Bài 4 trang 70 SBT sử 12

Giải bài tập 4 trang 70 sách bài tập Lịch sử 12. Phân tích ý nghĩa sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930

Đề bài

Hãy phân tích ý nghĩa sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục III. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Lời giải chi tiết

- Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp quyết liệt, là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XX.

- Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thời đại mới.

- Là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ đây, cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Viêt Nam đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản Việt Nam.

- Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử tiến hóa của dân tộc Viêt Nam.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Gửi bài