Bài 18.9 Trang 23 SBT Hóa học 9

Giải bài 18.9 Trang 23 sách bài tập Hóa học 9. Cho 5,4 gam Al vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,5M.

Quảng cáo

Đề bài

Cho 5,4 gam Al vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,5M.

a)  Tính thể tích khí H2 sinh ra (đktc).

b)  Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch sau phản ứng. Cho rằng thể tích dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết và tính toán theo phương trình hóa học. Chú ý đến chất dư, chất hết.

Lời giải chi tiết

a)  \({n_{Al}} = \dfrac{{5,4}}{{27}}\) = 0,2(mol); 

\({n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,1 \times 0,5 = 0,05(mol)\)

Phương trình hóa học :  

\(2Al\,+ \,3{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3}\,+ \,3{H_2} \uparrow \)

2 mol         3 mol            1 mol           3 mol

0,2 mol       0,05 mol (số liệu dầu bài)

-----> Dư Al nên tính lượng các chất theo lượng  H2SO4 

\({n_{{H_2}}} = \dfrac{{0,05}}{3} \times 3\) = 0,05(mol)

→ \({V_{{H_2}}} = 0,05 \times 22,4 = 1,12(l)\)

\({n_{A{l_2}{{(S{O_4})}_3}}} = \dfrac{{0,05}}{3} \times 1 \approx 0,017(mol)\)

\({C_{M(A{l_2}{{(S{O_4})}_3})}} = \dfrac{{0,017}}{0,1} = 0,17(M)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close