Quảng cáo
 • pic

  Bài 7.1 Trang 9 SBT Hóa học 9

  Giải bài 7.1 Trang 9 sách bài tập Hóa học 9. Hãy nêu những tính chất hoá học giống và khác nhau của bazơ tan (kiềm) và bazơ không tan. Dẫn ra thí dụ, viết phương trình hoá học.

 • pic

  Bài 7.2 Trang 9 SBT Hóa học 9

  Giải bài 7.2 Trang 9 sách bài tập Hóa học 9. Các bazơ khi bị nung nóng tạo ra oxit là

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 7.3 Trang 9 SBT Hóa học 9

  Giải bài 7.3 Trang 9 sách bài tập Hóa học 9. Dung dịch HCl; Khí CO2 đều tác dụng với

 • pic

  Bài 7.4 Trang 9 SBT Hóa học 9

  Giải bài 7.4 Trang 9 sách bài tập Hóa học 9. Hãy viết công thức hoá học của các

 • pic

  Bài 7.5 Trang 9 SBT Hóa học 9

  Giải bài 7.5 Trang 9 sách bài tập Hóa học 9. Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những chất rắn sau :

Gửi bài