Giải bài 6 trang 57 vở thực hành Toán 7

Bài 6. Tính các số đo x, y, z của các góc trong hình vẽ dưới đây

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6. Tính các số đo x, y, z của các góc trong hình vẽ dưới đây

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tổng ba góc trong một tam giác bằng \({180^o}\) và tổng hai góc kề bù bằng \({180^o}\).

Lời giải chi tiết

Vì x, \({80^o}\), \({60^o}\) là số đo ba góc trong một tam giác nên chúng có tổng bằng \({180^o}\). Do đó ta có:

\({80^o} + x + {60^o} = {180^o} \Rightarrow x = {180^o} - {60^o} - {80^o} = {40^o}\)

Do y, \({80^o}\)nên chúng có tổng bằng \({180^o}\). Do đó ta có:

\({80^o} + y = {180^o} \Rightarrow y = {180^o} - {80^o} = {100^o}\)

Tương tự vì  y, z, \({50^o}\) là số đo ba góc trong một tam giác nên chúng có tổng bằng \({180^o}\). Do đó ta có:

\(y + z + {50^o} = {180^o} \Rightarrow z = {180^o} - {50^o} - y = {30^o}\)

Kết luận \(x = {40^o},y = {100^o},z = {30^o}\)

Quảng cáo
close