Speaking - trang 20 Unit 8 SBT Tiếng Anh 11 mới

Choose the best option to complete the following sentences.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1: Choose the best option to complete the following sentences.

Chọn tùy chọn tốt nhất để hoàn thành các câu sau đây.

1. I suggest ______

A. visit Thien Mu Pagoda

B. to visit Thien Mu Pagoda

C. visiting Thien Mu Pagoda

2, How about ______  ?

A. explore Paradise Cave

B. exploring Paradise Cave

C. to explore Paradise Cave

3. Why don't we ______?

A. go there by train

B. to go there by train

C. going there by train

4. Let's ______

A. seeing the relics from the excavation site

B. to see the relics from the excavation site

C. see the relics from the excavation site

5. How do you feel about  ______?

A. climb the highest mountain in the area

B. climbing the highest mountain in the area

C. to climb the highest mountain in the area

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

1. C    I suggest visiting Thien Mu Pagoda  

2. B    How about exploring Paradise Cave?       

3. A    Why don't we go there by train?       

4. C    Let's see the relics from the excavation site       

5. B    How do you feel about climbing the highest mountain in the area?

Bài 2

Task 2: Number the sentences in the correct order to make a conversation.

Đánh số các câu đúng thứ tự để thực hiện cuộc trò chuyện.

a. Well, it sounds interesting. How should we get there?

b. But Hue is so far away from here, and we only have two days. I'm afraid we will spend most of the time traveling. Why don't we visit Trang An Scenic Landscape Complex? 

c. It is both a natural and cultural site, so there will be something for everyone to see.

d. There is a coach which starts at six in the morning. It can take us the right to the site.

e. I'd like to suggest visiting the Complex of Hue Monuments. There are a lot of things to do and to see there

f. What's special about this heritage site?

g. OK, let's suggest this site to our class teacher. I hope he likes the idea.

h. Where shall we go on our next field trip?

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

1. h           2. e           3. b          4. f

5.c            6. a           7.d           8. g

Tạm dịch: 

Chúng ta sẽ đi đâu trong chuyến đi thực địa tiếp theo?

Tớ muốn gợi ý bạn ghé thăm Khu phức hợp Di tích Huế. Có rất nhiều việc để làm và để thăm thú ở đó.

Nhưng Huế ở rất xa, và chúng ta chỉ có hai ngày. Tớ e rằng chúng ta sẽ dành hầu hết thời gian đi du lịch. Tại sao chúng ta không ghé thăm Khu phức hợp cảnh quan Tràng An nhỉ?

Có điều gì đặc biệt về địa điểm di sản này?

Đó là cả một địa điểm tự nhiên và văn hóa, vì vậy sẽ có một cái gì đó cho tất cả mọi người xem.

Được, nghe có vẻ thú vị. Chúng ta nên đến đó bằng cách nào?

Có một xe lửa bắt đầu lúc sáu giờ sáng. Nó có thể đưa chúng ta đến địa điểm.

OK, hãy cùng giới thiệu địa điểm này với thầy giáo của lớp chúng ta. Tớ hy vọng thầy sẽ thích ý tưởng đó.

Bài 3

Task 3: Work in pairs. Make a similar conversation to decide on the heritage site you both want to visit.

Làm việc theo cặp. Thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự để quyết định địa điểm di sản mà cả hai bạn muốn ghé thăm.


Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close