Speaking - trang 40 Unit 5 SBT Tiếng anh 11 mới

Complete the following medal table of the ASEAN Para Games, using the appropriate words or numbers.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Complete the following medal table of the ASEAN Para Games, using the appropriate words or numbers.

(Hoàn thành bảng huy chương sau của ASEAN Para Games, sử dụng các từ hoặc số thích hợp.)

a. Myanmar         b. Thailand (256)       c. (96)   

d. Philippines        e. (126)                     f. Thailand (130)

Lời giải chi tiết:

1.f                2. d             3. b        

4. e              5. a             6. c

Bài 2

Task 2. Work in pairs. Talk about two ASEAN Para Games, using the information in the medal table in 1.

(Làm việc theo cặp. Nói về hai Para Games của ASEAN, sử dụng thông tin trong bảng huy chương trong bài 1.)

Example:

Student A:         When and where did the third ASEAN Para Games take place?

Student B:         It took place in 2005 in Philippines.

Student A:         Which country was first and which country was second?

Student B:         Thailand finished first with 139 gold medals. Viet Nam was second with 80 gold medals.

Tạm dịch:  

Học sinh A: Đại hội ASEAN Para lần thứ ba diễn ra khi nào và ở đâu?

Sinh viên B: Nó diễn ra vào năm 2005 tại Philippines.

Học sinh A: Quốc gia nào là nhất và quốc gia nào là nhì?

Học sinh B: Thái Lan về đích đầu tiên với 139 huy chương vàng. Việt Nam đứng thứ hai với 80 huy chương vàng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close