Project Time 6 – Right on! 6 – Unit 6. Entertainment – Tiếng Anh 6 – Right on

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Project Time 6 – Right on! 6 – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. What should smart travellers do? Put the ideas in the list under the correct headings. Write in your notebook.

(Du khách thông minh nên làm gì? Đặt các ý tưởng trong danh sách dưới các tiêu đề chính xác. Viết vào vở của bạn.)

• waste-water                  

• ask before taking photos                          

• know how to read a map

• learn about the local culture                   

• take pebbles and shells from beach

• treat animals badly (ride elephants, walk lions)

• know how to swim                                      

• drop litter

Lời giải chi tiết:

Should (Nên)

Shouldn’t (Không nên)

- ask before taking photos

(xin phép trước khi chụp ảnh)

- know how to read a map

(biết cách đọc bản đồ)

- learn about the local culture

(tìm hiểu về văn hóa địa phương)

- know how to swim

(biết bơi)

- waste water

(lãng phí nước)

- take pebbles and shells from the beach

(nhặt sỏi, vỏ sò ở bãi biển)

- treat animals badly (ride elephants, walk lions)

(đối xử tệ với động vật (cưỡi voi, sư tử đi dạo))

- drop litter

(xả rác)

Bài 2

2. In your notebook, use the ideas from Exercises 1 and your own ideas to create a leaflet for smart travellers.

(Trong sổ tay của bạn, hãy sử dụng các ý tưởng từ Bài tập 1 và ý tưởng của riêng bạn để tạo ra một tờ rơi dành cho những người du lịch thông minh.)

Lời giải chi tiết:

Are you a smart traveler? Follow these rules and you can be one.

(Bạn có phải là một du khách thông minh? Thực hiện theo các quy tắc này và bạn có thể là một người như thế.)

Smart Travellers should:

(Du khách thông thái nên)

- ask before taking photos (xin phép trước khi chụp ảnh)

- know how to read a map (biết đọc bản đồ)

- learn about the local culture (tìm hiểu về văn hóa địa phương)

- know how to swim (biết bơi)

shouldn’t (không nên)

- waste water (lãng phí nước)

- take pebbles and shells from the beach (nhặt sỏi và vỏ sò từ biển)

- treat animals badly (ride elephants, walk lions) (đối xử tệ với động vật - cưỡi voi, cưỡi sư tử đi dạo)

- drop liter (xả rác)

Quảng cáo
close