Bài 1 trang 8 SBT sử 12

Giải bài tập 1 trang 8 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1->3

1. Công cuộc khôi phục kinh tế ở Liên Xô diễn ra trong thời gian

A. từ năm 1945 đến năm 1949.

B. từ năm 1945 đến năm 1950.

C. từ năm 1946 đến năm 1949.

D. từ năm 1946 đến năm 1950.

Phương pháp: Xem lại mục 1. Liên Xô

Lời giải: Công cuộc khôi phục kinh tế ở Liên Xô diễn ra trong thời gian từ năm 1946 đến năm 1950.

Chọn D

2. Chín tháng là thời gian nhân dân Liên Xô

A. Hoàn thành trước thời hạn 5 năm khôi phục kinh tế

B. Nghiên cứu và chế tạo thành công bom nguyên tử

C. Xây dựng hoàn chỉnh lý thuyết về mô hình XHCN.

D. Giúp đỡ các nước Đông Âu hoàn thành xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân

Phương pháp: Xem lại mục 1. Liên Xô

Lời giải: Kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 - 1950) hoàn thành trong vòng 4 năm 3 tháng.

Chọn A

Câu 4->6

4. Ý nghĩa quan trọng nhất của sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử là

A. Cân bằng lực lược quân sự của Mĩ và Liên Xô

B. Đánh dấu bước phát triển nhanh chóng của nền khoa học – kĩ thuật Xô Viết

C. Phá vỡ thế độc quyền nguyên tử của Mĩ.

D. Liên Xô trở thành cường quốc vũ khí hạt nhân.

Phương pháp: Xem lại mục 1. Liên Xô

Lời giải: Khoa học - kĩ thuật phát triển nhanh chóng. Năm 1949, Liên Xô đã chế tạo thành công bom nguyên tử, phá thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.

Chọn C

5. Đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô là cường quốc công nghiệp đứng

A. Đầu thế giới.                  

B. Thứ hai thế giới.                

C. Thứ ba thế giới.                           

D. Thứ tư thế giới.

Phương pháp: Xem lại mục 1. Liên Xô

Lời giải: Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thức hai trên thế giới (sau Mĩ),

Chọn B

6. Đặc điểm nổi bật của chính quyền các nước Đông Âu những năm 1944 - 1945 là gì:

A. Là chính quyền liên minh của giai cấp vô sản và nông dân.

B. Là chính quyền liên minh của giai cấp vô sản và tư sản.

C. Là chính quyền liên hiệp gồm đại biểu của các giai cấp, đảng phá tham gia Mặt trận dân tộc thống nhất chống phát xít.

D. Chính quyền liên minh công - nông - binh, do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Phương pháp: Xem lại mục 2. Các nước Đông Âu

Lời giải: Đặc điểm nổi bật của chính quyền các nước Đông Âu những năm 1944 - 1945 là chính quyền liên minh của giai cấp vô sản và nông dân.

Chọn A

Câu 7->9

7. Thành tựu nổi bật trong công cuộc xây dựng CNXH ở các nước Đông Âu trong những năm 1950 -1970 là 

A. Từ những nước nghèo đã trở thành các nước công nghiệp mới (NICs)

B. Tự phóng được vệ tinh nhân tạo của trái đất.

C. Từ những nước nghèo đã trở thành quốc gia công - nông - nghiệp.

D. Đi đầu về công nhiệp đện hạt nhân

Phương pháp: Xem lại mục 2. Các nước Đông Âu

Lời giảiTừ những nước nghèo, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã trở thành các quốc gia công - nông nghiệp.

Chọn C

8. Ý nào không phản ánh đúng công cuộc cải tổ của Goocbachốp?

A. Để củng cố quyền lực của Goocbachốp và Đảng Cộng sản

B. Để đổi mới mọi mặt của đời sống xã hội Xô viết.

C. Để sửa chữa những thiếu sót, sa lầm trước kia

D. Đưa đất nước thoát khỏi sự trì trệ và xây dựng CNX đúng như bản chất của nó.

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự khủng hoảng của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô

Lời giải: Ý  không phản ánh đúng công cuộc cải tổ của Goocbachốp là: Để củng cố quyền lực của Goocbachốp và Đảng Cộng sản

Chọn A

9. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thành lập ngày 21 - 12 - 1991 gồm

A. 9 quốc gia

B. 10 quốc gia.

C. 11 quốc gia.

D. 15 quốc gia.

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự khủng hoảng của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô

Lời giải: Ngày 21 - 12 -1991, những người lãnh đạo 11 nước cộng hòa trong Liên bang kí kết hiệp định thành lập Hội đồng các quốc gia độc lập (gọi tắt là SNG)

Chọn C

Câu 10->12

10. Mốc đánh dấu sự chấm dứt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô là ngày

A. 19-8-1991. 

B. 21 -12-1991.

C. 24- 12- 1991.

D. 25- 12- 1991.

Phương pháp: Xem lại mục 1. Sự khủng hoảng của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô

Lời giải: Nhà nước Liên bang Xô viết tan rã. Ngày 25 - 12 - 1991, Goocbachop từ chức Tổng thống lá cờ búa liềm trên nóc điện Kremli bị hạ xuống, đánh dấu sự chấm dứt chế độ xã hội ở Liên Xô sau 74 năm tồn tại.

Chọn D

11. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu là gì? 

A. Xây dựng một mô hình CNXH chưa khoa học, đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp.

B. Sự lạc hậu về khoa học - kĩ thuật nên không theo kịp sự phát triển chung của thế giới.

C. Chậm tiến hành cải cách, sửa đổi và khi thực hiện lại mắc phải nhiều sai lầm.

D. Sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nuớc

Phương pháp: Xem lại mục 3. Nguyên nhân tan ra của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu

Lời giải: Nguyên nhân trước hết là do đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan duy ý chí, cùng với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp làm cho sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân không được cải thiện.

Chọn A

12. Chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ đã

A. Chứng tỏ học thuyết  Mac - Lê nin không phù hợp ở Châu Âu

B. Làm cho hệ thống XHCN thế giới không còn nữa

C. Làm cho hệ thống XHCN thế giới chỉ còn lại ở Châu Á và Mĩ latinh.

D. Giúp Mĩ hoàn thành mục tiêu đề ra trong chiến lược toàn cầu.

Phương pháp: Xem lại mục II. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến năm 1991

Lời giải: Chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ đã làm cho hệ thống XHCN thế giới chỉ còn lại ở Châu Á và Mĩ latinh.

Chọn C

Câu 13->15

13. Bức tranh chung về tình hình nước Nga từ năm 1991 - 1995 là 

A. Chính trị- xã hội ổn định, kinh tế phát triển, có vị thế cao trên trường quốc tế.

B. Kinh tế có bước phát triển mạnh, nhưng tình hình chính trị - xã hội vẫn rối ren.

C. Chính trị - xã hội không ổn định, kinh tế tăng trưởng âm, vị thế quốc tế suy yếu.

D. Kinh tế phát triển, nhưng xã hội thiếu ổn định nên chưa có địa vị quốc tế.

Phương pháp: Xem lại mục II. Liên Bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000

Lời giải: Tình hình nước Nga từ năm 1991 - 1995 là chính trị - xã hội không ổn định, kinh tế tăng trưởng âm, vị thế quốc tế suy yếu.

Chọn C

14. Từ năm 1996 đến năm 2000, bức tranh chung về nước Nga là:

A. Kinh tế được phục hồi, phát triển, xã hội ổn định, vị thế quốc tế được nâng cao.

B. Chính trị - xã hội ổn định, nhưng kinh tế vẫn tăng trưởng âm.

C. Chính trị - xã hội không ổn định nên đã ảnh hưởng xấu đến vị thế quốc tế. 

D. Trở thành cường quốc công nghiệp đứng đầu Châu Âu và đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ)

Phương pháp: Xem lại mục II. Liên Bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000

Lời giải: Từ năm 1996 đến năm 2000, bức tranh chung về nước Nga Kinh tế được phục hồi, phát triển, xã hội ổn định, vị thế quốc tế được nâng cao.

Chọn A

15. Chính sách đối ngọai của Liên Bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 vừa ngả về phương Tây, vừa khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước

A. Châu Á

B. Mĩ Latinh

C. Châu Phi

D. Thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7)

Phương pháp: Xem lại mục 3. Về đối ngoại

Lời giải: Một mặt ngả về phương Tây với hi vọng nhận được sự ủng hộ về chính trị và viện trợ về kinh tế.

- Mặt khác, khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, các nước ASEAN, … )

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài