Pronunciation - trang 27 Unit 9 SBT Tiếng anh 11 mới

Decide whether the question tags in B's responses have rising or falling intonation. Mark (rising intonation) or (falling intonation) after the question tags.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Decide whether the question tags in B's responses have rising or falling intonation. Mark (rising intonation) or (falling intonation) after the question tags.

(Quyết định xem các câu hỏi đuôi trong câu trả lời của B có tăng hay giảm ngữ điệu. Đánh dấu (tăng ngữ điệu) hoặc (giảm ngữ điệu) sau các câu hỏi đuôi.) 

1. A: People living in the city are at a great risk of developing a lung disease.

B: Because the air is polluted, isn't it?

2. A: I've been living here for twenty years. I know every corner in this town.

B: So you know where to buy second-hand books, don't you? I'm looking for some.

3. A: I've invited Ann to a concert, but she can't make it. She has an English test tomorrow.

B: She has to do some revision tonight, doesn't she?

4. A: The nightlife in this city is so boring.

B: It isn't. I know a night market just around the corner. Let's try some local food there, shall we?

5. A: The government should look for ways to deal with the traffic problems here.

B: I agree. They shouldn't allow vending carts to move in the streets during the rush hour, should they?

Lời giải chi tiết:

1. A: People living in the city are at great risk of developing lung disease.

B: Because the air is polluted, isn't it? ↗

2. A: I've been living here for twenty years. I know every corner in this town.

B: So you know where to buy second-hand books, don't you? ↘ I'm looking for some.

3. A: I've invited Ann to a concert, but she can't make it. She has an English test tomorrow.

B: She has to do some revision tonight, doesn't she? ↘

4. A: The nightlife in this city is so boring.

B: It isn't. I know a night market just around the corner. Let's try some local food there, shall we? ↗

5. A: The government should look for ways to deal with the traffic problems here.

B: I agree. They shouldn't allow vending carts to move in the streets during the rush hour, should they? ↗

Tạm dịch: 

1. A: Những người sống trong thành phố có nguy cơ cao mắc bệnh phổi.

B: Vì không khí bị ô nhiễm, phải không?

2. A: Tôi đã sống ở đây được hai mươi năm. Tôi biết mọi ngóc ngách trong thị trấn này.

B: Vì vậy, bạn biết nơi để mua sách cũ, phải không? Tôi đang tìm một số cuốn.

3. A: Tôi đã mời Ann đến một buổi hòa nhạc, nhưng cô ấy đã không thể đi. Cô ấy có một bài kiểm tra tiếng Anh vào ngày mai.

B: Cô ấy phải ôn tập tối nay, phải không?

4. A: Cuộc sống về đêm ở thành phố này thật nhàm chán.

B: Không phải. Tôi biết một chợ đêm ở ngay góc phố kia. Hãy thử ăn một số thực phẩm địa phương ở đó, chúng ta có nên không?

5. A: Chính phủ nên tìm cách để đối phó với các vấn đề giao thông ở đây.

B: Tôi đồng ý. Họ không nên cho phép xe bán hàng tự động di chuyển trên đường phố trong giờ cao điểm, phải không?

Bài 2

Task 2. Practice the exchanges in 1 with a partner.

Luyện tập các trao đổi trong bài 1 với một người bạn. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close