Bài 4 trang 129 SBT sử 12

Giải bài 4 trang 129 sách bài tập Lịch sử 12. Thắng lợi có ý nghĩa chiến lược trên các mặt trận quân sự, chính trị

Đề bài

Hãy cho biết những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược trên các mặt trận quân sự, chính trị ngoại giao của quân dân hai miền Nam - Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975).

a) Quân sự

b) Chính trị

c) Ngoại giao

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Lời giải chi tiết

Những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược trên các mặt trận quân sự, chính trị ngoại giao của quân dân hai miền Nam - Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975):

* Quân sự

- Thắng lợi của phong trào Đồng Khởi (1959 - 1960).

- Ngày 2 - 1 - 1963, Chiến thắng Ấp Bắc.

- Chiến dịch Đông - Xuân 1964 - 1965 trên các chiến trường miền Nam và miền Trung.

- Tháng 8 - 1965, Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi).

- Cuộc Tổng tiến công và nội dậy xuân Mậu Thân (1968).

- Ngày 30 - 4 đến ngày 30 - 6 - 1970, quân đội Việt Nam phối hợp với quân dân Cam-pu-chia, đập tan cuộc hành quân xâm lược Cam-pu-chia của 10 vạn quân Mĩ và quân đội Sài Gòn, giải phóng vùng đất đai rộng lớn với 4,5 triệu dân.

- Ngày 12 - 2 đến ngày 23 - 3 - 1971, quân đội Việt Nam phối hợp với quân dân Lào, đập tan cuộc hành quân “Lam Sơn - 719”, quét sạch 4,5 vạn quân Mĩ và quân đội Sài Gòn khỏi đường 9 - Nam Lào, giữ vững hành lang chiến lược của cách mạng Đông Dương.

- Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972.

- Trận “Điện Biên Phủ trên không” (từ ngày 18 đến 29 - 12 - 1972).

- Ngày 6 - 1 - 1975, Chiến thắng Đường 14 - Phước Long.

- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

* Chính trị

- Ngày 20 - 12 - 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.

- Tháng 9 - 1960, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng.

- Ngày 16 - 6 - 1963, 70 vạn quần chúng Sài Gòn biểu tình làm rung chuyển chế độ Sài Gòn.

- Ngày 1 - 11 - 1963, Mĩ làm đảo chính lật đổ chế độ Diệm - Nhu với hy vọng ổn định tình hình.

- Ngày 6 - 6 - 1969, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời, lãnh đạo cách mạng Việt Nam phát triển đi lên.

- Ngày 24, 25 - 4 - 1970, Hội nghị cấp cao ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia họp để biểu thị quyết tâm của nhân dân ba nước đoàn kết chiến đấu, chống đế quốc Mĩ mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương.

* Ngoại giao

- Ngày 27/1/1973, Hiệp định Pa-ri được ký kết, chấm dứt cuộc chiến tranh ở Việt Nam và quân Mĩ buộc phải rút quân về nước.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài