Giải bài 3 trang 20 vở thực hành Toán 7

Tính một cách hợp lí.

Quảng cáo

Đề bài

Tính một cách hợp lí.

a, \(A = 32,125 - \left( {6,325 + 12,125} \right) - \left( {37 + 13,675} \right);\)

b, \(B = 4,75 + {\left( {\frac{{ - 1}}{2}} \right)^3} + 0,{5^2} - 3.\frac{{ - 3}}{8};\)

c, \(C = 2021,2345.2020,1234 + 2021,2345.\left( { - 2020,1234} \right).\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-       Sử dụng các tính chất giao hoán kết hợp để nhóm các số một cách hợp lí

-       Thực hiện các phép tính.

Lời giải chi tiết

a,\(\begin{array}{l}A = 32,125 - \left( {6,325 + 12,125} \right) - \left( {37 + 13,675} \right)\\ = 32,125 - 6,325 - 12,125 - 37 - 13,675\\ = \left( {32,125 - 12,125} \right) - \left( {6,325 + 13,675} \right) - 37\\ = 20 - 20 - 37\\ =  - 37\end{array}\)

b,\(\begin{array}{l}B = 4,75 + {\left( {\frac{{ - 1}}{2}} \right)^3} + 0,{5^2} - 3.\frac{{ - 3}}{8}\\ = 4,75 - \frac{1}{8} + 0,25 - \frac{{ - 9}}{8}\\ = \left( {4,75 + 0,25} \right) + \left( {\frac{{ - 1}}{8} + \frac{9}{8}} \right)\\ = 5 + 1 = 6\end{array}\)

c,

\(\begin{array}{l}C = 2021,2345.2020,1234 + 2021,2345.\left( { - 2020,1234} \right)\\ = 2021,2345.\left[ {2020,1234 + \left( { - 2020,1234} \right)} \right]\\ = 2021,2345.0\\ = 0.\end{array}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close