Quảng cáo
 • pic

  Bài 44.1 Trang 53 SBT Hóa học 9

  Giải bài 44.1 Trang 53 sách bài tập Hóa học 9. A, B, C là ba hợp chất hữu cơ có công thức phân tử tương ứng là C2H6O, C3H8O, C4H10O

 • pic

  Bài 44.2 Trang 53 SBT Hóa học 9

  Giải bài 44.2 Trang 53 sách bài tập Hóa học 9. Nhận định nào sau đây đúng ?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 44.3 Trang 53 SBT Hóa học 9

  Giải bài 44.3 Trang 53 sách bài tập Hóa học 9. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau :

 • pic

  Bài 44.4 Trang 53 SBT Hóa học 9

  Giải bài 44.4 Trang 53 sách bài tập Hóa học 9. Rượu etylic tan nhiều trong nước vì trong phân tử có

 • pic

  Bài 44.5 Trang 53 SBT Hóa học 9

  Giải bài 44.5 Trang 53 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O thu được 6,6 gam khí CO2 và 3,6 gam H2O.

 • pic

  Bài 44.6 Trang 54 SBT Hóa học 9

  Giải bài 44.6 Trang 54 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp X gồm rượu etylic và một rượu A có công thức CnH2n+1OH.

 • pic

  Bài 44.7 Trang 54 SBT Hóa học 9

  Giải bài 44.7 Trang 54 sách bài tập Hóa học 9. Hai chất hữu cơ A, B có cùng công thức phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam

 • pic

  Bài 45.1 Trang 54 SBT Hóa học 9

  Giải bài 45.1 Trang 54 sách bài tập Hóa học 9. Viết phương trình hóa học của các phản ứng sau:

 • pic

  Bài 45.2 Trang 54 SBT Hóa học 9

  Giải bài 45.2 Trang 54 sách bài tập Hóa học 9. Nhận định nào sau đây đúng ?

 • pic

  Bài 45.3 Trang 54 SBT Hóa học 9

  Giải bài 45.3 Trang 54 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etylic. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na thấy thoát ra 0,336 lít khí H2 ở đktc.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 45.4 Trang 55 SBT Hóa học 9

  Giải bài 45.4 Trang 55 sách bài tập Hóa học 9. Chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O có khối lượng mol phân tử là 60 gam/mol

 • pic

  Bài 45.5 Trang 55 SBT Hóa học 9

  Giải bài 45.5 Trang 55 sách bài tập Hóa học 9. Tính khối lượng dung dịch axit axetic thu được khi lên men 50 lít rượu etylic 4°

 • pic

  Bài 45.6 Trang 55 SBT Hóa học 9

  Giải bài 45.6 Trang 55 sách bài tập Hóa học 9. Cho 9,7 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và axit A có công thức

 • pic

  Bài 45.7 Trang 55 SBT Hóa học 9

  Giải bài 45.7 Trang 55 sách bài tập Hóa học 9. Cho 30 gam axit axetic tác dụng với 92 gam rượu etylic có mặt H2SO4 đặc

 • pic

  Bài 45.8 Trang 55 SBT Hóa học 9

  Giải bài 45.8 Trang 55 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp X gồm hai axit hữu cơ có công thức tổng quát

 • pic

  Bài 46.1 Trang 56 SBT Hóa học 9

  Giải bài 46,1 Trang 56 sách bài tập Hóa học 9. A, B, C là ba chất hữu cơ có các tính chất sau .

 • pic

  Bài 46.2 Trang 56 SBT Hóa học 9

  Giải bài 46.2 Trang 56 sách bài tập Hóa học 9. Từ etilen, viết các phương trình hoá học (ghi rõ điều kiện) điều chế các chất sau : axit axetic, etyl axetat.

 • pic

  Bài 46.3 Trang 56 SBT Hóa học 9

  Giải bài 46.3 Trang 56 sách bài tập Hóa học 9. Chỉ dùng H2O và một hóa chất, hãy phân biệt các chất sau :

 • pic

  Bài 46.4 Trang 56 SBT Hóa học 9

  Giải bài 46.4 Trang 56 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp X gồm axit axetic và một axit hữu cơ có công thức CnH2n+1COOH.

 • pic

  Bài 46.5 Trang 56 SBT Hóa học 9

  Giải bài 46.5 Trang 56 sách bài tập Hóa học 9. Giấm ăn được điều chế bằng cách lên men dung dịch rượu etylic ở nồng độ thấp

Gửi bài