Lesson 5 - Unit 6. Food - Tiếng Anh 2 - English Discovery

Act out the story

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 10

Task 10. Listen to the story. Read.

(Nghe câu chuyện. Đọc) track 44_CD2

 

Lời giải chi tiết:

1.

Rose: Mmm. I like apples.

Ola: I like bananas.

2. Rose: I like milk.

Ola: I like banana milkshakes.

3.

Charlie: I like burgers.

Uncle Dan: I don’t like burgers. I like chicken.

4.

Charlie: Yum! I like apple cake.

Ola: Well, I like banana cake.

5.

Charlie: Pizza for me, please.

Uncle Dan: Salad for me, please. What do you like, Ola?

6.

Rose & Charlie: BANANAS!

Tạm dịch:

Rose: Mmm. Cháu thích táo.

Ola: Cháu thích chuối.

2.

Rose: Cháu thích sữa.

Ola: Cháu thích sữa lắc chuối.

3.

Charlie: Cháu thích bánh mì kẹp thịt.

Chú Dan: Chú không thích bánh mì kẹp thịt. Chú thích thịt gà.

4.

Charlie: Yum! Cháu thích bánh táo.

Ola: À, cháu thích bánh chuối.

5.

Charlie: Làm ơn cho cháu pizza.

Chú Dan: Làm ơn cho tôi salad. Cháu thích gì, Ola?

6.

Rose & Charlie: CHUỐI!

Bài 11

Task 11. Act out the story. (Diễn kịch câu chuyện)

Lời giải chi tiết:

Học sinh cùng các bạn phân vai và đóng kịch câu chuyện.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close