Pronunciation - trang 26 Unit 4 SBT Tiếng anh 11 mới

In each set, find the word in which the underlined vowel can be elided or pronounced differently from the rest.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Task 1. In each set, find the word in which the underlined vowel can be elided or pronounced

differently from the rest.

(Trong mỗi bộ câu, tìm từ trong đó nguyên âm được gạch dưới có thể được đọc lướt đi hoặc phát âm khác với

phần còn lại.)

1. A. rarely                     B. barely                  C.scary                         D. library

=> D

Giải thích:

Đáp án D có phần gạch chân phát âm là /ə/

Còn lại có phần gạch chân phát âm là /eə/ hoặc /e/

2. A history                    B. unforgettable             C. information                D opportunity

=> A

Giải thích:

Đáp án A có phần gạch chân phát âm là /ə/ bị nuốt âm

Còn lại có phần gạch chân phát âm là /ə/

3. A. deafening               B. frightening                 C. gardening                    D. encouraging

=> D

Giải thích: 

Đáp án D có phần gạch chân phát âm là /ɪ/

Còn lại có phần gạch chân bị nuốt âm

4. A mobility                   B. family                         C. facility                        D disability

=> B

Giải thích:

Đáp án B có phần gạch chân phát âm là /ə/

Còn lại có phần gạch chân phát âm là /ɪ/

5. A. inference                B. prefer                            C. underline                    D afternoon

=> B

Giải thích:

Đáp án B có phần gạch chân phát âm là /ɜː/

Còn lại có phần gạch chân phát âm là /ə/

Câu 2

Task 2. Read the following sentences aloud and pay attention to the words with reduced vowels

before /l/, /n/ or /r/.

(Đọc to các câu sau đây và chú ý đến những từ có nguyên âm giảm trước / l /, / n / hoặc / r /.)

1. You can charge your smartphone's battery in this library.

2. Mr Wood, who is an expert on contemporary Thai art, is reading a history book.

3. The police are questioning the family who received the threatening letter yesterday.

4. The cameramen should shoot the scenes separately.  

5. Most teens think reading online is preferable to a visit to the local library.  

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close