Bài 131 trang 36 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 131 trang 36 sách bài tập toán 6. Bạn An đọc một cuốn sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc 1/3 số trang ...

Quảng cáo

Đề bài

Bạn An đọc một cuốn sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc \(\displaystyle {1 \over 3}\) số trang. Ngày thứ hai đọc \(\displaystyle {5 \over 8}\) số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt \(90\) trang. Tính xem cuốn sách có bao nhiêu trang?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tìm phân số chỉ số trang còn lại sau ngày đọc thứ nhất.

- Tìm phân số chỉ số trang đọc trong thứ hai.

- Tìm phân số chỉ số trang còn lại sau \(2\) ngày đọc.

- Tìm tổng số trang ban đầu ta lấy \(90\) chia cho phân số chỉ số trang còn lại sau \(2\) ngày đọc.

Lời giải chi tiết

Phân số chỉ số trang còn lại sau ngày đọc thứ nhất là :

              \(\displaystyle 1 - {1 \over 3} = {2 \over 3}\) (số trang ban đầu)

Phân số chỉ số trang đọc trong thứ hai là :

              \(\displaystyle {5 \over 8}.{2 \over 3} = {5.2 \over {8.3}}= {5 \over {12}}\) (số trang ban đầu)

Phân số chỉ số trang còn lại sau \(2\) ngày đọc là :  

\(\displaystyle 1 - \left( {{1 \over 3} + {5 \over {12}}} \right) \)\(=\displaystyle  {12 \over 12}- \left( {{4 \over 12} + {5 \over {12}}} \right)\)\(\displaystyle={3\over 12}  = {1 \over 4}\) (số trang ban đầu)

Ngày thứ ba đọc được \(\dfrac{1}4\) tổng số trang tương ứng với 90 trang

Do đó, cuốn sách có số trang là :

              \(\displaystyle 90:{1 \over 4}=90.4 = 360\) (trang)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài