Christmas - Festivals - Tiếng Anh 2 - English Discovery

Listen and sing. Then find and say. .

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Listen and sing. Then find and say. (Nghe và hát. Sau đó tìm và nói) track 40_CD3

 

Lời giải chi tiết:

 

Nội dung bài nghe:

Hang up your stockings

By the Christmas tree.

Hang up your stockings,

It's Christmas Eve. (x2)

Who's this with a brown sack

In the living room?

With a long white beard

And a big red nose

And he laughs with a ho, ho, ho!

Is it true? Can it be?

Yes, it's Santa! Come and see.

With a long white beard

And a big red nose

And presents for you and me

Hang up your stockings

By the Christmas tree.

Hang up your stockings,

It's Christmas Eve. (x2)

 

Tạm dịch bài nghe:

Treo tất của bạn

Bên cây thông Noel.

Treo tất của bạn lên,

Đó là đêm Giáng sinh. (x2)

Đây là ai với một cái bao màu nâu

Trong phòng khách?

Với bộ râu dài trắng

Và một cái mũi to đỏ

Và ông ấy cười với một tiếng ho, ho, ho!

Thật ư? Đó có thể là?

Vâng, đó là ông già Noel! Hãy đến mà xem.

Với bộ râu dài trắng

Và một cái mũi to đỏ

Và quà cho bạn và tôi

Treo tất của bạn lên nào

Bên cây thông Noel.

Treo tất của bạn lên,

Đó là đêm Giáng sinh. (x2)

Bài 2

Task 2. Make. Then give and say. (Làm. Sau đó tặng và nói)

Lời giải chi tiết:

Học sinh trang trí thiệp chức mừng Giáng sinh. Sau đó tặng cho bạn của mình và nói: Happy Christmas (Giáng sinh vui vẻ)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close