Speaking - trang 9 Unit 1 SBT Tiếng anh 11 mới

Trang is asking Giang about her family. In pairs, practise reading their conversation aloud.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Task 1. Trang is asking Giang about her family. In pairs, practise reading their conversation aloud.

(Trang đang hỏi Giang về gia đình bạn ấy. Theo cặp, thực hành đọc to cuộc hội thoại.)

Trang: Do you live in a nuclear or an extended family?

Giang: I only live with my parents and my older brother. My grandparents live in their own flat nearby.

Trang: Is there a generation gap in your family?

Giang: Not really. My parents are very youthful in their personality and appearance. They are also very understanding. But sometimes I come into conflict with my brother.

Trang: What do you argue about?

Giang: Actually, my brother and I just argue about trivial things such as whose turn it is to do the washing-up or clean the floor.

Trang: Are there family rules in your house?

Giang: Yes, we had a discussion and agreed on 10 rules. My mother had them printed on a large-size sheet of paper and stuck it on the door of my bedroom. I can see the rules whenever I want.

Trang: Do you want to follow in your parents' footsteps?

Giang: I don't think so. As an accountant, my mother is very good with numbers, but I'm not. I like travelling and outdoor activities, so I want to become a tour guide.

Lời giải chi tiết:

Dịch đoạn hội thoại:

Trang: Cậu sống trong gia đình hạt nhân hay gia đình nhiều thế hệ vậy?

Giang: Tớ chỉ sống với bố mẹ và anh trai thôi. Ông bà tớ thì sống trong một căn hộ gần kề của ông bà.

Trang: Có khoảng cách thế hệ trong gia đình cậu không?

Giang: Không hẳn. Bố mẹ tớ rất trẻ trung trong tính cách và bề ngoài. Bố mẹ cũng rất thấu hiểu. Nhưng đôi khi tớ xung đột với anh trai.

Trang: Các cậu tranh cãi về điều gì?

Giang: Thực ra thì anh trai và tớ chỉ tranh cãi về những điều nhỏ nhặt như là đến lượt ai rửa bát và lau nhà.

Trang: Có luật lệ gia đình nào trong nhà cậu không?

Giang: Có, chúng tớ đã thảo luật và thống nhất 10 điều lệ. Mẹ tớ đã in trên một tấm giấy cỡ lớn và dán lên cửa phòng ngủ của tớ. Tớ có thể nhìn thấy bất cứ khi nào tớ muốn.

Trang: Cậu có muốn theo chân bố mẹ không?

Giang: Tớ không nghĩ vậy. Là một kế toán, mẹ tớ rất giỏi với những con số, còn tớ thì không. Tớ thích đi du lịch và các hoạt động ngoài trời, vì vậy tớ muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch.

Câu 2

Task 2. Summarise the information about Giang and practise talking about her to a partner. Use the guide questions below.

(Tóm tắt thông tin về Giang và thực hành nói về cô ấy với một người bạn. Sử dụng các câu hỏi hướng dẫn bên dưới.)

What type of family does Giang live in? Who does she live with? What are her parents like? Is there generation gap in her family? What do Giang and her brother often argue about? Does she want to follow in her parents' footsteps? Why /Why not?

Tạm dịch: Giang sống trong kiểu gia đình gì? Cô ấy sống với ai? Bố mẹ cô ấy như thế nào? Trong gia đình cô ấy có khoảng cách thế hệ không? Giang và anh trai thường tranh cãi về cái gì? Cô ấy có muốn theo bước chân của bố mẹ không? Vì sao?

Lời giải chi tiết:

Gợi ý trả lời:

Giang lives in a nuclear family with her parents and an older brother. There isn't a generation gap in her family because her parents are very youthful in their personality and appearance. They are also very understanding. There are family rules in Giang's house, but sometimes she and her brother argue about trivial things such as whose turn it is to wash up or clean the floor. Giang doesn't want to be an accountant like her mother. She likes travelling and outdoor activities, so she wants to become a tour guide.

Tạm dịch: Giang sống trong một gia đình hạt nhân với bố mẹ và một anh trai. Không có khoảng cách thế hệ trong gia đình cô ấy vì bố mẹ cô ấy rất trẻ trung trong tính cách và vẻ bề ngoài. Họ cũng rất hiểu biết. Có những quy tắc gia đình trong nhà của Giang, nhưng đôi khi cô và anh trai tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt như việc rửa bát hay lau sàn nhà. Giang không muốn làm kế toán như mẹ. Cô ấy thích đi du lịch và các hoạt động ngoài trời, vì vậy cô ấy muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch.

Câu 3

Task 3. Work in pairs. Practise asking and answering the questions in 1.

(Làm việc theo cặp. Thực hành hỏi và trả lời các câu hỏi trong bài 1.)

Các học sinh thực hiện phân vai, hỏi và trả lời các câu hỏi.

Câu 4

Task 4. One of your close friends is having an argument with his / her parents. Read his / her problems ar give him / her advice, using the structures in the Useful language box.

(Một trong những người bạn thân của bạn có một cuộc cãi cọ với bố / mẹ của mình. Đọc các vấn đề và cho anh /

cô ấy lời khuyên, bằng cách sử dụng các cấu trúc trong hộp Ngôn ngữ hữu ích.)

Lời giải chi tiết:

Gợi ý hướng dẫn: 

I think you should have a serious talk with your parents and tell them what you think.

I don't think you ought to follow in your parents' footsteps.

Tạm dịch:

Tôi nghĩ bạn nên nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ và nói với họ những gì bạn nghĩ.

Tôi không nghĩ rằng bạn nên theo bước chân cha mẹ bạn. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close