Speaking - trang 16 Unit 2 SBT Tiếng anh 11 mới

Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking - trang 16 Unit 2 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 11 mới

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Task 1. Laura is talking about her brother's first date. Choose the sentences (a-e) to complete the conversation. Then practise it with a partner.

(Laura đang nói về ngày hẹn hò đầu tiên của anh trai. Chọn câu (a-e) để hoàn thành cuộc trò chuyện. Sau đó

thực hành nó với một người bạn.)

Ha: You look excited, Laura. What's up?

Laura: (1)__________________

Ha: I see ... But why are you so excited?

Laura: (2)_________________

Ha: Wow! How did you do that?

Laura: (3)_________________

Ha: Problem? Are you worried they might not like each other?

Laura: (4)_________________

Ha: Why don't you ask your best friend?

Laura: (5) _______________

Lời giải chi tiết:

Ha: You look excited, Laura. What's up?

Laura: (1) d. Well, my brother's going out on his first date this weekend.

Ha: I see ... But why are you so excited?

Laura: (2) e. It was me that introduced him to his date.

Ha:  Wow! How did you do that?

Laura: (3) a. I introduced him to Anna, my best friend's sister. But I have a problem now.

Ha: Problem? Are you worried they might not like each other?

Laura:(4) c. No. I think they have many things in common. But my brother wants to buy a small gift for Anna, and I don't know what she might like.

Ha: Why don't you ask your best friend?

Laura: (5) b. You're right. I should have thought of that. Thanks.


Tạm dịch:

Ha: Cậu trông có vẻ hào hứng, Laura. Chuyện gì thế?

Laura: Ừm, anh trai tôi sẽ ra ngoài vào ngày hẹn hò đầu tiên của mình vào cuối tuần này.

Ha: Tớ hiểu rồi... Nhưng sao cậu hào hứng thế?

Laura: Đó là tớ người mà đã giới thiệu anh ấy với người hẹn.

Ha: Wow! Cậu đã làm thế nào thế?

Laura: Tớ giới thiệu anh với Anna, em gái của người bạn thân nhất của tớ. Nhưng bây giờ tớ có một vấn đề.

Ha: Vấn đề á? Cậu lo lắng họ có thể không thích nhau sao?

Laura: Không, tớ nghĩ họ có nhiều điểm chung. Nhưng anh trai tớ muốn mua một món quà nhỏ cho Anna, và tớ

không biết những gì cô ấy có thể thích.

Ha: Sao cậu không hỏi bạn thân của cậu nhỉ?

Laura: Cậu nói đúng. Tớ đáng lẽ ra phải nghĩ về điều đó. Cảm ơn nhé.

Câu 2

Task 2. Work in pairs. Use the information below to make another conversation.

(Làm việc theo cặp. Sử dụng thông tin bên dưới để tạo một cuộc hội thoại mới)

A and B greet each other

A: ask why B looks upset

B: tell A he/she broke up with C, a close friend, because B misunderstood that C lied to him/her

A: show sympathy and ask if B needs help

B: ask A for advice about how to reconcile with C

A: give B some advice

B: thank A

Lời giải chi tiết:

Gợi ý đoạn hội thoại:

A and B greet each other

A: Why do you look upset? What happened to you?

B: I broke up with C, a close friend of mine. I misunderstood that C lied to me.

A: I see... Do you need help?

B: Yes. What do you think I should do to reconcile with C?

A: I think you should you should explain to her that you misunderstood and apologize for your mistake.

B: Yeah, I will do it now. Thank you for your advice.

Tạm dịch:

A và B gặp nhau.

A: Tại sao trông cậu có vẻ buồn phiền. Chuyện gì xảy ra với cậu thế?

B: Tớ đã chia tay với C, một trong những người bạn thân của tớ. Tớ đã hiểu nhầm C nói dối tớ.

A: Tớ hiểu rồi... Cậu có cần giúp không?

B: Có. Cậu nghĩ tớ nên làm gì để giải hòa với C?

A: Tớ nghĩ cậu nên giải thích với cô ấy cậu đã hiểu nhầm và xin lỗi vì lỗi lầm của cậu.

B: Ừ, tớ làm bây giờ đây. Cảm ơn vì lời khuyên của cậu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close