Quảng cáo
 • pic

  Bài 12.1 Trang 15 SBT Hóa học 9

  Giải bài 12.1 Trang 15 sách bài tập Hóa học 9. Bạn em đã lập bảng về mối quan hệ giữa một số kim loại với một số dung dịch muối như sau

 • pic

  Bài 12.2 Trang 16 SBT Hóa học 9

  Giải bài 12.2 Trang 16 sách bài tập Hóa học 9. Có những chất sau : CuSO4, CuCl2, CuO, Cu(OH)2, Cu(NO3)2.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 12.3 Trang 16 SBT Hóa học 9

  Giải bài 12.3 Trang 16 sách bài tập Hóa học 9. Có 5 ống nghiệm A, B, C, D, E. Mỗi ống có chứa 12,4 gam đồng(II) cacbonat CuCO3. Khi đun nóng, muối này bị phân huỷ dần :

 • pic

  Bài 12.4 Trang 17 SBT Học học 9

  Giải bài 12.4 Trang 17 sách bài tập Hóa học 9. Dẫn ra những phản ứng hoá học để chứng minh rằng :

 • pic

  Bài 12.5 Trang 17 SBT Hóa học 9

  Giải bài 12.5 Trang 17 sách bài tập Hóa học 9. Có những chất sau :

 • pic

  Bài 12.6 Trang 17 SBT Hóa học 9

  Giải bài 12.6 Trang 17 sách bài tập Hóa học 9. Từ những chất đã cho : Na2O, Fe2(SO4)3, H2O, H2SO4, CuO, hãy viết các phương trình hoá học điều chế những bazơ sau:

 • pic

  Bài 12.7* Trang 17 SBT Hóa học 9

  Giải bài 12.7* Trang 17 sách bài tập Hóa học 9. Có hỗn hợp khí CO và CO2. Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư, sinh ra 1 gam kết tủa trắng.

 • pic

  Bài 12.8 Trang 17 SBT Hóa học 9

  Giải bài 12.8 Trang 17 sách bài tập Hóa học 9. Cho một dung dịch có chứa 10 gam NaOH tác dụng với một dung dịch có chứa 10 gam HNO3.

Gửi bài