Quảng cáo
 • Bài 11.1 Trang 14 SBT Hóa học 9

  Giải bài 11.1 Trang 14 sách bài tập Hóa học 9. Ba nguyên tố cơ bản là chất dinh dưỡng cho thực vật, đó là : nitơ (N), photpho (P), kali (K).

  Xem lời giải
 • Bài 11.2* Trang 14 SBT Hóa học 9

  Giải bài 11.2* Trang 14 sách bài tập Hóa học 9. Có ba mẫu phân bón hoá học không ghi nhãn là : phân kali KCl, phân đạm NH4NO3 và phân lân Ca(H2PO4)2. Hãy nhận biết mỗi mẫu phân bón trên bằng phương pháp hoá học và viết các phương trình hoá học.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 11.3 Trang 14 SBT Hóa học 9

  Giải bài 11.3 Trang 14 sách bài tập Hóa học 9. Trong công nghiệp, người ta điều chế phân đạm urê bằng cách cho khí amoniac NH3 tác dụng với khí cacbon đioxit CO2 :

  Xem lời giải
 • Bài 11.4* Trang 15 SBT Hóa học 9

  Giải bài 11.4* Trang 15 sách bài tập Hóa học 9. Điều chế phân đạm amoni nitrat NH4NO3 bằng phản ứng của canxi nitrat Ca(NO3)2 với amoni cacbonat (NH4)2CO3.

  Xem lời giải
 • Bài 11.5* Trang 15 SBT Hóa học 9

  Giải bài 11.5* Trang 15 sách bài tập Hóa học 9. Cho 6,8 kg NH3 tác dụng với dung dịch H3PO4 thấy tạo ra 36,2 kg hỗn hợp hai muối NH4H2P04 và (NH4)2HP04 theo phương trình hoá học :

  Xem lời giải