Reading – 6a – Unit 6.Entertainment – Tiếng Anh 6 – Right on

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Reading – 6a.Reading – Unit 6.Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Go through the text quickly. Which is the top attraction in each place? Listen and read to find out.

(Xem qua văn bản một cách nhanh chóng. Điểm thu hút hàng đầu ở mỗi nơi là gì? Nghe và đọc để tìm hiểu.)


Worth the Experience

You can find roller coasters in most amusement parks around the world - but some are more extreme than others!

A. Ferrari World Abu Dhabi, UAE

If you have a need for speed, you'll love the Formula Rossa at Ferrari World. It's the fastest roller coaster in the world! It goes up to 240 kilometres per hour and has lots of bends. Actually, it's so fast that you need to put on safety glasses to protect your eyes

B. Cosmo World Yokohama, Japan

There are 32 fun attractions at Cosmo World, but Vanish is unique. This roller coaster's track is 2,440 feet long and the ride lasts two minutes. It's the only roller coaster in the world where you vanish into an underwater tunnel! It's very scary ... and very wet!

Lời giải chi tiết:

The top attraction in Ferrarí World is the Formula Rossa. The top attraction in Cosmo World is Vanish.

(Điểm thu hút hàng đầu ở Ferrarí World là Formula Rossa. Điểm thu hút hàng đầu ở Cosmo World là Vanish.)

Tạm dịch

Đáng để trải nghiệm

Bạn có thể tìm thấy tàu lượn siêu tốc ở hầu hết các công viên giải trí trên khắp thế giới - nhưng một số thì cực kỳ khắc nghiệt hơn những công viên khác!

A. Ferrari World Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Nếu bạn có nhu cầu về tốc độ, bạn sẽ thích Formula Rossa tại Ferrari World. Đó là tàu lượn siêu tốc nhanh nhất thế giới! Nó đi lên đến 240 km một giờ và có rất nhiều khúc cua. Trên thực tế, nó rất nhanh nên bạn cần phải đeo kính bảo hộ để bảo vệ mắt của bạn

B. Cosmo World Yokohama, Nhật Bản

Có 32 điểm tham quan thú vị tại Cosmo World, nhưng Vanish là duy nhất. Đường ray của tàu lượn này dài 2.440 feet và thời gian đi tàu kéo dài hai phút. Đó là tàu lượn duy nhất trên thế giới mà bạn biến mất trong một đường hầm dưới nước! Nó rất đáng sợ ... và rất ẩm ướt!

Bài 2

2. Read the artide and choose the roller coaster which matches the sentences.

(Đọc đoạn văn và chọn tàu lượn phù hợp với các câu.)

 On which roller coaster (A or B)...

1. do you need to wear special equipment?

2. do you travel at extremely fast speeds?

3. do you disappear from sight?

4. do you travel on a bendy tradck?

Lời giải chi tiết:

1. do you need to wear special equipment?          A

2. do you travel at extremely fast speeds?           A            

3. do you disappear from sight?                          B

4. do you travel on a bendy track?                      A

Tạm dịch:

1. bạn có cần phải đeo thiết bị đặc biệt không?

2. bạn đi với tốc độ cực nhanh?

3. bạn có biến mất khỏi tầm mắt không?.

4. bạn có đi trên một khúc cua không?

Bài 3

3. What do these numbers stand for?

(Các số sau đây viết tắt cho cái gì)

• 240          •32          •2,440        •2

Lời giải chi tiết:

240 - The Formula Rossa goes up to 240 kilometres per hour.

32 - There are 32 fun attractions in Cosmo World.

2,440 - Vanish is 2,440 feet in length.

2 - A ride on Vanish lasts 2 minutes.

Tạm dịch:

240 - Công thức Rossa đi lên đến 240 km một giờ.

32 - Có 32 điểm tham quan thú vị ở Cosmo World.

2.440- Vanish có chiều dài 2.440 feet.

2-Một chuyến đi trên Vanish kéo dài 2 phút.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close