Lesson 5 - Unit 5. English Discovery - Tiếng Anh 2 - English Discovery

Task 10. Listen to the story. Read.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 10

Task 10. Listen to the story. Read. (Nghe câu chuyện. Đọc) track 28_CD2

 

Lời giải chi tiết:

1. Charlie: Hmm. Where are the animals?

2.

Rose: Is it a sheep?

Charlie: No, it’s a goat.

3.

Rose: What’s this? Is it a turkey?

Charlie: No, it’s hen.

4.

Rose: Look! It’s got four legs. Is it a cat?

Charlie: No! It’s a skunk!

5.

Charlie: Phew! Oh, where’s Ola?

Rose: Look!

6.

Rose & Charlie: Yummy!

Ola: I like farms.

Uncle: Thank you!

 

Tạm dịch:

1. Charlie: Hừm. Động vật ở đâu rồi nhỉ?

2.

Rose: Nó là một con cừu phải không?

Charlie: Không, đó là một con dê.

3.

Rose: Con gì thế này? Nó có phải là một con gà tây không?

Charlie: Không, nó hen.

4.

Rose: Nhìn kìa! Nó có bốn cái chân. Nó là một con mèo à?

Charlie: Không! Đó là một con chồn hôi!

5.

Charlie: Phù! Ồ, Ola đâu?

Rose: Nhìn kìa!

6.

Rose & Charlie: Yummy!

Ola: Tôi thích trang trại.

Chú: Cám ơn!

Bài 11

Task 11. Act out the story.

(Diễn kịch câu chuyện)

Lời giải chi tiết:

Học sinh cùng bạn đóng kịch diễn lại câu chuyện trên.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close