Writing & Speaking – 3. CLIL - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 - Right on!

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Writing & Speaking – 3. CLIL - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 - Right on!

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3

Writing & Speaking

3. Which foods/ drinks do/ don’t usually eat/ drink from the Eatwell Guide? Tell the class.

(Thức ăn/ đồ uống nào mà em thường/ không thường ăn/ uống từ Eatwell Guide? Nói với cả lớp.)

I usually eat___________ and drink__________. I don’t ______________ .

Lời giải chi tiết:

I usually eat a lot of vegetables, fruit, cereal and drink enough water every day. I don’t eat much meat or sweets and I don’t drink much milk, either.

(Tôi thường ăn nhiều rau, trái cây, ngũ cốc và uống đủ nước mỗi ngày. Tôi không ăn nhiều thịt hoặc đồ ngọt và tôi cũng không uống nhiều sữa.)

Bài 4

4. What is the purpose of the text: to inform? to entertain? Do you want to change anything in your diet because of the information in it?

(Mục đích của văn bản là gì: để cung cấp thông tin hay để giải trí? Em có muốn thay đổi bất cứ thứ gì trong chế độ ăn uống vì thông tin trong đó không?)

Lời giải chi tiết:

The purpose of the text is to inform. No, I đon’t want to change anything in my diet because I eat and drink all healthy food and I feel very strong.

(Mục đích của văn bản là để thông báo. Không, tôi không muốn thay đổi bất cứ điều gì trong chế độ ăn uống của mình vì tôi ăn và uống tất cả các thực phẩm lành mạnh và tôi cảm thấy rất khỏe.)

Bài 5

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close