Quảng cáo
 • Câu hỏi mục 1 trang 43, 44, 45

  Hãy cho biết phương trình nào dưới đây là phương trình đường tròn. Tìm tâm và bán kính của đường tròn đó. Bên trong một hồ bơi, người ta dự định thiết kế hai bể sục nửa hình tròn bằng nhau và một bể sục hình tròn (H7.14)

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục 2 trang 46

  Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, một vật chuyển động nhanh trên đường tròn có phương trình

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 7.13 trang 46

  Tìm tâm và bán kính của đường tròn

  Xem chi tiết
 • Bài 7.15 trang 47

  Viết phương trình của đường tròn (C) trong mỗi trường hợp sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 7.16 trang 47

  Trong mặt phẳng toạ độ, cho tam giác ABC, với A(6; -2), B(4; 2), C(5; -5). Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

  Xem chi tiết
 • Bài 7.17 trang 47

  Viết phương trình tiếp tuyến d của (C) tại điểm M(0; 2).

  Xem chi tiết
 • Bài 7.18 trang 47

  Chuyển động của một vật thể trong khoảng thời gian 180 phút được thể hiện trong mặt phẳng toạ độ. a) Tìm vị trí ban đầu và vị trí kết thúc của vật thể. b) Tìm quỹ đạo chuyển động của vật thể.

  Xem chi tiết