Bài 37.2 Trang 46 SBT Hóa học 9

Giải bài 37.2 Trang 46 sách bài tập Hóa học 9. Có các chất sau : CH4; CH3-CH3; CH2=CH2; CH2=CH-CH3

Quảng cáo

Đề bài

Có các chất sau :  CH4 ; CH3-CH3 ; CH2=CH2 ; CH2=CH-CH3.

a) Chất nào tác dụng được với clo khi chiếu sáng ?

b) Chất nào có thể làm mất màu dung dịch brom ?

c) Chất nào có phản ứng trùng hợp ?

Hãy viết phương trình hoá học minh hoạ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem tính chất hóa học của các hợp chất hữu cơ no và không no. 

Lời giải chi tiết

- Tác dụng với clo khi chiếu ánh sáng là CH4 ; C2H6.

\(C{H_4} + C{l_2}\buildrel as \over\longrightarrow C{H_3}Cl + HCl\)

\({C_2}{H_6} + C{l_2}\buildrel as \over\longrightarrow {C_2}{H_5}Cl + HCl\)

- Làm mất màu dung dịch brom : CH2=CH2; CH2=CH-CH3.

\(C{H_2} = C{H_2};C{H_2} = CH - C{H_3}\)

\(C{H_2} = C{H_2} + B{r_2} \to C{H_2}Br - C{H_2}Br\)

\(C{H_2} = CH - C{H_3} + B{r_2} \to C{H_2}BrCHBr - C{H_3}\)

- Có phản ứng trùng hợp là CH2 = CH2 ; CH= CH - CH3.

\({n_{C{H_2}}} = C{H_2}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{p,{t^o}}^{xt}} - \left( {C{H_2} - C{H_2}} \right)\)

\({n_{C{H_2}}} = CH - C{H_3}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{p,{t^o}}^{xt}} - {\left( \matrix{
C{H_2} - CH \hfill \cr \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,| \hfill \cr \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3} \hfill \cr} \right)_n}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài