Lesson 2 - Unit 5. Animals - Tiếng Anh 2 - English Discovery

Listen and chant.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 4

Task 4. Listen and chant. (Nghe và nói) track 19


Lời giải chi tiết:

Nội dung bài nghe:

What's this?

Is it a sheep?

No, it's a horse.

Is it white?

No, it's grey.

Is it small?

No, it's big!

What's this?

Is it a duck?

No, it's a hen!

Is it big?

No, it’s small.

Is it black?

No, it’s brown.

Neigh, cluck, neigh, cluck! (x4)

Tạm dịch:

Đây là con gì?

Nó là một con cừu phải không?

Không, đó là một con ngựa.

Nó có màu trắng không?

Không, nó màu xám.

Nó có nhỏ không?

Không, nó lớn!

Đây là con gì?

Nó là một con vịt nhỉ?

Không, đó là một con gà mái!

Nó có lớn không?

Không, nó nhỏ.

Nó có màu đen không?

Không, nó có màu nâu.

Xạch, xạch, xạch, xạch! (x4)

Quảng cáo
decumar

Bài 5

Task 5. Listen and number. (Nghe và đánh số) track 20

 

Lời giải chi tiết:

a. 4

b. 1

c. 2

d. 3

Nội dung bài nghe:

1. Is it black?

No, it's grey.

Is it big?

No, it's small.

Is it a turkey?

Yes! It's a turkey

2. Is it white?

No, it's black and white.

Is it big?

Yes!

Is it a cow?

Yes, it's a cow.

3. Is it grey?

No, it's white.

Is it big? Yes.

Is it a sheep?

Yes! It's a sheep!

4. Is it black?

Yes.

Is it big?

Yes.

Is it a goat?

Yes! It's a goat!

Tạm dịch:

1. Nó có màu đen không?

Không, nó màu xám.

Nó có lớn không?

Không, nó nhỏ.

Nó có phải là một con gà tây không?

Đúng! Đó là một con gà tây.

2. Nó có màu trắng không?

Không, đó là màu đen và trắng.

Nó có lớn không?

Có!

Nó là một con bò?

Đúng, đó là một con bò.

3. Nó có màu xám không?

Không, nó màu trắng.

Nó có lớn không?

Có.

Nó là một con cừu?

Đúng! Đó là một con cừu!

4. Nó có màu đen không?

Có.

Nó có lớn không?

Có.

Nó là một con dê?

Đúng! Đó là một con dê!

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close