VALUES: National Pride – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần VALUES National Pride – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

VALUES National pride

(Giá trị - Lòng tự hào dân tộc)

a

4. a) Look at the flag of Vietnam. What do the colours on it mean? Research information. Tell the class.

(Nhìn vào lá cờ Việt Nam. Các màu sắc có ý nghĩ gì? Nghiên cứu thông tin. Nói với cả lớp.)

Lời giải chi tiết:

The yellow colour is for the Vietnamese race, the red background is for blood and the five-pointed star represented the workers, peasants, intellectuals, soldiers, and traders.

(Màu vàng là dân tộc Việt Nam, nền đỏ là máu và ngôi sao năm cánh tượng trưng cho công nhân, nông dân, trí thức, binh lính và thương nhân.)

b

b) Find flags of other countries with the same colours as the Vietnamese flag. Tell the class.

(Tìm các lá cờ của quốc gia khác có màu giống với quốc kỳ Việt Nam. Nói với cả lớp.)

Lời giải chi tiết:

China has the flag with the same colours as the Vietnamese flag.

(Trung Quốc có quốc kỳ màu giống với quốc kỳ Việt Nam.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close