Bài 37.5 Trang 47 SBT Hóa học 9

Giải bài 37.5 Trang 47 sách bài tập Hóa học 9. Chất hữu cơ X khi đốt cháy tuân theo phương trình hóa học :

Quảng cáo

Đề bài

Chất hữu cơ X khi đốt cháy tuân theo phương trình hoá học :

            aX + 3O2 -- > 2CO2 + 2H2O

Hãy xác định công thức phân tử của X và viết phương trình hoá học. Biết a là số nguyên, dương.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng nguyên tắc bảo toàn đối với nguyên tố oxi, xác định thành phần nguyên tố có trong X, lập phương trình và biện luận công thức phân tử

Lời giải chi tiết

Áp dụng nguyên tắc bảo toàn đối với nguyên tố oxi => trong X không có oxi. Vậy X là hiđrocacbon, có công thức phân tử CnHm. Từ phương trình hoá học của phản ứng cháy, ta có :

\( \Rightarrow \left\{ \matrix{an = 2 \hfill \cr am = 4 \hfill \cr} \right.\)

Nếu a=1 thì \(\left\{ \matrix{n = 2 \hfill \cr m = 4 \hfill \cr} \right. \to {C_2}{H_4}\) (phù hợp)

Nếu a=2 thì \(\left\{ \matrix{n = 1 \hfill \cr m = 2 \hfill \cr} \right. \to C{H_2}\) (không phù hợp).

Vậy công thức phân tử của X là \({C_2}{H_4}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài