Bài 37.7 Trang 47 SBT hóa học 9

Giải bài 37.7 Trang 47 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử ngoài các liên kết đơn chỉ chứa một liên kết đôi.

Quảng cáo

Đề bài

Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử ngoài các liên kết đơn chỉ chứa một liên kết đôi. Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít hỗn hợp X thu được 40,6  gam khí CO2. Biết số mol của hiđrocacbon có số nguyên tử cacbon lớn hơn chiếm 25% tổng số mol của hỗn hợp. Tính khối lượng của 8,96 lít hồn hợp X. Xác định công thức của hai hiđrocacbon trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đặt công thức tổng quát của hai hiđrocacbon: CnH2n, CmH2m với \(m > n \geqslant 2\)

- Viết PTHH và nhận xét tương quan số mol sản phẩm cháy. Áp dụng bảo toàn nguyên tố biện luận công thức phù hợp. 

Lời giải chi tiết

Gọi công thức của hai hiđrocacbon là CnH2n, CmH2m với \(m > n \geqslant 2\)

Phương trình hoá học : \({C_n}{H_{2n}} + \dfrac{{3n}}{{2}}{O_2} \to nC{O_2} + n{H_2}O\)

\({C_m}{H_{2m}} + \dfrac{{3m}}{{2}}{O_2} \to mC{O_2} + m{H_2}O\)

\({n_{hh}} = \dfrac{{8,96}}{{22,4}} = 0,4(mol)\). vậy \({n_{{C_m}{H_{2m}}}} = \dfrac{{0,4}}{{100}} \times 25 = 0,1(mol)\)

\({n_{{C_n}{H_{2n}}}} = 0,4 - 0,1 = 0,3(mol)\)

Theo phương trình hóa học: \({n_{{H_2}O}} = {n_{C{O_2}}} = \dfrac{{40,6}}{{44}} = 0,9(mol)\)

Vậy 8,96 lít hỗn hợp X có khối lượng: \({m_X} = {m_C} + {m_H} = 0,9 \times 12 + 0,9 \times 2 = 12,6(gam)\)

Ta có \({n_{C{O_2}}} = 0,3n + 0,1m = 0,9 \Rightarrow 3n + m = 9\)

\( \to \left\{ \matrix{n = 2 \hfill \cr m = 3 \hfill \cr} \right. \to \) Công thức của 2 hidrocacbon là \({C_2}{H_4}\& {C_3}{H_6}\)

Nếu \(n = 3\) thì \(m = 0\) (loại). Do đó từ \(n=3\) trở đi thì không có cặp m, n nào thỏa mãn điều kiện. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài