Lesson 3 - Unit 7. Clothes - Tiếng Anh 2 - English Discovery

Listen and find. Then sing.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 6

Task 6. Listen and find. Then sing. (Nghe và tìm. Sau đó hát) track 7_CD3


Lời giải chi tiết:

Nội dung bài nghe:

Good morning! Good morning!

Take off your pyjamas.

It's time for school!

Put on your T-shirt. Put on your trousers.

Put on your shoes. Off you go!

It's time for school.

Good night! Good night!

Put on your pyjamas.

It's time for bed!

Take off your jumper. Take off your boots.

Take off your socks. Off you go!

It's time for bed

Good night! Good night!

Good night! Good night!

Tạm dịch bài nghe:

Chào buổi sáng! Chào buổi sáng!

Cởi đồ ngủ của bạn.

Đã đến giờ học!

Mặc áo phông vào. Mặc quần vào.

Đi giày vào. Đi học thôi!

Đã đến giờ học.

Chúc ngủ ngon! Chúc ngủ ngon!

Mặc đồ ngủ vào.

Đã đên giờ đi ngủ!

Cởi áo khoác của bạn. Cởi giày của bạn.

Cởi tất của bạn. Đi ngủ nào!

Đã đên giờ đi ngủ

Chúc ngủ ngon! Chúc ngủ ngon!

Chúc ngủ ngon! Chúc ngủ ngon!

Quảng cáo
decumar

Bài 7

Task 7. Listen. Then play. (Nghe. Sau đó chơi) track 9_CD3

 

Example:

Take off your shoes. – Number 3! (Cởi giày của bạn – Số 3)

Phương pháp giải:

Học sinh miêu tả hình vẽ trong bài để bạn đoán

Lời giải chi tiết:

2. Take off your jumper.

3. Put on your shoes.

4. Put on you pyjamas.

Tạm dịch:

2. Cởi áo của bạn.

3. Đi giày vào.

4. Mặc đồ ngủ.

Từ vựng

Từ vựng

1. 

2. 

3.

4. 

5. 

6. 

7.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close