Quảng cáo
 • Bài 7.26 trang 58

  Phương trình nào sau đây là phương trình tham số của đường thẳng?

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 1 trang 48, 49, 50

  Kéo căng sợi dây tại một điểm M bởi một đầu bút dạ (hoặc phấn). Di chuyên đầu bút dạ để nó vẽ trên mặt bàn một đường khép kín (H7.18).

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 43, 44, 45

  Hãy cho biết phương trình nào dưới đây là phương trình đường tròn. Tìm tâm và bán kính của đường tròn đó. Bên trong một hồ bơi, người ta dự định thiết kế hai bể sục nửa hình tròn bằng nhau và một bể sục hình tròn (H7.14)

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 1 trang 36, 37

  Trong mặt phẳng tọa độ, cho hai đường thẳng Xét vị trí tương đối giữa các cặp đường thẳng sau:

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 1 trang 31, 32

  Trong mặt phẳng tọa độ, cho tam giác có ba đỉnh A(1; 3), B(-1;- 1), C(5 - 3). Lập phương trình tổng quát của đường cao kẻ từ A của tam giác ABC. Hãy chỉ ra một vectơ pháp tuyển của đường thẳng

  Xem chi tiết
 • Bài 7.27 trang 58

  Phương trình nào sau đây là phương trình tổng quát của đường thẳng?

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 2 trang 50, 51, 52

  Tại sao trong định nghĩa hypebol cần điều kiện a<c?

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 2 trang 46

  Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, một vật chuyển động nhanh trên đường tròn có phương trình

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 2 trang 37, 38, 39

  Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành bốn góc. Các số đo của bốn góc đó có mối quan hệ gì với nhau? Tính góc giữa hai đường thẳng

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 2 trang 32, 33, 34

  Chuyển động của một vật thể được thể hiện trên mặt phẳng Oxy. Hãy chỉ ra một vectơ chí phương của đường thẳng Lập phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt Việc quy đổi nhiệt độ giữa đơn vị độ C (Anders Celsius, 1701 – 1744) và đơn vị độ F (Daniel Fahrenheit, 1 686 – 1 736) được xác định bởi hai mốc sau

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo