Reading – 5f – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Reading – 5f. Skills – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read the title of the text and look at the pictures. Why did Jenny go to this museum?

(Đọc tiêu đề của văn bản và nhìn vào hình ảnh. Tại sao Jenny lại đến bảo tàng này?)


 

Remember that film, Night at the Museum? Well, you can spend the night at museums in real life! I was at the Natural History Museum, London just last night!

It was my birthday present. Mum and Dad took my cousin and me there. We arrived at the museum as it closed. First, we got out our sleeping bags and set up camp - right under a stegosaurus! Then, we got out our torches and went on a guided tour of the dark museum. It was quite scary! After that, we made T-Rex T-shirts, and a scientist gave us an informative talk. At midnight, it was time to sleep, but that wasn't easy because we were so excited! It was an unforgettable experience!

Lời giải chi tiết:

Jenny went to this museum to spend the night there. It was her birthday present

(Jenny đã đến bảo tàng này để nghỉ qua đêm ở đó. Đó là món quà sinh nhật của cô ấy)

Tạm dịch:

Bạn có nhớ bộ phim tên “Đêm ở bảo tàng không”? Chà, bạn có thể qua đêm tại các viện bảo tàng trong đời thực! Tôi đã ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, Luân Đôn vào đêm qua!

Đó là món quà sinh nhật của tôi. Mẹ và bố đã đưa tôi và anh họ của tôi đến đó. Chúng tôi đến bảo tàng khi nó đóng cửa. Đầu tiên, chúng tôi lấy túi ngủ ra và dựng trại - ngay dưới một con khủng long thuộc bộ stegosaurus! Sau đó, chúng tôi ra khỏi ngọn đuốc và đi tham quan có hướng dẫn viên bảo tàng bóng tối. Nó khá là đáng sợ! Sau đó, chúng tôi làm áo phông T-Rex, và một nhà khoa học đã nói chuyện với chúng tôi nhiều thông tin. Đến nửa đêm, đã đến giờ đi ngủ, nhưng điều đó không dễ dàng gì vì chúng tôi rất háo hức! Đó là một trải nghiệm khó quên!

Bài 2

2. Read the text. For the questions (1-3), choose the correct answer (A, B or C)

(Đọc văn bản. Đối với các câu hỏi (1-3), chọn câu trả lời đúng (A, B hoặc C))

1. Who did Jenny spend the night with?

A. her mum                        B. her dad                           

C. her cousin

2. What did the children do first?              

A. got their beds ready        B. went on a guided tour       

C. found their torches

3. What did Jenny find difficult to do?     

A. make the T-shirt               B. understand the scientist    C. fall asleep

Lời giải chi tiết:

1. Who did Jenny spend the night with

=> her cousin

(1. Jenny đã ở cùng ai đêm qua ?

=> anh họ của cô ấy)

2. What did the children do first?              

=>  got their beds ready

(Những đứa trẻ đã làm gì đầu tiên?

=>  chuẩn bị sẵn giường cho họ)

3. What did Jenny find difficult to do?     

=>  fall asleep

(Jenny cảm thấy khó khăn khi làm gì?

=>  Khi ngủ)

Bài 3

3. Answer the questions.

(Trả  lời câu hỏi)

1. Why was the tour of the museum 'quite scary'?

____________________________________________

2. How did Jenny feel about her night in the museum?

____________________________________________

Lời giải chi tiết:

1 Why was the tour of the museum 'quite scary'?

=>  The tour was 'quite scary' because there were no lights except torches.

2 How did Jenny feel about her night in the museum?

=>  Jenny really enjoyed her night in the museum.

Dịch chi tiết :

1. Tại sao chuyến tham quan bảo tàng 'khá đáng sợ'?

=> Chuyến tham quan khá 'đáng sợ' vì không có đèn chiếu sáng ngoại trừ những ngọn đuốc.

2. Jenny cảm thấy thế nào về đêm của cô ấy trong viện bảo tàng?

=>Jenny thực sự rất thích đêm của mình trong viện bảo tàng.

Bài 4

4. Think Why would you spend a night in this museum? Give two reasons.

(Suy nghĩ Tại sao bạn lại dành một đêm trong bảo tàng này? Đưa ra hai lý do.)

Lời giải chi tiết:

I would love to spend the night in this museum. It is a great experience - and very educational.

(Tôi rất thích ở lại qua đêm trong bảo tàng này. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời - và rất giáo dục.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close