Bài 18.7 Trang 23 SBT Hóa học 9

Giải bài 18.7 Trang 23 sách bài tập Hóa học 9. Hoà tan 4,5 gam hợp kim nhôm - magie trong dung dịch H2SO4 loãng, dư, thấy có 5,04 lít khí hiđro bay ra (đktc).

Quảng cáo

Đề bài

Hoà tan 4,5 gam hợp kim nhôm - magie trong dung dịch H2S04 loãng, dư, thấy có 5,04 lít khí hiđro bay ra (đktc).

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng của các kim loại trong hợp kim

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lập hệ phương trình 2 ẩn theo số mol của Al và Mg. 

Lời giải chi tiết

\({n_{{H_2}}} = \dfrac{{5,04}}{{22,4}} = 0,225(mol)\)

Cách 1:  

\(Mg\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,{H_2}S{O_4} \to MgS{O_4} + {H_2} \uparrow \) 

24 gam                                          1 mol

x gam                                            a mol

=> a = \(\dfrac{{x}}{{24}}\)

\(2Al\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,3{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2} \uparrow \)

2 x 27 gam                                        3 mol

(4,5-x) gam                                       b mol

=> \(b = \dfrac{{(4,5 - x) \times 3}}{{27 \times 2}}\)

\(\dfrac{x}{{24}} + \dfrac{{(4,5 - x) \times 3}}{{27 \times 2}} = \dfrac{{5,04}}{{22,4}} = 0,225\)

\(x = 1,8gam \to {m_{Mg}} = 1,8(gam);{m_{Al}} = 4,5 - 1,8 = 2,7(gam)\)

\(\% {m_{Al}} = 60\% ,\% {m_{Mg}} = 40\% \)

Cách 2:  

\(Mg\,\,\,\, + \,\,\,\,{H_2}S{O_4} \to MgS{O_4} + {H_2} \uparrow \)

 x mol                                             x mol 

\(2Al\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,3{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2} \uparrow \)

 y mol                                           \(\dfrac{{3y}}{2}\) mol

Ta có phương trình: 24x + 27y = 4,5 (I)

                             \(x + \dfrac{{3y}}{2} = 0,225\) (II)

Giải (I) và (II), tìm được x và y.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close