai: Why do you think so?

John: (4) More people will move to the city. More people means more energy consumption and more carbon dioxide emissions.

Mai: I see ... It seems that you've got enough ideas for your essay, haven't you?

John: (5) Yes. But in my essay conclusion, I'll express my hope that some things could get better in 2050.

Tạm dịch: 

Mai: Bạn đang làm gì vậy, John? Bạn trông rất tập trung.

John: Tớ đang viết một bài luận về các thành phố vào năm 2050.

Mai: Chủ đề thú vị phải không? Bạn đang dùng quan điểm tích cực hay tiêu cực?

John: Tôi sợ điều bi quan. Các thành phố lớn ngày nay phải đối mặt với quá nhiều vấn đề không giải quyết được.

Mai: Ý bạn là những vấn đề này không thể được giải quyết ư?

John: Chính xác. Ví dụ, sự nóng lên toàn cầu sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Mai: Tại sao bạn nghĩ vậy?

John: Nhiều người sẽ chuyển đến thành phố hơn. Nhiều người hơn có nghĩa là tiêu thụ năng lượng nhiều hơn và phải thải ra nhiều khí carbon dioxide hơn.

Mai: Tớ hiểu ... Có vẻ như bạn đã có đủ ý tưởng cho bài luận của mình rồi phải không?

John: Đúng. Nhưng trong kết luận của tớ, tớ sẽ bày tỏ hy vọng rằng một số điều có thể trở nên tốt hơn vào năm 2050.

Bài 2

Task 2. Work in pairs. Use the information below to make another conversation.

Làm việc theo cặp. Sử dụng thông tin dưới đây để thực hiện một cuộc trò chuyện.

- A and B: greet each other

- A: ask why B looks thoughtful

-  B: tell A s/he's writing an essay on cities in the future

- A: ask if B is taking the optimistic or

pessimistic viewpoint

- B: tell A s/he is optimistic and give reasons 

(e.g. There are projects to make cities greener.)

-A: ask B to clarify his/her ideas

-  B: give examples (e.g. build more parks, use renewable sources of energy, etc.) 

A: agree with B

Loigiaiahay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close